مدل‌سازی ساختاری سنجش پذیرش اجتماعی شهر فشرده (مورد مطالعه: شهر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران

چکیده

فرم شهرها در ایران به خصوص کلان‌شهرها به صورت پراکنده گسترش یافته است. اما شهرسازی سنتی در ایران همواره با توجه به ساختار فضایی فشرده در ارتباط با زمینه خود (جغرافیا، فرهنگ) شکل می‌گرفته است. فشردگی در فرم و ساختار فضایی شهری مفهومی است که برای سازمان‌دهی شهرها از حالت آشفتگی و پراکندگی مطرح می‌شود و به‌طور گسترده در برنامه‌ریزی و توسعه شهری پایدار، شهر فشرده را تفسیری عمیق از آنچه که یک شهر پایدار باید باشد، می‌دانند. هدف اصلی پژوهش، سنجش پذیرش اجتماعی شهر فشرده در شهر اهواز می‌باشد. تحقیق از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش توصیفی –تحلیلی است. با بررسی مطالعات مرتبط شاخص‌های تحقیق در دو بخش شهر فشرده و توسعه پایدار شهری تدوین گردید. جامعه آماری اول شهروندان شهر اهواز می‌باشند که با توجه جمعیت شهر اهواز با استفاده از فرمول کوکران 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردید. جامعه آماری دوم شامل متخصصان مدیران و کارشناسان برنامه‌ریزی شهری شهر اهواز می‌باشد که با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند 30 نفر به‌عنوان حجم نمونه انتخاب‌شده است. به منظور تحلیل داده‌ها از مدل‌سازی معادلات ساختاری در نرم‌افزارهای Amos و Smart-pls استفاده گردید. نتایج حاکی از این است شاخص‌های شهر فشرده شامل تراکم، تنوع، تشدید و حمل‌ونقل عمومی بر شاخص‌های توسعه پایدار شهری شامل محیطی، اقتصادی و اجتماعی در شهر اهواز تأثیر مثبت و معنی‌داری دارند. بنابراین شهروندان و مدیران بهره‌گیری از شهر فشرده را بسترساز تحقق توسعه پایدار شهری در شهر اهواز می‌دانند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural modeling measurement the social acceptability of compact city (case study: Ahvaz city)

نویسندگان [English]

 • - - 1
 • Ahmad Pourahmad 2
1 -
2 Professor at Tehran University
چکیده [English]

Structural modeling measurement the social acceptability of compact city (case study: Ahvaz city)
Abstract
Introduction
The form of cities in Iran, especially in metropolitan areas, is sprawl. But traditional urban planning in Iran has always been shaped by the compact spatial structure associated with its context (geography, culture). Compactness in urban form and structure is a concept that is used to organize cities from a state of confusion and dispersion and broadly in sustainable urban planning and development, the compact city is seen as a profound interpretation of what a sustainable city should be. In studies related to compact cities, one of the topics that has been considered is the discussion of the acceptability and feasibility of compact cities. Social acceptability is an important factor in feasibility. Due to the importance of studying the acceptability and feasibility of urban forms, especially the compact form from the perspective of the public and residents and due to the lack of investigation of the impact of the compact city on the realization of sustainable urban development This research investigates the social acceptability of compact city in Ahvaz.

Methodology
The present research is applied in terms of purpose which is in the category of descriptive survey research. In terms of philosophy, this research is a deductive research that is based on the paradigm of positivism and quantitative approach and is considered as a cross-sectional research in terms of time index. The data collection tool in the present study is a questionnaire. Thus, to measure the theory of the compact city, four indicators including density, diversity, intensification and transportation and the theory of sustainable urban development, three environmental, economic and social dimensions have been used. The Likert scale was used to answer the questions and the numbers 1 to 5 were used to score the answers. The questionnaire was completed by two groups of citizens, experts and managers. The statistical population is the first group of citizens of Ahvaz who were selected as a sample using Cochran's formula 384 people. And the second statistical population is experts and managers of Ahvaz city, which was purposefully selected 30. The structural equations method in Amos was used to analyze the citizen-related questionnaire and the structural equations in Smart-pls software were used to analyze the questionnaire of experts and managers.
Discussion and Results
Compact city assessment in previous studies has been done retrospectively with methods such as survey method, objective data and interview. In this research, a survey method has been used to investigate the feasibility and social acceptance capacity of the compact city and its impact on sustainable urban development in the city of Ahvaz. The variables and indexes that have been selected for the economic, social and environmental dimensions of sustainable urban development are most evident in the city of Ahvaz, and these indicators are the consequences of sprawl growth and unsustainable development of the city in recent decades. Since the compact city has been proposed as a suitable solution in sprawl studies and urban sustainability, the indicators of the compact city have been selected as an independent variable. From the citizens' point of view, the highest coefficient of the route is related to the effect of transportation on the environmental variable, after that, the effect of the diversity variable on the economic variable has the highest coefficient. The impact coefficients of all hypotheses are higher than 0.60. The results of the experts' research indicate that the effect of density variable on three environmental, economic and social indicators is 0.870, 0.890 and 0.900, respectively. The coefficient of diversity path on environmental, economic and social indicators has been calculated as 0.830, 0.865 and 0.864, respectively. The intensification variable with path coefficients of 0.810, 0.853 and 0.872 has a significant effect on environmental, economic and social indicators, respectively. The coefficients of the variable of transportation on environmental, economic and social indicators are 0.790, 0.837 and 0.880.
Conclusion
The results indicate that the indicators of the compact city including density, diversity, intensification and public transport have a positive and significant effect on the indicators of sustainable urban development including environmental, economic and social in Ahvaz city. Therefore, citizens and managers consider the use of the compact city as the basis for the realization of sustainable urban development in Ahvaz.
In addition to the fact that all indicators of the compact city must be implemented at the same time, it is necessary to pay attention to the issue of spatial planning and migration control in Khuzestan province and Ahvaz city in order to reduce problems and obstacles in its implementation.
Keywords: urban form, compact city, sustainable urban development, Ahvaz, structural modeling.

کلیدواژه‌ها [English]

 • urban form
 • compact city
 • sustainable urban development
 • Ahvaz
 • structural modeling
 • Abdullahi, S. (2019). City compactness assessment based on Multi-criteria decision making and Bayes theorem. Natural Resource Management, GIS & Remote Sensing, 1(1), 45-59.
 • Abdullahi, S., Pradhan, B., Mansor, S., & Shariff, A. R. M. (2015). Urban sustainability analysis through Compact city: GIS-based modeling for spatial measurement and evaluation of mixed landuse development. GIScience and Remote Sensing.
 • Alavi Nasab, S H; Banai Manesh, H; Nourin Moghadam S. (2014). Study and analysis of the intensive shape of the city to achieve sustainable urban development, the first national conference on urban planning, urban management and sustainable development, Tehran, Iranian Institute, Iranian Architectural Association. [This Persian]
 • Ali Akbari, I; Shaterian, M; Sheikhzadeh, F. (2019). Measuring Social Capacity in Accepting the Principles of Intelligent Growth in Urban Areas (Case Study: Kashan), Geographical Research on Urban Planning, Volume 7, Number 2, pp. 264-239. (In Farsi).
 • Amanpour, S. (2018). Assessing the relationship between urban development and citizens' sense of social security (Case study: Ahvaz metropolis), Journal of Disciplinary Geography No. 22, pp. 136-111. (In Farsi).
 • Anas, A. & Pines, D. (2008). Anti-sprawl policies in a system of congested cities. Regional Science and Urban Economics, 38(5), 408-423.
 • Arbury, J. (2005). From urban sprawl to compact city: an analysis of urban growth management in Auckland (Doctoral dissertation, University of Auckland).
 • Artmann, M., Inostroza, L., & Fan, P. (2019). From urban sprawl to compact green cities–advancing multi-scale and multi-dimensional analysis.
 • Bardhan, R., Kurisu, K., & Hanaki, K. (2015). Does compact urban forms relate to good quality of life in high density cities of India? Case of Kolkata. Cities, 48, 55-65.
 • Bibri, S. E., Krogstie, J., & Kärrholm, M. (2020). Compact city planning and development: Emerging practices and strategies for sustainable development goals. Developments in built environment.
 • Bouchair, A., Tebbouche, H., Hammouni, A., Lehtihet, M. C., & Blibli, M. (2013). Compact cities as a response to the challenging local environmental constraints in hot arid lands of Algeria. Energy Procedia, 42, 493-502.
 • Bramley, G., Brown, C., Dempsey, N., Power, S., & Watkins, D. (2010). Social acceptability. In Dimensions of the sustainable city (pp. 105-128). Springer, Dordrecht.
 • Breheny, M. (1997). Urban compaction: feasible and acceptable? Cities, 14(4), 209-217.
 • Burgess, R. (2000). The compact city debate: A global perspective. Compact cities: Sustainable urban forms for developing countries, 9-24.
 • Burton, E. (2002). Measuring urban compactness in UK towns and cities. Environment and planning B: Planning and Design, 29(2), 219-250.
 • Coorey, S. B. A., & Lau, S. Y. (2005). Urban compactness and its progress towards sustainability: the Hong Kong scenario. WIT Transactions on Ecology and the Environment, 84.
 • Cullingworth, B., & Nadin, V. (2003). Town and Country Planning in the UK. Routledge.
 • Delavar, A; Asadi, R. (2015). Application of PLS structural equation modeling in explaining the effects of demographic variables on spiritual intelligence with mediation and mental well-being, Quarterly Journal of Educational Measurement, Volume 6, Number 22, pp. 39-1. (In Farsi).
 • Ewing, R., Tian, G., & Lyons, T. (2018). Does compact development increase or reduce traffic congestion? Cities, 72, 94-101.
 • Farrokh Seresht, T. (2014). Strategies for achieving a sustainable form in the metropolis of Ahvaz, Master Thesis in Geography and Urban Planning under the guidance of Mohammad Ali Firoozi and Mostafa Mohammadi Deh Cheshmeh, Shahid Chamran University of Ahvaz. [This Persian]
 • Gaigné, C., Riou, S., & Thisse, J. F. (2012). Are compact cities environmentally friendly? Journal of Urban Economics, 72(2-3), 123-136.
 • Hansen, R. Olafsson, A. S. van der Jagt, A. P. Rall, E. & Pauleit, S. (2017). Planning multifunctional green infrastructure for compact cities: What is the state of practice? Ecological Indicators.
 • Hernandez-Palacio, F. (2014). On the feasibility and effectiveness of urban densification in Norway. NA, 26(2).
 • Hosseini, H (2017) Sabzevar Compact City and Sustainable Urban Development, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Year 17, No. 45, pp. 116-93. (In Farsi).
 • Jenks, M. (2002). Introduction: sustainable urban form in developing countries? In Compact Cities (pp. 13-18). Routledge.
 • Kotharkar, R., Bahadure, P., & Vyas, A. (2012, November). Compact city concept: its relevance and applicability for planning of Indian cities. In Proceedings of the 28th International PLEA Conference, Opportunities, Limits & Needs: Towards an Environmentally Responsible Architecture, Lima, Perú (pp. 7-9).
 • Lee, J. H. & Lim, S. (2018). The selection of compact city policy instruments and their effects on energy consumption and greenhouse gas emissions in the transportation sector: The case of South Korea. Sustainable Cities and Society, 37, 116-124.
 • Lennon, M. (2020). Green space and the compact city: planning issues for a ‘new normal’. Cities & Health, 1-4.‏
 • Lin, J. J., & Yang, A. T. (2006). Does the compact-city paradigm foster sustainability? An empirical study in Taiwan. Environment and Planning B: Planning and Design, 33(3), 365-380.
 • Manjezi S, Keshavarzfazl S. (2017). Investigating the role of metropolitan growth management in order to achieve sustainable development (Case study: Kianpars neighborhood of Ahvaz), Shabak specialized scientific monthly, third year, number one, pp. 108-95. (In Farsi).
 • Miller, M. D. (2012). The impacts of Atlanta’s urban sprawl on forest cover and fragmentation. Applied Geography, 34, 171-179.
 • Mohammadi D, S, Ali Khanizadeh, M; Zeilaei, S. (2016) .Feasibility Study of Applying the Principles of New Urbanism in Sustainable Reconstruction of Inefficient and Problematic Urban Neighborhoods with Emphasis on Intelligent Growth (Case Study: Central Ahvaz), Regional Planning Quarterly, Volume 6, Number 24, pp. 230-215. [This Persian]
 • Mohammadi D, S, Ali Khanizadeh, M; Zeilaei, S. (2016) .Feasibility Study of Applying the Principles of New Urbanism in Sustainable Reconstruction of Inefficient and Problematic Urban Neighborhoods with Emphasis on Intelligent Growth (Case Study: Central Ahvaz), Regional Planning Quarterly, Volume 6, Number 24, pp. 230-215. [This Persian]
 • Mouratidis, K. (2019). Compact city, urban sprawl, and subjective well-being. Cities, 92, 261-272.
 • Newman, P., & Kenworthy, J. (1999). Sustainability and cities: overcoming automobile dependence. Island press.
 • Nouri, S. (2014). The study of the effect of urban sprawl on social harms in urban planning Case study: Sanandaj, thesis for master's degree in urban planning, Shahid Beheshti University, Faculty of Architecture and Urban Planning, Supervisor: Mohammad Hossein Sharifzadegan. (In Farsi).
 • Pearsall, H. (2017). Staying cool in the compact city: Vacant land and urban heating in Philadelphia, Pennsylvania. Applied geography, 79, 84-92.
 • Poorahmad, A; Habibian, B; Ahmadnia, MR. (2016) .An Analysis of the Physical Space of Ahvaz, Bagh-e Nazar, No. 39, pp. 25-25. [This Persian]
 • Poorahmad, A; Habibian, B; Ahmadnia, MR. (2016) .An Analysis of the Physical Space of Ahvaz, Bagh-e Nazar, No. 39, pp. 25-25. (In Farsi).
 • Rahimzadeh Halagh, A & Baradar Barjasteh Baf, Yasna. ( 2012). Environmental Modeling in Climate Architecture of Ahvaz, The First International Conference on Environmental Crises in Iran and Strategies for Its Improvement, Kish Island, Islamic Azad University, Ahvaz Science and Research Branch. [This Persian]
 • Rahimzadeh Halagh, A & Baradar Barjasteh Baf, Yasna. ( 2012). Environmental Modeling in Climate Architecture of Ahvaz, The First International Conference on Environmental Crises in Iran and Strategies for Its Improvement, Kish Island, Islamic Azad University, Ahvaz Science and Research Branch. (In Farsi).
 • Rice, L. (2010). Retrofitting suburbia: is the compact city feasible? Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Urban Design and Planning, 163(4), 193-204.
 • Roychansyah, Muhammad Sani, Koichi Ishizaka, and Takashi Omi. "Considerations of Regional Characteristics for Delivering City Compactness." Journal of Asian Architecture and Building Engineering 4.2 (2005): 339-346.
 • Sadria, Marzye & Zohre Davoudpour, 2014, On the Acceptability of the Compact City Form Considering the Effect of Social Sustainability, 2nd International Congress on Structure, Architecture and Urban Development
 • Saniroychansyah, M., Farmawati, A., Anindyah, D. S., & Atianta, L. (2016). Urban compactness effects on the distributions of healthy houses in Yogyakarta City. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 227, 168-173.
 • Sharifi, A N; Mohammad B and Anafjeh, K, 2015, Evaluation of land use mixing and its impact on urban sustainability. Case Study; Ahvaz Metropolis, The Second Scientific Conference on New Horizons in Geography and Planning, Architecture and Urban Planning, Iran, Tehran, Association for the Development and Promotion of Basic Sciences and Technologies. [This Persian]
 • Sharifi, A., & Khavarian-Garmsir, A. R. (2020). The COVID-19 pandemic: Impacts on cities and major lessons for urban planning, design, and management. Science of the Total Environment, 142391.‏
 • Shirazi, M. R. (2020). Compact urban form: neighbouring and social activity. Sustainability, 12(5), 1987.
 • Shirazi, M., & Falahat, S. (2012). Compact urban form, question or solution? Examining the compact city in the Middle Eastern context: challenges and opportunities. International Journal of Urban Sustainable Development, 4(2), 246-259.
 • Stevenson, M., Thompson, J., de Sá, T. H., Ewing, R., Mohan, D., McClure, R., & Wallace, M. (2016). Land use, transport, and population health: estimating the health benefits of compact cities. The lancet, 388(10062), 2925-2935.
 • Tabatabai, S A; Hojjatollah S and Davoodi Manjezi, A. (2006). Strategies for reducing traffic load in the central area of Ahvaz, 7th Iranian Conference on Transportation and Traffic Engineering, Tehran, Tehran Transportation and Traffic Organization, Deputy of Transportation and Traffic of Tehran Municipality. (In Farsi).
 • Tabatabai, S A; Hojjatollah S and Davoodi Manjezi, A. (2006). Strategies for reducing traffic load in the central area of Ahvaz, 7th Iranian Conference on Transportation and Traffic Engineering, Tehran, Tehran Transportation and Traffic Organization, Deputy of Transportation and Traffic of Tehran Municipality. [This Persian]
 • Taqvaei, M, Warsi, H; Narimani, M. (2015). Physical development strategy and sustainable urban form of Isfahan with the approach of smart growth and intensive city, Urban Management, No. 41, pp. 358-339. [This Persian]
 • Williams, K., Burton, E., Jenks, M., 1996. Achieving the compact city through intensification: an acceptable option? In: Jenks, M., Burton, E., Williams, K. (Eds.), the Compact City: A Sustainable Urban Form? E&FN Spon, London.
 • Wolsink, M. (2016). ‘Sustainable City ‘requires ‘recognition’—the example of environmental education under pressure from the compact city. Land Use Policy, 52, 174-180.
 • Yi, P., Dong, Q., & Li, W. (2019). Evaluation of city sustainability using the deviation maximization method. Sustainable Cities and Society, 50, 101529.