تحلیل فضایی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری گردشگری تجاری در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: محدوده تجاری دهشیخ- سیگار در شهرستان لامرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه زابل، زابل، ایران

4 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

هدف تحقیق حاضر ارزیابی عوامل موثر بر شکل‌گیری و توسعه گردشگری تجاری در سکونتگاه‌های روستایی منطقه تجاری دهشیخ- سیگار در شهرستان لامرد است. این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی، جامعه آماری تحقیق حاضر شامل دو گروه می‌باشد: گروه اول شامل تمامی روستاییان ساکن در 13 روستای منطقه تجاری دهشیخ -سیگار در شهرستان لامرد است که با استفاده از فرمول کوکران با سطح خطای 06/0، تعداد 235 خانوار به عنوان خانوارهای نمونه براورد و به روش تصادفی مورد پرسشگری قرار گرفتند. گروه دوم شامل 25 نفر از اساتید، خبرگان محلی و کارشناسان سازمان‌های مرتبط با گردشگری می‌باشد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزارهای، ANP، MABAC، DEMATEL ، Arc GIS و آزمون‌ T تک نمونه‌ای در نرم‌افزار SPSS استفاده گردیده است. نتایج تحقیق نشان داد که در تمامی متغیرهای تحقیق (اقتصادی 46/3، محیطی 36/3، برنامه‌ریزی- مدیریتی 33/3، اجتماعی- فرهنگی 25/3، زیرساختی- رفاهی 19/3 و تبلیغات، بازاریابی و اطلاع‌رسانی 11/3) میزان اثرگذاری عوامل موثر بر شکل‌گیری و توسعه گردشگری تجاری در منطقه تجاری دهشیخ- سیگار شهرستان لامرد بالاتر از میانه‌ی نظری (3) است. علاوه ‌براین، معیار‌های تبلیغات، بازاریابی و اطلاع‌رسانی و اقتصادی به ترتیب با وزن نرمال 304/0 و 261/0 دارای بیشترین تاثیر در توسعه و شکل‌گیری گردشگری تجاری در منطقه مورد مطالعه می‌باشند. در نهایت نتایج حاصل از تکنیک MABAC، نشان داد که، عوامل موثر بر شکل‌گیری و توسعه گردشگری تجاری در روستاهای سیگار، دهشیخ و کره‌مچی دارای بیشترین تاثیر، در روستای چاه‌شیخ، چاه نوده‌شیخ، کاکلی و جری دارای عملکرد متوسط و در سایر روستاها از عملکرد ضعیفی برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Factors Affecting the Formation of Commercial Tourism in Rural Settlements (Case Study: Dehshikh – Cigar Business Area on Lamerd County)

نویسندگان [English]

 • Mahdi Masoumi 1
 • Aliakbar Anabestani 2
 • Gharib Fazelnia 3
 • Omid Ali Kharazmi 4
1 Ph.D. Candidate, in Department of Geography, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor, in Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 Associate Prof. in Rural Geography, University of Zabol, Zabol, Iran.
4 Assistant Prof. in Geography and Urban Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

This research is descriptive-analytical. The statistical population of the present study includes two groups: The first group includes all villagers living in 13 villages of Dehshikh-Sigar commercial area in Lamerd county. Using Cochran's formula with 0.6 error level, 235 households were estimated as sample households and were randomly surveyed. The second group includes 25 professors, local experts and experts from tourism-related organizations. To analyze the data, software, ANP, MABAC, DEMATEL, Arc GIS and single-sample T test were used in SPSS software. The research findings confirm that: in all research variables (economic 3.46, environmental 36.3, planning-management 33.3, socio-cultural 3.25, infrastructure-welfare 3.19 and advertising, marketing And Information 3.11) The impact of factors affecting the formation and development of commercial tourism in the Dehshikh-Sigar commercial area, Lamerd city is higher than the theoretical average (3). Also, the results of pairwise comparison of factors affecting the formation and development of commercial tourism using the ANP method, according to experts, showed that the criteria of advertising, marketing and information, and economics with normal weight of 0.304 and 0.261 have the greatest impact information And the development of commercial tourism in the study area. Finally, the results of the MABAC technique showed that, the factors affecting the formation and development of commercial tourism in the villages of Sigar, Dehshikh and karehmoochi have the most impact, in the village of Chah Sheikh, Chah Nodeh Sheikh, Kakoli and Jari with moderate performance and In other villages, they have poor performance.
The aim of this study is to evaluate the factors affecting the formation and development of commercial tourism in rural settlements of Dehshikh-Sigar commercial area in Lamerd county. This research is descriptive-analytical. The statistical population of the present study includes two groups: The first group includes all villagers living in 13 villages of Dehshikh-Sigar commercial area in Lamerd county. Using Cochran's formula with 0.6 error level, 235 households were estimated as sample households and were randomly surveyed. The second group includes 25 professors, local experts and experts from tourism-related organizations. To analyze the data, software, ANP, MABAC, DEMATEL, Arc GIS and single-sample T test were used in SPSS software. The research findings confirm that: in all research variables (economic 3.46, environmental 36.3, planning-management 33.3, socio-cultural 3.25, infrastructure-welfare 3.19 and advertising, marketing And Information 3.11) The impact of factors affecting the formation and development of commercial tourism in the Dehshikh-Sigar commercial area, Lamerd city is higher than the theoretical average (3). Also, the results of pairwise comparison of factors affecting the formation and development of commercial tourism using ANP method, according to experts, showed that the criteria of advertising, marketing and information and economics with normal weight of 0.304 and 0.261 have the greatest impact in formation And the development of commercial tourism in the study area. Finally, the results of MABAC technique showed that, the factors affecting the formation and development of commercial tourism in the villages of Sigar, Dehshikh and karehmoochi have the most impact, in the village of Chah Sheikh, Chah Nodeh Sheikh, Kakoli and Jari with moderate performance and In other villages, they have poor performance.
The aim of this study is to evaluate the factors affecting the formation and development of commercial tourism in rural settlements of Dehshikh-Sigar commercial area in Lamerd county. This research is descriptive-analytical. The statistical population of the present study includes two groups: The first group includes all villagers living in 13 villages of Dehshikh-Sigar commercial area in Lamerd county. Using Cochran's formula with 0.6 error level, 235 households were estimated as sample households and were randomly surveyed. The second group includes 25 professors, local experts and experts from tourism-related organizations. To analyze the data, software, ANP, MABAC, DEMATEL, Arc GIS and single-sample T test were used in SPSS software. The research findings confirm that: in all research variables (economic 3.46, environmental 36.3, planning-management 33.3, socio-cultural 3.25, infrastructure-welfare 3.19 and advertising, marketing And Information 3.11) The impact of factors affecting the formation and development of commercial tourism in the Dehshikh-Sigar commercial area, Lamerd city is higher than the theoretical average (3). Also, the results of pairwise comparison of factors affecting the formation and development of commercial tourism using ANP method, according to experts, showed that the criteria of advertising, marketing and information and economics with normal weight of 0.304 and 0.261 have the greatest impact in formation And the development of commercial tourism in the study area. Finally, the results of MABAC technique showed that, the factors affecting the formation and development of commercial tourism in the villages of Sigar, Dehshikh and karehmoochi have the most impact, in the village of Chah Sheikh, Chah Nodeh Sheikh, Kakoli and Jari with moderate performance and In other villages, they have poor performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism development
 • Commercial tourism
 • Rural development
 • Fars Province
 • Ahmadi, Ali (2008), The effects of commercial tourism on the physical spatial development of the city of Baneh, Master Thesis, Supervisor Ali Hajijanjad, Sistan and Baluchestan University of Zahedan.(In Persian).

  Anabestani, Ali Akbar & Namdar, Mahbobeh (2016), Consequences of Villager's Informal Activity (Imported Goods) On the Development of Rural Settlements (Case Study: Sigar and Dehsheykh Region in Lamerd County), Journal of Zonal Planing, Volume 6, Issue 23, pp 113- 128. (In Persian).

  Anabestani, Ali Akbar & Zeynab Vesal (2016), An Analysis of the Factors Affecting Tourism Brands in Rural Settlements of Iran (Case Study: Binalud County), Journal of Tourism Planning and Development, Volume 5, Issue 16, pp 127- 148.(In Persian).

  Bagheri, Fatemeh and Abdi, Nasser (2014), Investigating the role of border markets in the development of tourism in border cities (Case study: Sistan and Baluchestan province), First National Conference on Tourism, National Capital, Future Perspective, Isfahan. (In Persian).

  Bourghani Farahani, Soheila, Farhangi, Ali Akbar and Mashhadi, Sahar (2013), An Analysis of Effective Indicators Impacting Rural Tourism Industry Development (A Survey on Garmeh Village), Quarterly Journal Public Administration, Volume 5, Issue 1, pp 41-64.(In Persian).

  Byrne, P., & Skinner, H (2007), International business tourism: destination Dublin or destination Ireland? Journal of Travel & Tourism Marketing, 22(3-4), 55-65.

  Chao,W.Z.,(2005): Marketing tools as factors in destination image formation, Master of science dissertation, Jose state university.

  Crossley, John C., Jamieson, Lynn M., Brayley, Russell E. (2012). Introduction to commercial recreation and tourism an entrepreneurial approach. sixth edition, London, SAG More publishing.

  Davidson, R. (1994) Business Travel. first edition. London: Pitman Publishing.

  Ebrahimzadeh, Issa, Hafez Rezazadeh, Masoumeh and Daraei, Marzieh (2012), Markets of border cities, a gateway to the development of urban tourism, a case study: Sistan and Baluchestan, National Conference on Border and Security Cities; Challenges and Approaches, Sistan and Baluchestan University, Zahedan. (In Persian).

  Ghaderi, Ismail, Faraji Rad, Abdolreza and Borouji, Samira (2012), The place of tourism in free zone development policies and programs (Case study: Qeshm), Geographical Journal of Tourism Space, Volume 1, Issue 1, pp 101- 114. (In Persian).

  Ghafouri, Farzad, Honarvar, Afshar & Nematpoor, Rafiah (2014), An Investigation of Influential Factors on Development of Water Sport's Tourism in Coastal Cities of Mazandaran, Journal of Sport Management and Development, Volume 6, Issue 23, pp 19 – 30.(In Persian).

  Gholami, mohammad, nazari, vali-allah, mokhtari-malkabadi, reza & zamani, sadegh (2016), Explaining the Impact of Commercial tourism development in rural areas from the perspective of the host society (Case Study: Dehshihk - Cigar business district, Fars province), Journal of Zonal Planing, Volume:6 Issue: 22, pp 203- 216. (In Persian).

  Hansent, N. M. (1975). An evaluation of growth-center theory and practice. Environment and Planning A, 7(7), 821-832.

  Ilbery, B. and Saxenaa, G (2011), Integrated Rural Tourism in the English–Welsh Cross-border Region: An Analysis of Strategic, Administrative and Personal Challenges, Regional Studies, 45(8):1139-1155.

  Inskeep, E. (1991), Tourism planning: anintegrated and sustainabl development approach, Van Nostand Reinhold. New York.

  Jayawardena, C. (2013). Innovative solutions for future tourism development in Sri Lanka (2013-2026). Worldwide Hospitality and Tourism Themes, 5(5), 512-531.

  Latifi, Somayeh, NaderiMehdiei, Karim & ZulaikhaeiSayar, Leila (2014), Analysis of Barriers Tourism Development in the Rural Tourism of Hamedan TownShip, Journal of Zonal Planing, Volume 3, Issue 9, pp 77- 87.(In Persian).

  Mahmoudi, Ali (2000), Investigating the Barriers and Problems of Border Markets (Case Study: North and Northwestern Iran), Iranian Journal of Trade Studies (IJTC), Quarterly, Volume 3, pp 53- 62.(In Persian).

  Mahmoudi, Ali (2006), The structure of border market exchanges and its role in trade and economy of border areas, Publications of the Institute of Business Studies and Research, Tehran.(In Persian).

  Masoumi, Mahdi, Anabestani, Ali akbar, Fazelnia, Gharib, Kharazmi Omid ali (2020), Spatial Analysis of the Impact of Commercial Tourism on Sustainable Development of Rural Areas (Case Study: Dehshikh – Cigar Business Area on Lamerd County). Arid Regions Geographic Studies, 10 (40) :53-74.(In Persian).

  Moradnejad, Jamal, Pourbrat, Hamidreza and Bagheri, Vahid (2013), Investigating the mechanisms and development process of shopping tourism in Iran's border areas, Case study: Baneh border city, The first national conference on tourism and nature tourism in Iran.(In Persian).

  Mosavei Mirnagaf (2014), Evaluating the Role of Border Common Small Markets in Developing and Welfare of Border Areas Case: Border Market of Tamrchin in Piranshahr, Geography and development Iranian Journal, Volume 33, pp 55- 69.(In Persian).

  Motiee Langrudi, Seyed Hassan, Sharifi, Anvar & Rezaei Azadi, Maryam (2013), Feasibility Tourism Development in Rural Areas of Based on Tourists Opinions (Takht-E Soleyman Takab Township), Journal of Studies of Human Settements Planning, Volume 8,Issue 24, Pp 1- 17.(In Persian).

  Nicula, V., & Elena, P. R. (2014). Business tourism market developments. Procedia Economics and Finance, 16(May), 703-712.

  Niebuhr, A., & Stiller, S. (2002). Integration effects in border regions-A survey of economic theory and empirical studies (No. 879-2016-64210). Hamburgisches Welt- Wirtachafts Archiv (HWWA) Hamburg Institute of International Economics.

  Page, S. J., Hartwell, H., Johns, N., Fyall, A., Ladkin, A., & Hemingway, A (2017), Case study: Wellness, tourism and small business development in a UK coastal resort: Public engagement in practice. Tourism Management, 60, 466-477.

  PapliYazdi, MohammadHossein & Saghaei, Mehdi (2011), Tourism (Nature and Concepts), Samt Publications, Humanities Research and Development Center, Tehran.(In Persian).

  Pinho, M & Marques, J (2019), Business tourism in Porto: an empirical investigation of its potentialities and development challenges, International Journal of Tourism Cities. 1 – 11.

  Sadat Saeedeh Zarabadi, Zahra and Abdullah, Bahar (2014), Assessing the factors influencing the development of the tourism industry of Chabahar Free Zone by using the method of network analysis process (ANP), Journal of Iranian Architecture & Urbanism, Issue 6, pp 37- 48. (In Persian).

  Safarabadi, Azam, Majidi Dehshikh, Hakimeh, Zangiabadi, Ali and Shahzeidi, Somayeh Sadat (2015), Development of Urban Tourism with an Emphasis on the Role of Border Markets (Case Study: Paveh Border Market), Journal of Tourism Planning and Development, Volume 5, Issue 16, pp 121- 151.(In Persian).

  Shahriari, Mehdi (2016), Identification and analysis of factors affecting the development of tourism in border areas (Case study: Sistan border markets), Master Thesis in Geography and Tourism Planning, Sistan and Baluchestan University.(In Persian).

  Shakeri, Abbas and Salimi, Fereydoun (2006), Factors affecting investment attraction in Chabahar Free Zone and their prioritization using AHP mathematical technique, Economic Research, Volume 6, Issue 20, pp 95- 130.(In Persian).

  Shamai, Ali and Mosivand, Jafar (2011), Classification of cities of Isfahan province in view point of tourism infrastructure by using TOPSIS and AHP models, Journal Urban - Regional Studies and Research, Volume 3, Issue 10, pp 23- 40.(In Persian).

  Taghvaei, Massoud, Taghizadeh, MohammadMehdi & Kiumarsi, Hossein (2011), Locating Public Walk Place Using Geographical Information System and SWOT Technique (A Case Study: The Shore of Kaftar Lake), Geography and Environmental Planning, Volume 22, Issue 2, pp 99- 120.(In Persian).

  Vanhove, N. (2005), The Economics of Tourism Destinations, U.k.Elsevier Publishing.

  Więckowski, M. (2010): tourism development in the borderlands of Poland, Geographia polonica, Vol 83, No 2.

  Yazdani Zanganeh, Maryam, Khosravipoor, Bahman and Ghanian, Mansour (2010), Sustainable employment development strategies in the rural tourism sector, Work and Society Monthly, Volume 109, pp 101- 107.(In Persian).