تبیین نقش بوم‌گردی در توسعه جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستای افین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بزرگمهر قائنات، خراسان جنوبی، قائن، ایران

2 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در سال های اخیر، بوم‌گردی به عنوان یکی از گونه های گردشگری توانسته است نقش قابل توجهی در توسعه جوامع روستایی داشته باشد. بر این اساس، این پژوهش با هدف تبیین نقش بوم گردی در توسعه روستای افین نگاشته شد. در این زمینه، تاثیرگذاری بوم گردی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و کالبدی روستا مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد کلی پژوهش، از نوع پژوهش‌های کمی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ ها، مبتنی بر داده‌ های کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. به منظور توزیع پرسشنامه، نمونه‌ای به تعداد 252 نفر مورد بررسی قرار گرفت. جهت توزیع پرسشنامه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. تحلیل داده‌ ها، با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و آزمون‌های آماری استنباطی از جمله آزمون تی تک نمونه‌ای، خی‌دو و فریدمن انجام شده است. به‌طورکلی نتایج نشان می‌دهد که بوم گردی موجب توسعه اقتصادی، اجتماعی، و کالبدی روستای افین شده است. در این زمینه توسعه بوم گردی در روستای افین، موجب بهبود حمل ونقل، رونق و احیای صنایع دستی، ایجاد فرصت سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، فروش محصولات کشاورزی، افزایش دانش و اطلاعات مردم، آشنایی با اقوام گوناگون، انگیزه جهت کار اشتراکی، همکاری برای حل مسایل گردشگری، بازگشت مهاجرین به روستا، توجه به زیباسازی منازل، استفاده از نمادهای سنتی در روستا، بهبود سیستم دفع زباله و فاضلاب، تمیزی محیط، حفاظت بیشتر از محیط روستا، توجه به حفظ بناهای تاریخی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of ecotourism for the development of rural communities (Case: Afin village)

نویسندگان [English]

  • mehdi mododi arkhodi 1
  • sajad ferdowsi 2
1 Assistant Professor of Department of Geography, Faculty of Humanities Sciences, Bozorgmehr University of Qaenat, South Khorasan, Qaen, Iran
2 Ph.D. Candidate in Tourism, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, ecotourism as one of the types of tourism has been able to play a significant role in the development of rural communities. Accordingly, this study was written with the aim of explaining the role of ecotourism in the development of Afin village. In this regard, the impact of ecotourism on the economic, social, and physical dimensions of the village was investigated. The overall research approach is a type of quantitative research, and in terms of data collection method, is based on library and field data. In order to distribute the questionnaire, a sample of 252 people was examined. A simple random sampling method has used to distributing the questionnaire. Data analysis was performed using descriptive statistics indices such as frequency distribution and inferential statistical tests such as single sample T-test, Chi-square and Friedman. In general, the results indicate that Ecotourism has led to the economic, social, and physical development of Afin village. In this regard, the development of ecotourism in the village of Afin, improves transportation, prosperity and revival of handicrafts, creating investment opportunities, creating employment, increasing income, selling agricultural products, increasing knowledge and information of people, familiarity with different ethnic groups, motivation to work Partnership, cooperation to solve tourism problems, return of migrants to the village, attention to beautification of houses, use of traditional symbols in the village, improvement of waste and sewage disposal system, cleanliness of the environment, greater protection of the village environment, attention to the preservation of historical buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • village
  • Development
  • sustainability
- Anabestani, A., Giyahi, H., Javanshiri, M. (2018). An Analysis of the Effects of Establishing Ecotourism Residence on Development of Rural Settlements (A Case Study of Radakan Village, Chenaran County). Spatial Planning, 8(2), 1-24. (in Farsi).
- Azizi, K., Rastegar, Sh., Heydari, Gh., Jafarian, Z. (2019). Socio-economic effects of ecotourism on the empowerment of local communities Case: Baladeh area in Mazandaran province, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, 8(1), 96-79. (in Farsi).
- Behroozi Rad, B. (2013), Ecotourism Management in Protected Areas. Ahvaz: Islamic Azad University, Khuzestan Science and Research Branch Publishing, (in Farsi).
- Bouzarjomhari, Kh., Shayan, H., Akhlaghi, M., Waeztabsi, A. (2019). The role of ecotourism resorts on the economic and socio-cultural development of rural women studied in the villages of Kashmar city. National Conference on Women and Rural Tourism Development: Ferdowsi University of Mashhad. (in Farsi).
- Ferdowsi, S., Nazari Mazidi, N., Mododi Arkhudi, M. (2018). Analysis on Index of Remaining Carrying Capacity of Host Community to Tourism Development (Case Study: Shahroud City). Journal of Applied Researches in Geographical Sciences. 18(49), 93-110. (in Farsi).
- Ghadiri Masoom, M., Minaei, M., Darban Astaneh, A. (2020). The role of ecotourism resorts in the development of rural tourism in rural areas of Khoor and Biabanak. Journal of Space Economics and Rural Development, 9(2), 42-23. (in Farsi).
- Ghanbari, U., Kazemi, Z., Sidayee, S.E. (2015). The Role of Ecological Destinations in Sustainable Tourism Development (Case Study: Hanza Region, Rabor Town), Urban Areas Studies, 2(3), 121-139 (in Farsi).
- Gunn, C., & Turgut, V. (2016), Fundamentals and Concepts of Practical Methods of Tourism Development Planning. Translated by Hamid Zargham Boroujeni, Tehran: Mahkameh Publications, (in Farsi).
- Hashemi, H. (2021). Exploring the Role of Ecolodges on the Culture Domain, Journal of Culture Tourism, 1(3), 51-62. (in Farsi).
- Honey, M. (1999), Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise? Washington DC: Islands Press.
- Hosseini Nia, Gh., Jafari, A. (2016). The role of ecotourism in the sustainable development of Qazvin traditional garden. National Conference on Science and Technology of Agricultural Sciences and Natural Resources and Environment of Iran, Tehran. (in Farsi).
- Jomehpur, M. (2005). Systemic Approach to Village and Rural Development, Journal of Village and Development, 8(1), 55-80, (in Farsi).
- Karimi Candazi, S., (2020). Development of ecotourism, and its role in the development of ecotourism attractions in Aran and Bidgol, Journal of Social Studies tourism, 8(2), 223-242. (in Farsi).
- Ketut, L., & Dewi, Y. 2014. Modeling the relationships between tourism sustainable factors in the traditional village of Pancasari. Procedia-Social and Behavioral Sciences, No. 135, 57-63.
- Masrouri, J., Falahat, N., Sadegh, Mohammad (2015). The Role of Ecotourism in Sustainable Ecological Development (Case Study: Ecotourism in Lavizan Forest Park. The first specialized conference on architecture and urban planning in Iran, Institute of Science and Technology  of Hakim Orfi, Shiraz. (in Farsi).
- Mododi Arkhudi, M., Ferdowsi, S. (2020). Evaluating Behavior Pattern of Supply and Demand in Tourism Based on the Changess of the Capitalist System (Case: Karaj City and Surrounding Villages). Journal of Urban Studies. 9(36), 85-100. (in Farsi).
- Mohammadi, A., Roknoddin Eftekhari, A., Poortaheri, M. (2020). Capacity management analysis of conversion and complementary industries in rural areas of Zirkuh city. Journal of Space Economics and Rural Development, 9 (31), 112-95. (in Farsi).
- Rebecca, Ch., Rose, B., & Bor, T. (2018). Eco-Lodges, a Future for Sustainable Tourism in Kenya, Journal of Tourism, Hospitality and Sports, No. 8, 37-41.
- Roshan Ali, M., Riahi, V. (2017). The role of ecotourism in the economic development of rural areas Case study: Panjhezareh village of Behshahr city. Journal of Tourism Space, 7(25): 66-51. (in Farsi).
- Saidi, S. (2020). The role of ecolodges in development of ethnic tourism in Gilan. Society Culture Media, 9(34), 11-41 (in Farsi).
- Sharifzadeh, A. and Moradinezhad, H. (2002) Sustainable Development and Rural Tourism, Socio-economic monthly magazine of Jahad, No. 251–250, 53 (in Farsi).
- Shojaeifard, A., Shakoor, A. (2020). Analysis and study of the impact of establishing eco-tourism resorts in Iran on the development of rural areas for sustainable regional development, Journal of Geographical Engineering of Territory, 4(8), 460-479. (in Farsi).
- Statistics Center of Iran (2016), General Census of Population and Housing
Wight, P. (1992), Ecotourism: Ethics or Eco- Sell?. Journal of Travel Research, Winter, pp.3-9.
- Wood, A. (2016). Megan Epler: Ecotourism, principles, practices & policies for sustainability/ UNEP, 1st Ed., University of Minnesota, United State of America, 61. https://books.google.com/books?id=TaAsAQAAMAAJ.
- Zeppel, H. (2008). Tourism and Aboriginal Australia, Tourism Management, Vol 19, No. 5, 485-488.
- Zifer, K.A. (1989), Ecotourism: The Unease Alliance. Washington, DC: Conservation Foundation.