ارزشیابی اثرات اجرای طرح آبخیز داری بر نظام اجتماعی - اقتصادی و محیطی نواحی روستایی (مورد مطالعه: بخش کردیان - شهرستان جهرم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

3 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی و مدیریت محیطی دانشگاه سیستان و بلوچستان و کارشناس امور کشوری و مدنی استانداری فارس، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

چکیده

طرحهای آبخیزداری نقطه شروع حفظ منابع طبیعی و استمرار دهنده آنها برای بهره برداری بهتر و ممانعت از هدررفت منابع ملی هستند و با ارزیابی کمی آنها می توان به دیدگاه روشنی در مورد بازدهی چنین اقداماتی در حوضه های آبخیز دست یافت. نکته مهم در این رابطه، میزان اثربخشی و سوددهی طرحهای آبخیزداری است که بررسی و ارزیابی عملیات آبخیزداری انجام شده را طلب می نماید تا بتوان بر اساس نتایج حاصله، ضمن تعیین راندمان عملیات آبخیزداری درحوضه فوق، تصمیم گیری در خصوص اجرای طرحهای مشابه در سایر حوضه های آبخیزرا نیز فراهم نماید. هدف از این پژوهش تعیین و شناسایی اثرات اجرای طرح های آبخیز داری بر نظام اجتماعی – اقتصادی و محیطی روستاهای واقع حوزه آبخیز بخش کردیان در شهرستان جهرم است. این پژوهش، بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی – تحلیلی است. برای گردآوری اطلاعات، از تلفیق روش های اسنادی و میدانی استفاده شده و براساس آن با توجه به جامعه آماری(390 خانوار بهره بردار از این حوزه آبخیز)، حجم نمونه خانوارها بر اساس جدول مورگان برابر 190 خانوار به دست آمد. یافته های تحقیق نشان می دهد متغیرهای ارتباط با کارشناسان و مروجان، سهم نمایندگان مردم در مدیریت حوضه، میزان مشارکت مردمی، افزایش سطح باغات، کاهش خسارت سیل به راههای ارتباطی روستا، کاهش فرسایش و رسوب، حل مشکلات مربوط به کمبود آب در منطقه و قیمت اراضی باغی و زراعی به عنوان مهمترین متغیرهای اثر بخش بر اجرای این طرح بوده اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effects of watershed projects on the socioeconomic and system of rural areas (Case study: Kordian section - Jahrom city)

نویسندگان [English]

  • farhad azizpoor 1
  • yaghob haghi 2
  • maghsod bayat 3
  • sedigheh karaminasab 4
1 Associate Professor of Geography and Rural Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Master of Geography and Urban Planning, University of Tabriz, Tabriz, Iran
3 PhD student in Geography and Environmental Management University of Zahedan, Zahedan, Iran
4 PhD student in Geography and Rural Planning, Kharazmi University , Tehran. Iran
چکیده [English]

Introduction
Watershed management plans are the starting point for conserving natural resources and sustaining them to better exploit and prevent the loss of national resources, and by quantitatively evaluating them, a clear view of the effectiveness of such measures in watersheds can be obtained.The important point in this regard is the effectiveness and profitability of watershed management projects that require review and evaluation of watershed management operations performed so that based on the results, while determining the efficiency of watershed management operations in the above basin, decide on the implementation of similar projects in other basins Also provide watersheds. More than a decade has passed since the new era of watershed management in the country, which has been accompanied by a fundamental change in its structure and importance.The result of this development is the improvement of the qualitative and quantitative level of programs in different levels and departments of management, executive, study and coordination with other relevant departments in the fields of nature. The view of planners and agents of the watershed management sector of the implementation of a series of limited executive projects, with the aim of controlling sediment upstream of large dams, has now spread throughout the vast country of Iran with goals such as soil and water protection, drought control, flood control., Improving the conditions of green land cover, paying attention to agricultural infrastructure resources, improving the economic conditions of watersheds, etc. have evolved. Due to the social and economic conditions of rural communities, low efficiency of production factors in different parts of the rural economy, inability to use existing facilities and their improper use, are among the most obvious economic variables that reduce efficiency at the level of natural resources.The purpose of this study is to determine and identify the effects of watershed management projects on the socio-economic and environmental system of the villages located in the Kurdish watershed in Jahrom city.
Methodology
The present quantitative research has been conducted with the aim of determining and identifying the effects of the implementation of the watershed management plan on the socio-economic system of villages with watersheds in a survey using a questionnaire.The statistical population of the study includes the number of watershed operators, among the rural households living in the study basins (390 households) in 5 villages located in the Kurdish section, which has been selected as the statistical population.The statistical sample size is estimated as 190 samples according to Krejcie and Morgan table. In this study, 35 items were examined from the perspective of the rural community. After filling in the questionnaires, statistical information was extracted and analyzed using SPSS software and questionnaire coding. In statistical analysis, two methods of descriptive and analytical statistics have been used. In the method of descriptive statistics, frequencies and percentage of frequencies are presented and in the method of inferential statistics, factor analysis test is used.
Discussion
Regarding the evaluation of the effects of the implementation of the watershed management plan, according to the results of reviewing resources and field studies, a list of effective indicators on the implementation of this plan related to rural areas was extracted. In this study, the research variables are reduced to a smaller number of variables called factors. This method of factor analysis is called principal component analysis and its purpose is to solve the problem of internal dependence of a set of variables and summarize them in several components or factors. In this factor analysis, 7 factors have a specific value greater than 1. It should be noted that all the above factors explain 51.74% of the total variance of the variables and the remaining percentage of the remaining variance is related to other factors that could not be predicted. Meanwhile, out of 35 variables, 26 variables were involved in explaining the factors and the remaining 9 variables were removed from the analysis due to the fact that their factor load was less than 0.5. According to the factor analysis, the 26 variables under study can be named as seven factors. In the present study, due to the high share of each of the variables loaded in each of the seven factors rotated, the factors that have the ability to explain the variances have been named, and indicates that the factor analysis and variables are satisfactory. These factors are: local participation, development of agricultural production resources, reducing the impact of natural hazards, increasing agricultural production, employment development, reducing rural-urban migration and increasing the price of agricultural land, among which the participation of local communities with 17.74% It has been the most influential compared to other factors in the implementation of this plan.
Conclusion
The results of this study are derived using factor analysis of various factors, based on which these factors are placed in 7 groups with variables. In general, variables, communication with experts and promoters, the share of people's representatives in basin management, public participation, increasing the level of gardens, reducing flood damage to rural roads, reducing erosion and sediment, solving problems related to water shortage in the region and land prices Horticulture and agriculture have been the most important variables affecting the implementation of this plan.Examining similar examples of the effects of watershed management projects on rural development over the past few years shows different results, but the prevailing situation indicates changes in socio-economic and environmental dimensions in rural areas. In other words, studies such as(Ghanbari and Qudussi, 2008 - Mosaei et al, 2010 and Rezaei et al., 2012, etc.)show a trend of effective changes in all dimensions and in some studies to the social dimension (participation). has it. Of course, it should not be overlooked that these changes are not the same in all cases and have fluctuated relative to each other. Including a series of variables(reduction of natural hazards, development of production resources and increasing the price of agricultural land) that have been added in this study and as can be seen in the table of research findings, these variables have been effective in implementing the watershed management plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Watershed Design
  • Socio-economic and environmental effects
  • Kurdian Section- jahrom
-Abdullahzadeh, Gh H & Ranjbari Shareh, S&  Rahimi, R A .(2017). The effect of watershed management projects on the quality of life in rural areas of Babol city, Quarterly Journal of Geographical Space, Volume 17, Number 59, pp. 142-121. (in Farsi)
-Baqaei, M.et al (2008). Individual and social factors affecting the participation of villagers in Zar Cheshmeh Honjan watershed in watershed management projects, Iranian Journal of Agricultural Extension and Education, No. 1, pp. 87-73. (in Farsi)
-County, M, & Kent , J,& MBB, J.(1997), Multivariate technique, translated by Mohammad Ali Tabatabai, Tehran, University Publishing Center.
-Datta, N. (2015). "Evaluating impacts of watershed development program on agricultural productivity, income, and livelihood in bhalki watershed of bardhaman district, West Bengal", World Development, 66: 443-456.
-Sarkhot, D .(2002). Erosion control in Maharashtra: Success with a lesson. Foreste communications, Inc.
-Drasana, A. (2002); Impacts of Watershed Management Projects in Madagascar; case of Tsiazompaniry Area; http://www.rinya.maff.go.jp/.
-Fal Soleiman, M. (2020). Reflection of the implementation of watershed management projects in the sustainable development of peripheral settlements (Case study: Rural operators of South Khorasan Province, Quarterly Journal of Rural and Sustainable Development of Space, Volume 1, Number 1, pp. 19-1. (in Farsi)
-Ghanbari, Y,& Qudusi, J .(2008). Investigating the social and economic effects of watershed management activities on rural households in the Tang Khoshk watershed of Semirom city, Journal of Research, University of Isfahan (Humanities), No. 1, pp. 204-195. (in Farsi)
-Haji, L & Chizari, M & Choobchian, Sh. (2016). Structural Analysis of Components Affecting the Sustainable Development of Agricultural Production Cooperatives in Rural Areas of Naghadeh County, Journal of Rural Research, Volume 7, Number 1, pp. 216-195. (in Farsi)
-Jafari, M R & Azami, A & Rezaei, J. (2018). Evaluating the participation of villagers in Ilam province in watershed management activities, the third national conference on soil protection and watershed management. (in Farsi)
-Jahrom Natural Resources Department(2017) ,Watershed management projects in Kurdian district. (in Farsi)
-Kalantari, Kh. (2003). Assessing the level of rural development in the city of Torbat-e Heydarieh, 1986-1997, Journal of Geographical Research, No. 4, Tehran, pp. (in Farsi)
-Karlberg, L., Garg, K. K., Barron, J., Wani, S. P., (2015). "Impacts of agricultural water interventions on farm income: An example from the Kothapally watershed, India", Agricultural Systems, 136: 30-38.
-Liu, Z., Lan, J. (2015). "The sloping land conversion program in China: Effect on the livelihood diversification of rural households", World Development, 70: 147-161.
-Madadi, E & Maleki, Mo. (2018). Evaluation of socio-economic status of natural resource projects implemented from the perspective of stakeholders (Case study: Andbil watershed - Khalkhal city), Rangeland Journal, Volume 12, Number 3, pp. 280 - 260. (in Farsi)
-Maleki, M & Dehghani Bidgoli, R & Ghaneh Moghadam, R. (2018). Investigating the effects of natural resources and watershed management implemented with the participation of watershed users in rural development (Case study: Qara Shiran watershed in Nayr, Ardabil province), Quarterly Journal of Strategies Rural Development, Volume 5, Number 3, pp. 362-347. (in Farsi)
-Moghaddasi, N,& Vahedbardi, S,& Najafinejad, A.(2015). Qualitative evaluation of watershed -management plans by descriptive correlation method of Bustan Dam watershed, Journal of Water and Soil Research, No. 2, pp. 218-205. (in Farsi)
-Mohammadi Golrang, B & Seyed , H R. (2017).  A Study of Factors Affecting Farmers' Participation in Rangeland and Watershed Management Projects (Case Study: Koushk Abad Watershed - Khorasan Razavi), Journal of Research and Planning Rural, Vol 6, No. 1, pp. 69-48. (in Farsi)
-Mohseni Saravi, M, et al ,(2009) Evaluation of watershed management projects in Viro Ramian watershed, Iranian Journal of Natural Resources, Volume 61, Number 3, pp. 18-1. (in Farsi)
-Mosaei, M, et al, (2010), Factors affecting the participation of exploiters in watershed management projects from the perspective of experts in promoting natural resources and watershed management in Fars province, Journal of Agricultural Sciences, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Fourth Year, No. 14, pp. 139-128. (in Farsi)
-Mostafazadeh, R, et al, (2010), Evaluation of hydrological effects of Jafarabad watershed management plan of Golestan province from HEC_HMS model, Journal of Watershed Engineering and Management, No. 2, pp. 93-83. (in Farsi)
-Otiman, P & Toderoiu, F & Alexandri, C. (2014). Sustainable Development Strategy for the Agri-food Sector and Rural Area – Horizon 2030. 1st International Conference 'Economic Scientific Research - Theoretical, Empirical and Practical Approaches', ESPERA 2013, Procedia Economics and Finance 8,pp. 510 – 517.
-Rahmatipour, A, (2012). Evaluation of the performance of watershed management projects in the watershed of Doviraj River on vegetation and erosion and sedimentation, M.Sc. Thesis, Supervisors: Alireza Moghadamnia, Abdohamid Dehvari, Zabol University, Faculty of Agriculture. (in Farsi)
-Rajora, r. (1998). Integrated Watershed Management, A Field Manual for Equitable, Productive and Sustainable Development, Rawat publication, New Delhi, India, 616 p.
-Rezaei, R. &, Mehrdoost . (2012). Investigating the Factors Affecting the Participation of Villagers in Watershed Management Plans of Khomarak Watershed in Deh Jalal Village, Rural Research, Third Year, No. 1, pp. 221-199. (in Farsi)
-Rezaei, R & Vedadi, E & Mehrdoost, Kh & Safa, L.(2014). Analysis of the Consequences of Watershed Management Projects in Rural Areas of Zanjan Province (Case Study: Khomarak Village), Iranian Agricultural Economics and Development Research, Volume 45, Number 1, pp. 123-115. (in Farsi)
-Riahi, V & Azizpour, F& Nouri, A. (2016). Analysis of the level of environmental sustainability of rural settlements in Khorramdareh, Quarterly Journal of Rural Development Strategies, Volume 3, Number 2, pp. 173-153. (in Farsi)
-Rokanuddin Eftekhari, A,& Sajasi Gheidari H,& Sadeghlou T, (2013), Content analysis of the position of sustainable rural development in programs after the Islamic Revolution of Human Geography Research, Volume 45, Number 3. (in Farsi)
-Rural Health House(2016). Population statistics of Kurdian district. (in Farsi)
-Sadeghi, H & Sidai, S & Ghobadi, Sh & Valehi, M. (2016).  Evaluating the Performance of Institutions and Organizations Related to Rural Sustainability: A Case Study of Dehdez Ward in Izeh County, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, Volume 5, Number 2, 16, pp. 140-119. (in Farsi)
-Safari, R, & Bayat, M.  (2013).  Determining the levels of development of rural areas of East Azerbaijan province using statistical techniques of factor analysis and cluster analysis, Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Year 13, No. 28, pp. 48-31. (in Farsi)
-Veselonska, L. (2017). Factors influencing countries on their path to sustainable development: implications for organizations, Problems and Perspectives in Management, Vol. 15, Issue.2, PP474-485.
-Vice President for Strategic Planning and Supervision, Instructions for Monitoring and Evaluation of Natural Resources Management and Watershed Management ,(2009), Journal 505. (in Farsi)
-Vosoughi, M & Imani, A. (2010), The Future of Rural Development and Sustainability Challenges, Journal of Rural Development, Volume 1, Number 2. (in Farsi)
-Yazdani, M, &  Jalalian, H,& Pari Zanganeh, A , (2009),Assessing the Socio-Economic and Environmental Impacts of Watershed Management Plans of Zanjanrood Organizing Plan, Scientific-Research Journal of the Geographical Society of Iran, Year 7, Nos. 21 and 21, pp. 96-81. (in Farsi)
-Zakavatbakhsh, F. (2014). Investigation of Jahrom Urban Land Issues Using Geographic Information System (GIS), Supervisor: Ahmad Abbasnejad, Shahid Bahonar University of Kerman, Faculty of Biology. (in Farsi)
-Zarei, M, et al (2013). Investigating the Factors Affecting the Non-Participation of Farmers in Watershed Management Projects of Baranjestanak Watershed, Journal of Natural Resources Economics, Second Year, No. 2, pp. 76-63. (in Farsi)