شناسایی مهم‌ترین عوامل پایداری و ناپایداری روستاهای شهرستان زرین دشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

2 دانشیار گروه برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان، ایران

3 دانشیار و عضو هیات علمی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ایران

چکیده

امروزه پایداری و ناپایداری یکی از چالش‌های روستایی است.از همین رو هدف این پژوهش شناسایی مهم‌ترین عوامل پایداری و ناپایداری روستاهای شهرستان زرین‌دشت است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را روستاهای شهرستان زرین دشت تشکیل می‌دهد که براساس سرشماری عمومی سال 1395 تعداد 7927خانوار بوده است. جهت انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که دراین پژوهش 366 سرپرست خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش انتخاب روستاهای نمونه (روستاهای شهرستان زرین دشت) طبقه‌بندی منظم و روش تکمیل پرسشنامه‌ها تصادفی ساده بوده است. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که 7 عامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، زیرساختی،خدماتی، بهداشتی و مخاطرات محیطی به ترتیب مهم‌ترین عوامل پایداری و ناپایداری روستاهای شهرستان زرین دشت می-باشند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که ضعف در عوامل ذکر شده به خصوص عوامل اقتصادی و اجتماعی با ناپایداری سکونتگاه‌های روستایی ارتباط مستقیمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the most important factors of stability and instability in the villages of Zarrin Dasht county

نویسندگان [English]

 • Mohsen Shayan 1
 • Sirous ghanbari 2
 • Javad Bazrafshan 3
1 Ph.D. Student of Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan, Iran
2 Associate Professor of Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan ,Zahedan, Iran
3 Associate Professor and Faculty Member of Geography and Rural Planning, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Today, sustainability and instability is one of the rural challenges. Therefore, the purpose of this study is to identify the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht County.The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method of work. The statistical population of the study consists of the villages of Zarrin Dasht county, which according to the general census of 2016 was 7927 households. Cochran's formula was used to select the sample size. In this study, 310 heads of households were selected as a sample. The method of selecting the sample villages was regular classification and the method of completing the questionnaires was simple random. The validity of the questionnaire has been confirmed by experts and university professors and Cronbach's alpha coefficient has been used to determine the reliability of the research. The calculated alpha value is 77.5 which indicates that it is a desirable number and the accuracy required to determine the reliability of the structures used in the questionnaire and the items designed to measure the indicators are internally correlated. Exploratory factor analysis test was used to analyze the research findings. The results showed that 7 factors of economic, social, managerial, infrastructure, health and environmental hazards are the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht, respectively. Also, the results showed that weakness in the mentioned factors, especially economic and social factors, is directly related to the instability of rural settlements.Today, sustainability and instability is one of the rural challenges. Therefore, the purpose of this study is to identify the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht County.The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method of work. The statistical population of the study consists of the villages of Zarrin Dasht county, which according to the general census of 2016 was 7927 households. Cochran's formula was used to select the sample size. In this study, 310 heads of households were selected as a sample. The method of selecting the sample villages was regular classification and the method of completing the questionnaires was simple random. The validity of the questionnaire has been confirmed by experts and university professors and Cronbach's alpha coefficient has been used to determine the reliability of the research. The calculated alpha value is 77.5 which indicates that it is a desirable number and the accuracy required to determine the reliability of the structures used in the questionnaire and the items designed to measure the indicators are internally correlated. Exploratory factor analysis test was used to analyze the research findings. The results showed that 7 factors of economic, social, managerial, infrastructure, health and environmental hazards are the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht, respectively. Also, the results showed that weakness in the mentioned factors, especially economic and social factors, is directly related to the instability of rural settlements.Today, sustainability and instability is one of the rural challenges. Therefore, the purpose of this study is to identify the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht County.The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method of work. The statistical population of the study consists of the villages of Zarrin Dasht county, which according to the general census of 2016 was 7927 households. Cochran's formula was used to select the sample size. In this study, 310 heads of households were selected as a sample. The method of selecting the sample villages was regular classification and the method of completing the questionnaires was simple random. The validity of the questionnaire has been confirmed by experts and university professors and Cronbach's alpha coefficient has been used to determine the reliability of the research. The calculated alpha value is 77.5 which indicates that it is a desirable number and the accuracy required to determine the reliability of the structures used in the questionnaire and the items designed to measure the indicators are internally correlated. Exploratory factor analysis test was used to analyze the research findings. The results showed that 7 factors of economic, social, managerial, infrastructure, health and environmental hazards are the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht, respectively. Also, the results showed that weakness in the mentioned factors, especially economic and social factors, is directly related to the instability of rural settlements.Today, sustainability and instability is one of the rural challenges. Therefore, the purpose of this study is to identify the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht County.The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method of work. The statistical population of the study consists of the villages of Zarrin Dasht county, which according to the general census of 2016 was 7927 households. Cochran's formula was used to select the sample size. In this study, 310 heads of households were selected as a sample. The method of selecting the sample villages was regular classification and the method of completing the questionnaires was simple random. The validity of the questionnaire has been confirmed by experts and university professors and Cronbach's alpha coefficient has been used to determine the reliability of the research. The calculated alpha value is 77.5 which indicates that it is a desirable number and the accuracy required to determine the reliability of the structures used in the questionnaire and the items designed to measure the indicators are internally correlated. Exploratory factor analysis test was used to analyze the research findings. The results showed that 7 factors of economic, social, managerial, infrastructure, health and environmental hazards are the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht, respectively. Also, the results showed that weakness in the mentioned factors, especially economic and social factors, is directly related to the instability of rural settlements.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "development"
 • "sustainable rural development"
 • " rural settlements"
 • "sustainability factors"
 • " Zarrin Dasht county"
 • Ameri Siahoui, H.R., Rostam Gorani, E.,  &  Biranvandzadeh, M. (2011). Assessing the degree of sustainability and rural development in Shahab section of Qeshm city, Quarterly Journal of New Attitudes in Human Geography, Vol. 3, NO. 4, pp. 177-159. (in Farsi)
 • Asheri, E. (2017). Analysis of Sustainability Assessment of Rural Settlements in Hagh County, Oshnoyeh County, Journal of Applied Research in Geography, Vol. 17, No. 45, pp. 119-140. (in Farsi)
 • Barghi, H., Bazrafshan, J., & Shayan, M. (2018). Analysis and identification of drought consequences on the inhabitants of rural areas Case study of Chaqa village, Fereydunshahr city, Journal of Environmental Hazards, Vol.7, No. 15, pp. 141-160. (in Farsi)
 • Bigdelirad, V., & Maleki, Sh. (2020). Identification of Criteria Affecting Social and Economic Sustainability in Rural Areas of Iran, Journal of Human Geography Research, Vol. 52, No. 1, pp. 147-163. (in Farsi)
 • Gharagozlou, H., Rahmani Fazli, A., Azizpour, F., & Jalalian, H (2020). Spatial Analysis of Sustainability of Rural Settlements Case Study: Qom Province, Journal of Human Geography Research, Vol. 52, NO. 3, pp. 953-969. (in Farsi)
 • Glubokova, L. G., Kokhanenko, D. V., Shevelev, S. Y. & Ilyina, M. A. (2020). Analysis of Indicators of Sustainable Development Goals for Rural Areas of Russia, Advances in Economics, Business and Management Research, vol. 139, pp.1-6.
 • Haghizadeh, F; Riahi, V., Azizpour, F., & Ziaeian Firoozabadi, P. (2018). Spatial analysis of the sustainability of rural settlements around the river ecosystem based on the rural ecosystem, Case study: Villages around the Kashkan river ecosystem in Poldakhtar, Journal of Geography, New Vol.16, No. 58, p. 33-48. (in Farsi)
 • Haji, L., Chizari, M., & Choobchian, Sh.(2016). Structural Analysis of Components Affecting the Sustainable Development of Agricultural Production Cooperatives in Rural Areas of Naghadeh County, Journal of Rural Research, Vol. 7, No. 1, pp. 216-195. (in Farsi)
 • Hosseini, A,. Rezaei, P., & Momeni, A. (2020). Analysis of the effects of informal settlement on the sustainability of urban neighborhoods; Case study of Yazd airport neighborhood, Journal of Geographical Exploration of Desert Areas, Vol 8, No.1, pp. 81-111. (in Farsi)
 • Karami, A., Mohammadi Tamri, Z., Rastegari, H., & Sorkh Savadkoohi, A. (2018). Evaluation and analysis of rural areas sustainability: application of Delphi-fuzzy techniques and artificial neural network (Case study: rural areas of North Savadkuh, Journal of Rural Research, Vol. 9, No. 3 , Pp. 496-511. (in Farsi)
 • Karimi, F., & Ahmadvand, M. (2014). Situation assessment and prioritization of indicators of more sustainable development in rural areas: A case study of the central part of Boyer-Ahmad city, Journal of Rural Research, Vol. 5, No. 3, pp. 690-663. (in Farsi)
 • Keenleyside,C. & Tucker,G.M.(2010). Farmland abandonment in the EU: an assessment of trends and prospects.Report Prepared for WWF. Institute for European Environmental Policy,London.
 • Latifa, N., Jahani, M., & Jafari, H. (2016). Economic Factors Affecting the Instability of Rural Settlements: A Case Study of Damavand Villages, Journal of Village and Development, Vol. 19, No. 1, pp. 141-161. (in Farsi)
 • Lopez,M. Pastor,R.(2015). Development in rural areas throuth capacity building and education for business.Procedia-Social and Behavioral Science,197,pp.247-262.
 • Manos, B., Bournaris, T., & Chatzinikolaou, P. (2010). Impact assessment of CAP policies on social sustainability in rural areas: An application in Northern Greece. Operational Research, 11(1),pp 77-92.
 • Riahi, V., Azizpour, F., & Nouri, A. (2016). Analysis of the level of environmental sustainability of rural settlements in Khorramdareh, Quarterly Journal of Rural Development Strategies, Vol. 3, No. 2, pp. 173-153. (in Farsi)
 • Sadeghi, H., Seidaei, S. E., Ghobadi, Sh., & Salehi, M. (2016). Performance Evaluation of Institutions and Organizations Related to Rural Sustainability: A Case Study of Dehdez Ward in Izeh County, Quarterly Journal of Space Economics and Rural Development, Vol. 5, No. 2, Series 16, pp. 140-119. (in Farsi)
 • Saeedi, A., Azizpour, F., Riahi, V., & Amini Ghavaghloo, A. (2019). Assessing the Sustainability of Rural Settlements in Rural Areas: A Case Study of the Barouk Rural Area of West Azerbaijan, Journal of Physical Development Planning, Vol. 4, No. 4, Series 16, pp. 11-26. (in Farsi)
 • Saraei, M. H., Alizadeh Shooraki, Y., & Rezaei, M. R. (2020). Identifying the key drivers of effective tourism in sustainable tourism and developing the most desirable scenario (Case study: Meybod historical city), Journal of Desert Geographical Exploration, Vol. 8, Nuo.1, pp. 113-131 . (in Farsi)
 • Shaian, H., Hosain Zade, S.R & Khosrobeigi, R. (2011). Assess the sustainability of rural development, Case Study: city Komijan, Geography and Development, No 24, pp101 -120.
 • Shayan, M., Ghanbari, S., & Bazrafshan, J. (2018). Leveling and analysis of sustainability in rural settlements: A case study of Zarrin Dasht city, Journal of Geography and Urban-Regional Planning, No. 26, pp. 179-196. (in Farsi)
 • Shi, Y., Ge, X.,  Yuan, X., Wang, Q.,  Kellett,  , Li,  F., & Ba, K. (2020). An Integrated Indicator System and Evaluation Model for Regional Sustainable Development, sustainability Journal, pp.1-23. doi:10.3390/su11072183.
 • Soleimani, M. (2015). Explaining the Factors Affecting the Instability of Rural Settlements: A Study Area of Ferdows County, PhD Thesis, Geography and Rural Planning, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. (in Farsi)
 • Talebi, S. Kh. (2011). Sustainable Rural Development with Emphasis on Agriculture: Case Study: Suburban Suburb, Abhar, M.Sc. Thesis, University of Isfahan, Faculty of Geography, Department of Rural Planning, Isfahan. (in Farsi)
 • Tavakoli Nia, J., Chak Nahad, M. R., Raeisi, H., &  Aghaei, P. (2016). Assessing the social challenges caused by the drought crisis on sustainable rural development: A case study of Miandeh rural area of Shibkuh Fasa section, Sarzamin Geographical Quarterly, Vol. 13, No. 49, pp. 13-27. (in Farsi)
 • Valiniya, E., Ghadermarzi, H., &  Molaei Hashtjin, N. (2019). The role of mining activities in the sustainability of rural settlements in Qorveh city, Journal of Space Economics and Rural Development, Vol. 8, No.r 4, pp. 63-80. (in Farsi)
 • Veselonska, L. (2017). Factors influencing countries on their path to sustainable development: implications for organizations, Problems and Perspectives in Management, Vol. 15, Issue.2, PP474-485.
 • Walinia, E., Ghadermarzi, H., & Molaei Hashtjin, N. (2019). The role of mining activities in the sustainability of rural settlements in Qorveh city, Journal of Space Economics and Rural Development, Vol. 8, No. 4, pp. 63-80. (in Farsi)
 • M., & Farrow.(2010).sustainable­ development indicators for decision making:concepts,methods, definition and use,Dimenssions of Sustainable Development,Vol3,No12,pp324-342.