ارزش‌گذاری اقتصادی اکوتوریسم کویر یزد با رویکرد توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

2 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

3 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

چکیده

اکوتوریسم پدیده‌ای نسبتاً تازه در صنعت گردشگری است که تنها بخشی از کل این صنعت را تشکیل می‌دهد و بسیاری از کشورهای جهان را بر آن داشته است که سرمایه‌گذاری‌های عمده‌ای را به این بخش، به لحاظ درآمدزایی فراوان آن اختصاص دهند. استان یزد در مرکز ایران و در حاشیه کویر قرارگرفته و کویر یکی از چشم‌اندازهای غالب آن است که در الگوی توسعه منطقه‌ای باید به آن توجه شود.
این تحقیق از نوع کاربردی بوده و از نظر روش تحقیق، توصیفی تحلیلی می‌باشد. جامعه آماری تحقیق، گردشگران محدوده‌های کویری شهر جهانی یزد بوده که به‌صورت تصادفی از100نفر در قالب پرسشنامه نظرسنجی شده است. با بهره‌گیری از روش ارزش-گذاری مشروط و حداقل مربعات تعمیم‌یافته، ارزش کویرهای یزد محاسبه، عوامل مؤثر بر آن در قالب6الگو احصاء گردیده و با استفاده از الگوی لاجیت مشروط، عوامل مؤثر بر پذیرش و عدم پذیرش در مبالغ مختلف محاسبه‌شده است. نتایج نشان‌دهنده آن است که تمایل به پرداخت تحقق‌یافته270000تومان و سالیانه برای جلوگیری از نابودی کویرهای یزد20000تومان می‌باشد. همچنین اثرات معناداری در الگوهای تمایل به پرداخت، متغیرهای مسافت، ارزشمند بودن سفر، همراهان و تعداد روزهای سفر دیده‌شده، به‌گونه‌ای که حتی فاصله محل سکونت و تعداد اعضای خانواده اثر معناداری بر تمایل به پرداخت داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Evaluation of Yazd Desert Ecotourism with Approach Sustainable Development

نویسندگان [English]

 • Saeedeh Moayedfar 1
 • Saeed Dehghan Khavari 2
 • Mehdi Akaberi Tafti 2
 • Mehran Fatemi 3
1 PHD of Geography and Urban Planning, Assistant Professor of Geography Department, Human Sciences Faculty, Meybod University, Meybod, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Meybod University, Meybod, Iran
3 Assistant Professor of Geography Department, Human Sciences Faculty, Meybod University, Meybod, Iran
چکیده [English]

Ecotourism is a relatively new phenomenon in the tourism industry, which is only a part of the whole industry and has led many countries around the world to invest heavily in this sector. Walking in deserts and visiting desert attractions, vegetation, animal life, morphological forms, doing sports activities, has created a special type of tourism that is called "desert tourism".
Economically, giving monetary value to the environment and natural resources, despite all its shortcomings, is needed for better decision-making and planning to use these resources and generate revenue. Economic valuation means determining the quantitative values of goods and services that these goods and services may have market prices or non-market prices. Since most environmental goods are non-market goods and are considered public goods, their economic valuation is not simply the pricing of private goods.

In the environmental economics literature, there are different methods for valuing such goods, and the conditional valuation method is one of them. This method was first used by Grace in 1974 to measure the benefits of reducing soil erosion, which is then used to value environmental amenities and wealth and other goods for which there is no market to trade. This method uses interviews or questionnaire forms to extract people's willingness to pay for changes in the supply of quality goods or services.

Meanwhile, the economic valuation of ecotourism is an effective tool for more accurate planning for the development and proper use of ecotourism projects. Determining the economic value of the project along with environmental valuation is one of the advantages of this tool.

Yazd province is located in the center of Iran, on the edge of Lut plain, and desert is one of the dominant landscapes in the region. In general, about half of the province is covered by deserts, hills and sandy areas and saline lands. The deserts of Iran in Yazd province are one of the most beautiful ecotourism landscapes in the world; As sand dunes are one of the processes of desert areas that have spread around the city of Yazd with an area of about 30,000 hectares.

Therefore, valuing this natural resource is important for economic development and growth as well as environmental protection. The present study is done with using 6 indicators and models to determine the economic value with the approach of sustainable development of Yazd desert. Also, using the conditional logit model, have been calculated the factors affecting acceptance and non-acceptance in different amounts.

This research is of applied type and in terms of research method, it is descriptive-analytical. The statistical population of the study was tourists in the desert areas of the world city of Yazd, which was randomly surveyed out of 100 people in the form of a questionnaire.

In this research, two methods have been used to measure the value of the desert. The first method is contingent valuation (CVM) using the generalized least squares (GLS) model and cross-sectional data. Annual to prevent desert destruction, willingness to pay once to prevent desert destruction, average willingness to pay to prevent desert destruction through the establishment of industries annually or once and willingness to pay for sustainable desert development is estimated.

According to this approach and in order to estimate the value of Yazd deserts, the expressed preferences such as travel expenses and the stated preference such as conditional valuation method are used and while estimating its value, the variables affecting the value of this public good are estimated. Conditional valuation method is one of the most widely used methods in environmental valuation studies, which, because it is based more on real data than hypothetical, can provide real values about the cost of better regional travel.
In fact, the reason for using this model is to assess whether the desirability of natural resources such as the Yazd desert is such that the tourist is willing to pay an entry fee and even taxes to use and protect this tourism resource for its sustainability or not?

Using the results of questionnaires and using the conditional valuation method and generalized minimum squares, the value of Yazd desert was calculated and the factors affecting it were calculated in the form of 6 models and the results show that the willingness to pay Achieved 270,000 Tomans and annually to prevent the destruction of Yazd deserts is 20,000 Tomans, which seems to be less than half a percent of per capita income in Iran. Also, significant effects on patterns of willingness to pay, variables of distance, value of travel and the number of travel days seen, so that even the distance of residence and the number of family members had a significant effect on willingness to pay. The outputs of the conditional logit model show that the variables of having goals other than travel, travel enjoyment, gender and finally education level are the factors that have influenced the approval or rejection of the request for payment of the set limit (50,000 Tomans).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Valuation
 • Ecotourism
 • Yazd Desert
 • Sustainable Development
 • Contingent Logit
 • Adams, C., Motta, R. S., Arigoni, R., Reid, J., Ebersbach, C. & Almeida, P. (2007). The Use of Contingent Valuation for Evaluating Protected Areas in the Developing World: Economic Valuation of Morro do Diabo State Park, Atlantic Rainforest, Sao Paulo State (Brazil). Ecological Economics.
 • Arbab, H. R., Amade, H., & Abdollahi, J. (2018), Estimation of recreational currency of Eram Botanical Garden using conditional valuation method, Quarterly Journal of Tourism Management Studies, volume 13, No. 41, 157-190. (in Farsi)
 • Baltaji, B. (2014). Econometrics, translated by Reza Talebloo, Tehran: Nashr-e Ney. (in Farsi)
 • Baral, N., Stern, M.J., & Bhattarai, R. (2008). Contingent valuation of ecotourism in Annapurna Conservation Area, Nepal: Implications for sustainable park finance and local development. Ecological Economics, Volume 66(2-3), 218 – 227.
 • Chaikaew, P., Hodges, W., & Grunwald, S. (2017). Estimating the value of ecosystem services in a mixed-use watershed: A choice experiment approach, Ecosystem Services, Volume 23, 228-237.
 • Esmaeili, B., Esmaeili, H.R., & Molaasadollah Sichani, A. (2016). Desert Ecotourism Strategic Planning with an Emphasis on the Sustainability of Peripheral Desert Settlements: A Case Study of the Dasht-e Kavir, the International Journal of Environmental Sustainability, Volume 1, 1-13.
 • Falade, G.O. (2008). Ecotourism, National Open University of Nigeria.
 • Fennel, D. (2004). Introduction to Nature Tourism, translated by Jafar Oladi Qadikalai, Babolsar: Mazandaran University. (in Farsi)
 • Fennel, D. A. (2003). Ecotourism, 2nd Edition, London: Routledge.
 • Green, W. (2008). Econometric analysis (six edition). New Jersey: Prentice Hall.
 • Hall, C. M., & Page, S.J. (1999). The geography of Tourism and recreation environment, Place and Space, London: Routledge.
 • Hashemi, M., Ramesht, M. H. (2014). The potential of deserts in Yazd province in the ecotourism industry according to Form analysis models, Volume 2, Issue 3, 187-204. (in Farsi)
 • Hassan Shahi, M., & Salmanizadeh Qalati, M. (2013). Economic Valuation of Shahdad Desert, Journal of Natural Resources Economics, volume 2, No. 2, 17-22. (in Farsi)
 • Ibrahimbai Salami, Gh. H., & Gholami, M. (2011). Sustainable desert ecotourism policy in Iran and the UAE (a comparative study), TOURISM AND DEVELOPMENT, volume 1, No. 1, 31-58. (in Farsi)
 • Jomehpour, M., & Namayandeh, A. (2012). Strategic evaluation of ecotourism capabilities and tourism capacity of Maranjab desert of Kashan, Journal of Rural Research and Planning, No. 1, 45-71. (in Farsi)
 • Lavenir, C. (1999). La Route Et Le Stylo, Comment Nous Sommes Devenus Touristes, Odile Jacop, Paris.
 • Mabunda, M. D. (2004). An Integrated Tourism Management Framework for the Krugaer National Park, South Africa, University of Pretoria, Department of Tourism Management.
 • Makian, S. N., & Naderi Bani, M. (2004). Study of domestic tourism in Yazd city, Quarterly Journal of Tourism Studies, No. 4, 1-16. (in Farsi)
 • Mir Fakhraddin, S. H. (2010). An Analysis of the Performance of Key Economic Indicators, Yazd University, Yazd Province Socio-Cultural Research Institute, Yazd University Cooperative.
 • Musazadeh, R., Zarandian, A., Mirzaei, F., & Qarabakhsh, H. (2015). Estimation of recreational value of Qaleh Darreh Si Park in Arasbaran forests using conditional valuation method, Iranian Journal of Forest and Poplar, Volume 24, No. 2, 284-296. (in Farsi)
 • Nouri, J., Zarei, H., & Mirhosseini, S. A. (2010). Feasibility Study of Ecotourism Absorption in Desert Areas (Case Study: Tezerjan Cable Car), Geographical Space Quarterly, Volume 10, Issue 32, Islamic Azad University, Ahar Branch, 75-93. (in Farsi)
 • Rezvani, M. R. (2008). Rural Tourism Development with Sustainable Tourism Approach, Tehran: University of Tehran.
 • Sajjadi, J., Muslimi, A., & Samadi, R. (2016). Estimation of recreational value of Rudbar Qasran region using conditional valuation method, Quarterly Journal of Tourism Management Studies, volume 11, No. 35, 1-18. (in Farsi)
 • Souri, A. (2015). Advanced Econometrics, Tehran: Farhangology Publishing (Third Edition). (in Farsi)
 • Tremblay, P. (2006). Desert Tourism Scoping Study, Desert Knowledge CRC, Report 12. Australia: Charles Darwin University.
 • Yavari, Gh., Asadi Bazardeh, L. (2016). Comparison of conditional valuation methods and travel costs in estimating the recreational value of Yazd Mountain Park, Al-Zahra University Economic Development Policy Quarterly, Volume 4, Issue 4. (in Farsi)
 • Zahedi, Sh. (2006). Fundamentals of Tourism and Sustainable Ecotourism, Tehran: Allameh Tabatabaei University. (in Farsi).