تحلیل فضایی خطر زلزله در مناطق خشک ایران با رویکرد استقرار پایدار جمعیت (مطالعه موردی استان خراسان جنوبی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

با توجه به‌واقع شدن کشور ما بر روی کمربند زلزله‌خیز آلپ-هیمالیا و وجود گسل‌های فراوان، وقوع زلزله در این فلات امری طبیعی است و باید این حقیقت را مدنظر داشت که 66 درصد از مساحت کشور ما در مناطق زلزله‌خیز واقع‌شده و 90 درصد از جمعیت کشور ما در این مناطق زندگی می‌کنند برای کاهش خسارات زلزله مکان‌های با خطر لرزه‌ای بالا شناسایی شوند. در این مطالعه خطر زمین‌لرزه در استان خراسان جنوبی بر اساس روش برآورد و پهنه‌بندی شده است. به‌منظور اجرای این روش ابتدا 7 چشمه (محدوده) بالقوه لرزه زا در منطقه بر اساس فراوانی زلزله‌ها و نوع گسل‌ها شناسایی و در نرم‌افزار Arc GIS تعیین حدود و به‌صورت یک‌لایه تعریف گردیده‌اند. داده‌های زلزله به‌صورت یکنواخت، از زمین‌لرزه‌هایی که شامل 5 زمین‌لرزه تاریخی و 486 زمین‌لرزه دستگاهی از سال 1900 – 2015 می‌باشد، استفاده‌شده است. داده‌های زلزله‌ منطقه وارد نرم‌افزار ZMAP شده و پیش‌لرزها پس‌لرزه‌ها زلزله‌های با بزرگای Mw < 3.5 از کاتالوگ مدنظر حذف گردید سپس توسط رابطه گوتنبرگ – ریشتر مقادیر a و b محاسبه و در ادامه با استفاده از نرم‌افزار KIJKO 2001، مقادیر β و λ و بیشینه بزرگی مورد انتظار (Mmax) محاسبه شد و در گام آخر شتاب حاصل از فعالیت چشمه‌ها با استفاده از نرم‌افزار EZ-FRISK 7.52 و برای دوره بازگشت‌های 50، 100، 475، 1000 و 2475 سال تخمین زده شد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، بخش شرقی و غربی استان خراسان جنوبی نسبت به نقاط دیگر لرزه‌خیزتر می‌باشند. نقشه‌های ریز پهنه‌بندی و گسل‌های منطقه به‌صورت لایه‌های مختلف در محیط GIS تعریف گردیده‌اند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Spatial Analysis of Earthquake Risk in Arid Regions of Iran Using Sustainable Population Approach (Case Study: South Khorasan Province)

نویسندگان [English]

  • morad delalat 1
  • Seyed Abbas Ahmadi 2
  • loghman mostafapoor 3
1 PhD student in Political Geography, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Political Geography, University of Tehran, Iran
3 Master of Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to the fact that our country is located on the Alps-Himalayan earthquake belt and there are many faults, the occurrence of this earthquake on this plateau is a natural thing to take into account the fact that 66% of our land area is located in earthquake zones and 90% of the country's population. We live in these areas to identify high risk seismic sites to reduce earthquake damage. In this study, earthquake hazard in south Khorasan province is estimated and zoned based on probabilistic method. In order to implement this method, 7 potential seismic springs in the area were first identified based on the frequency of earthquakes and fault types and defined in Arc GIS software and defined as single layer. Earthquake data uniformly used earthquakes consisting of 5 historical earthquakes and 486 earthquakes from 1900 to 2015. The earthquake data were entered into ZMAP software and the aftershocks and aftershocks as well as earthquakes witcalculated by the Gutenberg-Richter relation of values a and b. Then, using the KIJKO 2001 software, the values of β, λ and expected maximum value (Mmax) were calculated and in the final step the acceleration of the springs activity using EZ-FRISK 7.52 software for the period Returns of 50, 100, 475, 1000, and 2475 years were estimated. According to the results, the eastern and western parts of South Khorasan province are more seismic than other parts. Mapping maps and faults of the region are defined as different layers in GIS environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Analysis
  • Sustainable Population Settlement
  • Land Planning
  • South Khorasan
-Abo El Ezz, Ahmad, Nollet, Marie-José, Nastev, Miroslav (2015). Assessment of earthquake-induced damage in Quebec City, Canada, International Journal of Disaster Risk Reduction, Volume 12, pp 16–24
-Akasheh, Bahram (1999). "Seismicity of Central Regions of Iran", Insurance Industry Quarterly, No. 55, Tehran, p. 58. (in Farsi)
-Alijani, Behlool 2014. Spatial Analysis, Journal of Spatial Analysis of Environmental Hazards, 2 and 3:1-14. (in Farsi)
-Autoregressive Model: The Case of South Korea. Sustainability, 10(5): 1651. from a Network Perspective. Sustainability, 9(10): 1723.
-Ge, Y. , Dou, W. , & Zhang, H. 2017. A New Framework for Understanding Urban Social Vulnerability
-Ghafouri Ashtiani, Mohsen (1997). "Seismicity and earthquake risk in Iran, methods and programs to reduce earthquake hazards. 206- Country," Proceedings of the First Conference on Natural Disasters, Tehran, pp. 15-30. (in Farsi)
-Hajinejad, Ali; Badli, Ahad; Aghaei, Vahed (2015) Investigating the Factors Affecting Earthquake Vulnerability in Urban Areas with Informal Settlements Using GIS (Case Study of Districts 1 and 5 of Tabriz), Journal of Environmental Hazards, Year 4, Issue 6, Winter 2015. (in Farsi)
-Hosseinikhah, Hossein; Mohammadi, Jamal (2018) Spatial analysis of vulnerability of population settlements to earthquakes (Case study: Dena city), Journal of Natural Environment Hazards, Volume 7, Number 17, Fall2018. (in Farsi)
-Jahangiri, Kazem; Azin, Ali; Mohammad, Karim; Rahimi, Ali (2010). Analysis of some factors affecting the preparedness of the people of Tehran against earthquakes, Hakim Research Journal, Year 13, Number 3, pp. 155-164(in Farsi)
-Jahanian, Mohammad; Zandi, Ahmad. (2010) Investigation of Ecotourism Potentials in Desert and Desert Areas Around Yazd Province Using SWOT Analysis Model, Human Geography Research, 42 (74), 61-74(in Farsi)
-Jeong, S. , & Yoon, D. K. 2018. Examining Vulnerability Factors to Natural Disasters with a Spatial
Kordvani, Parviz, (1999), "Discussion on the definitions and characteristics of arid, desert and desert areas", Journal of the Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran, No. 150, pp. 54-26. (in Farsi)
-Nojavan, Mohammadreza; Sadat Shahzaidi, Somayeh; Davoodi, Mahmoud; Amin Al-Roayaei, Hajar (2019) Landslide risk zoning using a combination of two models of hierarchical and fuzzy analysis process (Case study, Kameh watershed, Isfahan province), Quantitative Geomorphological Research, Year 7, No. 4, pp. 142-159(in Farsi)
-Omidvar, Kamal (2011), Natural Hazards, Yazd, Yazd University Press(in Farsi)
-Patwardhan،A. , 2004. The methodology for assessing natural hazard impacts. Global and planetary change 47. pp 265 253
-Pourkermani, Mohsen (2008). "Iran Seismicity", Shahid Beheshti University Press, pp. 15-30. (in Farsi)
-Pourtaheri, Mehdi; Sajasi, Gheidari; Sadeghloo, Tahereh (2011), Comparative evaluation of natural hazard rating methods in rural areas, Case study: Zanjan province, Tehran, Journal of Rural Research, No. 3, pp. 31-54. (in Farsi)
-Smith, Kit (2012), Natural Hazards, translated by Ebrahim Moghimi and Shapour Goodarzinejad, Tehran, Samat(in Farsi)
-Statistical Yearbook of South Khorasan Province 2016(in Farsi)
-UNDP, H. 2004. Reducing Disaster Risk: A Challenge for Development–A Global Report. New
-Wisner, B Piers, B, Terry, C, and land D. , 2008. At risk: Natural Hazards, People Vulnerability and Disaster's, Secand edition, Routledge York, USA: UNDP.
-Zali, N. , & Azadeh, S. R. 2014. An Investigation of Ahar-Varzaghan Seismicity on August 11, 2012