بررسی نقش پروژه‌های بهسازی بافت باارزش در توسعه کالبدی روستاهای استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، کارشناس امور فنی و مطالعات عمرانی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان یزد

2 عضو هیأت علمی گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی تأثیرات پروژه‌های بهسازی بافت باارزش به‌عنوان مهم‌ترین ابزار، جهت مداخلات برنامه‌ریزی‌شده و متمرکز دولتی در توسعه کالبدی و محیطی روستاهای اسلامیه، فهرج، عقدا، شمسی و خرانق از توابع استان یزد می‌باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و روش آن به‌صورت توصیفی و پیمایشی می‌باشد. جمع­آوری اطلاعات به دو شیوه کتابخانه‌ای (مقاله، کتاب، مجله، وب‌سایت‌های اینترنتی و...) و پیمایشی (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) صورت گرفته است. نمونه آماری در این تحقیق 75 نفر از کارشناسان و متخصصان عمران، معماری، شهرسازی و برنامه‌ریزی روستایی می‌باشند که با پروژه‌های بهسازی بافت باارزش روستایی و جزئیات اجرایی آن‌ها آشنا بوده‌اند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با نرم­افزار SPSS و آزمون T تک نمونه‌ای انجام‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اجرای پروژه‌های بهسازی بافت‌های باارزش بر مؤلفه‌های احیا، مرمت و جلوه بخشی به عناصر کالبدی درون بافت (گره، لبه، نشانه، مرکز و راه)، ساماندهی و روان‌سازی عناصر ارتباط‌دهنده و دسترسی‌های محله‌ای، ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﯽ و هویت بخشی به ﻫﺴﺘﻪ ﮐﻬﻦ و واﺟﺪ ارزش روﺳﺘﺎ، ایجاد و تجهیز تأسیسات و کانال‌های هدایت و جمع‌آوری آب‌های سطحی، ارتقای کیفیت جداره‌ها و کف در سلسله‌مراتب معابر (رنگ، بافت، ترکیب و نوع مصالح)، استفاده از مصالح بوم آورد منطقه در بهسازی بافت و ارائه الگوهای بومی و ﺧﻠﻖ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮع در ﺑﺎﻓﺖ و ﻣﻌﺎﺑﺮ درون روستایی (پله، سکو، تجهیزات روشنایی و...) تا سطح معناداری 01/0 تأثیر داشته است و باعث بهبود و ارتقای وضع موجود  شده است. همچنین تأثیر اجرای پروژه‌ها بر مؤلفه‌های استفاده بهینه از کاربری‌های متروکه، تبدیل آن‌ها به کاربری هم‌سنخ فعال و استفاده از شاخص‌های مدیریت بحران در اجرای الگوهای بهسازی تا سطح 05/0 معنادار بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects of improving valuable textures on the physical development of villages in Yazd Province

نویسندگان [English]

  • Behnam Motavaseli 1
  • Alireza Mirjalili 2
1 Master Degree Urban Planning, Expert Technical Yazd Islamic Revolution Housing Foundation
2 Department of Civil Engineering, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Projects for the improvement of valuable textures in rural areas pave the way for providing identity and maintenance to valuable rural architecture, making it possible repair and restore them working out new ideas and solutions to meet the needs, and proposing new ways of living along with specific respect to the genuinity of physical structures and social relations in villages. The purpose of this study was to evaluate the impact of such projects as important tools and intervention programs planned by the government focused on the development of the villages of Islamiyah, Fahraj, Aghda, Shamsi and Kharanaqh in the province of Yazd. The research data were collected from documents (including articles, books, magazines, and web sites) and field study (using questionnaires, interviews and observation). The physical and environmental variables were identified during the data processing and then limited to 9 variables. The study sample consisted of 75 experts and specialists. The data analysis was done on the SPSS software SPSS. The results of this analytical research showed that the projects affected certain variables at the significance level of 0.01. The affected variables were revival,, repair, and beautification of  intra-structural elements such as nodes, edges, signs, centers and stripes, communication and access of neighborhoods, identity of the old core of the village, building and equipping facilities, sewage system, quality of the walls and the floors in passages (e.g. color, composition and type of materials), use of local materials in the area, presentation of local patterns, and creation of varied spaces within the village (e.g. stairs, platforms and lighting facilities). Also, the variables of efficient use of abandoned facilities and their conversion to active ones as well as the parameters of crisis management were affected by the project at the 0.5 level of significance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rural area
  • Valuable texture
  • Improvement project
  • Physical development
  • Province of Yazd
Azad, M., Mirhashemi Rote, E. (2016). development and protection in the context of valuable countryside, the approach to culture native, Journal of Housing and Rural Environment, 154, 89-106, (in Farsi).
Arbab saljoghi, F., Mehdinejad, J., Nazemi, N., Rohbakhsh, SH., & Kamel, F. (2015). Revitalize the context of rural contains monuments of valuable historical culture from the perspective of industry, tourism, study case: Village Kahak Qom, Congress of the international architecture, engineering and urban planning at the beginning of the Millennium III, Tehran. (in Farsi).
Ali Pour, L. (2019). factors affecting the changing context and perspective village - Sample Case Village Chashm province of Semnan, the sixth conference of the National Research and Applications in Engineering in Civil Engineering, Architecture and manage a city, Tehran. (in Farsi).
Bagheri., Z, Mhdyvn, J., & NasrZanjani, B. (2019). review and analysis of the approach to resuscitation and open life of the texture of valuable countryside in Iran, the first conference of National Quality in the areas of architecture and city, Zanjan University, Zanjan. (in Farsi).
Buzarjmehr, Kh., Sadeghlo, T., & Erfani, Ziynab. (2017). the role and effects of the architect of the plans of the reformer of housing village, the fifth such conference in Paris of the engineer of civil engineering, architect of the development of the city by foot Hits, Tehran. (in farsi).
Consulting Engineers for Planning in the Flat Region. (2009). Hadi Project, Khoranagh Village, Rural Deputy of Rural Development, Islamic Revolutionary Housing Foundation, Yazd Province. (in Farsi).
Consulting Engineers zist bom pagoh. (2009). Rural Guide Plan Islamiyah, Deputy Rural Housing Foundation of Islamic Revolution in Yazd province, (in Farsi).
Consulting Engineers Environmental Ecological Research. (2010). Rural Guide Plan Fahraj, Deputy Rural Housing Foundation of Islamic Revolution in Yazd province. (in Farsi).
Consulting Engineers for Planning in the Flat Region (2009). Hadi Project, Khoranagh Village, Rural Deputy of Rural Development, Islamic Revolutionary Housing Foundation, Yazd Province. (In Farsi).
Consulting Engineers Krias Bana. (2006). Hadi Shamsi village project, Deputy of Rural Civil Engineering, Islamic Revolutionary Housing Foundation of Yazd Province. (In Farsi).
Consulting Engineers Kryas building. (2008). Plan H Village Aghda, Department of Civil Rural Foundation Housing revolution Islam province of Yazd. (in Farsi).
Davodi Zavaraki, Z., & Khansari, SH. (2017). development and protection of valuable countryside, with an approach to indigenous culture Case study: Village Gisk, the Seventh International Conference on Global Sustainability and Urban Development, Isfahan. (In Farsi).
Francesco, J. (2016). review implementation of rural development projects; comparative analysis between Italy and Lithuania have done. Implementation of the rural development program between the region Apulia (Southern Italy) and Lithuania for the period 2007-2013.
gi Vani., M. (2015). saw up to a few certain lands to the statistical classification of rural areas: from the perspective of running local in Europe, the International Conference on Application of GIS in Geosciences, Italy.
James, G., & Zahra., D. (2018). Permaculture: Challenges and benefits in improving rural livelihoods in South Africa and Zimbabwe, Sustainability, 20 (2), 1-19.
Hualou, L., Yingnan., Zh. & Shuangs, T.U. (2019). Rural vitalization in China: A perspective of land consolidation, ournal of Geographical Sciences, 29, (4), 517-530.
Khezrian, A.R., & Rasoli, M. (2015). damage of the form and identity of valuable historical urban tissue with the aim of achieving sustainable development case study: central context of Hamedan, the National Conference of Architecture native Iran, Yazd. (In Farsi).
Lishan., X., Xiji, Ch Zh. Qinghai, G., & Henrik, V. (2018). Spatial restructuring and land consolidation of urban-rural settlement in mountainous areas based on ecological niche perspective. Journal of Geographical Sciences,  28, (2),  131–151.
Majidi., R. (2019). the effect of the texture of valuable historical in the booming tourism village of Khave (city of Varamin), the first conference of the National Geography and program planning of urban and rural, Tehran. (in Farsi).
Mahdavi, D. Norozi, A & Amini, F. (2017). improving the texture of valuable countryside and the role of the development of industry- tourism village of Case: village of Abyaneh, tress, Sar Aqa Seyyed and or Tuesday Tea, Journal of Scientific - Research Geography (program planning area a) 2, 191-209. (in Farsi).
Manggat, I., Rajwani, Z., and Zakiyah, J. (2018). The Impact of Infrastructure Development on Rural Communities, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication.
Motavasseli, B., & Mirshekari, M. (2014). the village aims to design improved texture prized in the province of Yazd on indicators of physical - space and priority of, the third conference of the national development of sustainable rural Hamadan. (in Farsi).
Parvizi, E. (2018). the protection of the identity of the field value in building new tissue in the historic Congress of the International Science, Engineering and Development Urban stable, University of poly technique, Denmark. (in Farsi).
Saidi Rezvani, N., & Zulkadir, B. (2017). the currency issue impacts the culture of the community of improvement projects in the village of dressage yen with a rod of iodine on the development of tourism in the village Yi, H. Yesh comprehensive yen calls the engineer of civil engineering, architect of and urbanism of the Iran Islam of, Tehran. (in Farsi).
Shuang shuang and Tu Hualou Long (2017). Rural restructuring in China: Theory, approaches and research prospect, 27, 10, 1169–1184.
Zarghami, A. Miladi, O., & Akbari fard, S. (2018). recognizing the architect of the village Yi and development of villages based on the value of the architecture of the foot Hits (case of: Village of Nova Corps, Darab), Civil Engineering Conference architect of & Planners of the countries of the Islamic world, Tabriz. (in Farsi).
Zia Hemmatabadi, A., & Mir Hosseini, M. (2018). the design of complex bio-tourism in the context of valuable countryside with emphasis on the architecture of the native (typical case: Village holy city Taft), the fourth conference of the International horizon of new in Engineering in Civil Engineering, Architecture and Urban Development, Tehran. (in Farsi).
Zia shahabi, N. (2018). repair of tissue in the village with a view to develop sustainable; (Sample Case Evaluation Guidelines in the village of Bearings), the first meeting between the International Architecture and Urban Planning of the world of Islam in the era of globalization, to Tabriz, University of the Arts of Tabriz. (in Farsi).
Yu, Zh., Xiao, L., Chen, X., Zhichao, Q., Vejire, H. (2018). Spatial restructuring and land consolidation of urban-rural settlement in mountainous areas based on ecological niche perspective. J. Geogr. Sci. 2018, 28(2): 131-151.