شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر در گردشگری پایدار و تدوین مطلوب-ترین سناریو (مورد پژوهی: شهر تاریخی میبد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یزد، ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یزد، ایران

3 دانشیار، گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، د ایران

چکیده

گردشگری از ابزارهای مهم توسعه در جهان معاصر است. به‌گونه‌ای که بسیاری از کشورهای جهان در سیاست‌ها و برنامه‌ریزی‌های خود، توجه ویژه‌ای به گردشگری به‌عنوان ابزاری مؤثر برای ادامه روند توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی دارند. آینده‌پژوهی به‌عنوان رویکردی نوین در شناخت تحولات آینده مطرح است که در ترسیم آینده گردشگری پایدار نیز می‌تواند سهم بسزایی داشته باشد. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی، ازنظر روش، ترکیبی از روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی و ازنظر ماهیت بر اساس روش‌های جدید علم آینده‌پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به‌کارگیری ترکیبی از مدل­های کمی و کیفی، قصد دارد به شناسایی عوامل اصلی و ترسیم آینده­های محتمل و مطلوب در گردشگری پایدار شهر میبد پرداخته و با ارائه سناریوهای ممکن توسعه آتی گردشگری شهر میبد، بر اساس دو شاخص احتمال و مطلوبیت، این سناریوها را اولویت‌بندی نماید. این پژوهش در سه مرحله شامل تعیین شاخص­های کلیدی از طریق روش دلفی، شناسایی پیشران­های حیاتی از طریق نرم‌افزار میک مک و بر پایه روش تحلیل اثرات متقاطع و تدوین سناریوهای مختلف انجام‌گرفته است. جامعه آماری تحقیق، شامل تعدادی از متخصصان جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، گردشگری و کارشناسان خبره اجرایی استان و شهرستان یزد، بوده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از میان 14 عامل کلیدی، 5 پیشران حیاتی (جاذبه، تاریخ، اقتصاد، مدیریت و برنامه­ریزی) به‌عنوان عوامل و پیشران‌های کلیدی توسعه صنعت گردشگری شهر میبد محسوب می‌شود که بر این مبنا پیشران­های حیاتی در 3 حالت با سه وضعیت تدوین‌شده و 82 درصد وضعیت‌ها نشان از مطلوبیت گردشگری  ایدار داشتند. درنتیجه مطلوب‌ترین سناریوی پیشنهادشده، سناریوی میبد طلایی بوده که مبتنی بر ایجاد  مکانات رفاهی و تنوع جاذبه­های گردشگری همراه با مدیریت و برنامه‌ریزی مناسب می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the key drivers of sustainable tourism and developing the most desirable scenario: A Case study of the historical city of Meybod

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Saraie 1
  • Yahya Alizadeh Shoroki 2
  • Mohammadreza Rezaei 3
1 Geography and Urban Planning Associate, Faculty of Humanities and Social Sciences, Yazd University, Iran
2 Ph.D. Student in Geography and Urban Planning from the University of Yazd, Iran
3 Associate Professor Department of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Human Sciences, Yazd University
چکیده [English]

Tourism is one of the most important tools of development in the world. In their policies and programs, many countries in the world pay special attention to tourism as an effective tool for political, cultural and economic development. Understanding future developments and planning for them is an inevitable necessity. This research aims to identify the main factors involved in tourism and delineate a realistic and desirable future for the sustainable tourism in Meybod. The study is practical in terms of purpose. In terms of method, it is a combination of documentation and survey. In terms of nature, it is based on new methods of futurology, analysis and exploration conducted by using a combination of quantitative and qualitative models. The prioritization of possible scenarios for the tourism in Meybod is based on two indicators including probability and desirability. The research was carried out in three stages: determining the key indicators through the Delphi method, identifying the vital drivers through the MicMac software based on a cross-section analysis and formulating different scenarios. For the statistical population, a number of geography and urban and regional planning specialists, tourism specialists and executive experts of the province and city were selected. As the results showed, among 14 key factors, five drivers including attractions, history, economy, management and planning were identified as vital drivers of the development of Meybod tourism industry. The vital drivers in three modes, three modes and 82% of modes indicated the desirability of sustainable tourism. The most desirable scenario was proposed as the Golden Meybod scenario, which will be based on creating amenities and a variety of tourist attractions along with management and planning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable tourism
  • Futures studies
  • Scenario
  • Uncertainty
  • City of Meybod
Asan, S. S. & Asan, U. (2007). "Qualitative Cross-impact analysis with time consideration". Technological forecasting and social change, 74: 627-644.
Aqueveque, C. & Bianchi, C. (2017). Tourism Destination Competitiveness of Chile: A Stakeholder Perspective. Tourism Planning & Development, 2016(October), 1–20. https://doi.org/10. 1080/21568316. 2016.1272482.
Dupeyras, A., & Maccallum, N. (2013). Indicators for Measuring Competitiveness in Tourism: A GUIDANCE DOCUMENT. OECD Tourism Papers, 2013/02, 1–62.
Esmaeilzadeh, H., & Esmaeilzadeh, (2017). Identifying the influential and influential components of sustainable tourism in coastal cities) Case study: Bandar Anzali. Quarterly Journal of Geographical Space; Islamic Azad University, Ahar Branch, 17(60), 55-77, (in Farsi).
Fahey, L., & Randall, R.M. (1998). Learning from the Future: Competitive Foresight Scenarios, Wiley Publications: New York.
Gholi Zadeh Firoozjaei, A., N., & Ghadami, M. (2012). Evaluation of destination tourism development in the framework of sustainability (Case  study: Tamashkal village, Tonekabon city), Geographical Research Quarterly, 29, 79-104, (in Farsi).
Godet, M. & Durance, Ph. (2011). Strategic Foresight for Corporate and Regional Development. UNESCO.
Hatami Nejad, H., & Sharifi, A. (2015). A Study of the Role of Urban Development on Sustainable Urban Development (Case Study: Sanandaj), Journal of Urban Tourism, 1(2),  61-74, (in Farsi).
Hojer, M., Ahlroth, S., Dreborg, K.H., Ekvall, T., Finnveden, G., Hjelm, O & Palm, V. (2008). Scenarios in selected tools for environmental systems analysis. Journal of Cleaner Production, 16: 1958- 1970.
Kay, Ch. & Fayosola, E. (2007). Tourism in a Comprehensive Perspective; Ali, P. & Seyed Mohammad, A.(2017) Cultural Research Office Publications, first edition, number of pages 480.
Lindgren, M., & Hans, B. (2011). Scenario design - the link between the future and strategy, Abdolaziz Tatar, Tehran, Defense Science and Technology Futures Research Center Publications.
Malekzadeh, N. , Bazazzadeh. M.  & Rafieian, M. (2016). Identification and Analysis of Key Factors Affecting Urban Development with Futuristic Approach (Case Study: Karaj Metropolis), Journal of Geography and Urban Space Development, 3(2), 35 -52, (in Farsi).
Mowforth, A., & Munt, I. (1998). Tourism & sustainability: New tourism in the third world. London : Rutledge.
Peterson, G.D., Cumming, G.S., & Carpenter, S.R. (2003). "Scenario planning: a tool for conservation in an uncertain world", Conservation biology, 17(2), 358- 366
Pour Mohammadi, M., Hosseinzadeh Dalir, R., Ghorbani, & Zali, N. (2010). Re-engineering the planning process with emphasis on the application of futurism. Geography and Development Quarterly, 20, 37-58, (in Farsi).
Reid, D. (1995). Sustainable development: An introductory guide. London: Earth scans Publications.
Router, W. (2011). Applied methods in systems thinking; Azar, Adel, Saeed Jahanian; Tehran, Saffar.
Sarai, M, H., Nouri, M., & Asyabani, Z. (2015). Sustainable Tourism Development Strategy in Neyriz Using SOAR Strategic Analysis; Geographical Explorations of Desert Areas, 6(1), 51-74, (in Farsi).
Shams- Dini A., Amini, Z., Piroozi, E., Rezaei, M. (2016). Strategic Planning for Tourism Development in Kazerun (Using SWOT and Butler Techniques); Journal of Land Management, 6(22),  25-42, (in Farsi).
Snoek, M. (2003). The use and methodology of scenario making. European journal of teacher education, 26(1): 9-19
Taqvaei, M., & Hosseinkhah, H. (1396). Tourism Development Planning Based on Future, Research and Scenario Planning Approach (Case Study: Yasuj City); Journal of Tourism Planning and Development, 6(23), 8-30, (in Farsi).
Wight, P. (1993). Ecotourism: Ethics or eco – sell, Journal of travel research, 31 (3), 3-9.
WTO. (2015). Indicators of Sustainable Development for Tourism Destinations: A Guidebook, World Tourism Organization (WTO), Madrid.
Zali, N., & Atrian, F. (2016). Development of regional tourism development scenarios based on the principles of future research (case study: Hamadan province), Journal of Land Management, 8(1), 107-131, (in Farsi).
Zamani-Pour, M. (2014). Strategic Scenario of Regional Development (Case Study: Mazandaran Province), Zali, Nader; Master Thesis in Urban Planning, Rasht, University of Guilan, (in Farsi).