تحلیل اثرات اسکان غیررسمی بر پایداری محلات شهری؛ مورد مطالعه محله فرودگاه شهر یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه یزد، یزد، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سکونتگاه­های غیررسمی به­عنوان یک چالش مهم اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی، بسیاری از شهرهای جهان به­ویژه شهرهای بزرگ کشورهای درحال­توسعه از جمله ایران را درگیر کرده است. تقریباً تمام مادرشهرها و شهرهای بزرگ در ایران با این پدیده و پیامدهای منفی آن روبرو هستند. براین اساس، هدف این تحقیق بررسی وضعیت اسکان غیررسمی در ابعاد چهارگانه اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و مدیریتی در محله فرودگاه شهر یزد می­باشد. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمام خانوارهای ساکن محله فرودگاه شهر یزد و حجم کل نمونه جهت گردآوری داده­ها 313 مورد است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که نیمی از پاسخ‌دهندگان، کمتر از دو دهه است که در محله فرودگاه اسکان یافته­اند؛ از این­رو این محدوده، محله مهاجرنشینی با ریشه روستایی محسوب می­شود. وضعیت ابعاد پایداری در این محله نشان از آن دارد که در بعد اجتماعی، پایداری در حد متوسط (7/50)، در بعد اقتصادی، ناپایدار (5/38)، در بعد کالبدی، متوسط (1/53) و در بعد مدیریتی نیز وضعیت متوسط (3/48) دارد. پایداری مجموع ابعاد فوق نیز با امتیاز 7/47 در سطح متوسط ارزیابی شده است. نتایج مدل­سازی معادلات ساختاری نیز به وضعیت نامناسب ابعاد چهارگانه پایداری اشاره دارد. باتوجه به تحلیل­های انجام­شده می­بایست اقدامات توانمندسازی مجدد در راستای بهبود شرایط افراد در این محله انجام شود. ازاین­رو لازم است زیرساخت­های کالبدی، تعامل و همبستگی محله­ای، شرایط گروه­های سنی و خواست آنها، مدیریت یکپارچه و مشارکت شهروندان به­صورت جدی در برنامه­ریزی­های ارتقاء و توانمندسازی لحاظ گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the effects of informal settlement on the sustainability of urban neighborhoods: The case study of Airport neighborhood in Yazd

نویسندگان [English]

  • Ali Hosseini 1
  • Pejman Rezaei 2
  • Ali Momeni 3
1 Assistant Professor, Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Geography, Yazd University, Yazd, Iran
3 MSc Student of Geography and Urban Planning, Department of Human Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Informal settlements, as a major social, economic, physical and management challenge, has inflicted many cities of the world, especially metropolitan cities of developing countries including Iran. Almost all the large cities in Iran are faced with this phenomenon and its adverse consequences. The purpose of this study was to investigate the status of informal settlements in the social, economic, physical and managerial dimensions of the Airport neighborhood in Yazd. The statistical population of this study included all the households living in this area, and the total sample size was 313 cases. The results showed that 50% of the respondents had been living in the neighborhood for less than two decades. Thus, the place is considered as a settler with a predominantly rural background. The status of the dimensions examined in the form of different items was not satisfactory. The results of the study indicate unstable conditions in the economic (38.5 score), moderate sustainability conditions in the social (50.7 score), moderate stability conditions in the physical and environmental (53.1 score), and the moderate stability condition in the managerial (48.3 score) dimensions. The overall stability of the above dimensions was also evaluated with a score of 47.7 on the average. The results of structural equation modeling showed an unsatisfactory state in the four dimensions of sustainability. Therefore, physical infrastructure, neighborhood interaction and solidarity, age group requirements, integrated management, and citizen participation should be taken seriously in upgrading and empowerment plans.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Informal settlement
  • Neighborhood sustainability
  • Immigration
  • Yazd
Abunyewah, M., Gajendran, T., & Maund, K. (2018). Profiling informal settlements for disaster risks. Procedia engineering, 212, 238-245.
Ameen, R. F. M., & Mourshed, M. (2019). Urban sustainability assessment framework development: The ranking and weighting of sustainability indicators using analytic hierarchy process. Sustainable Cities and Society, 44, 356-366.
Barzegar, S., Divasalar, A., Ghorbani, A. & Sedaghat, M. (2017). Measuring and assessing the Social sustainability of small cities ‎(A Case study of small cities in Mazandaran province)‎. Urban Structure and Functional Studies, 4(14), 7-30. (in Farsi)
Baye, F., Wegayehu, F., & Mulugeta, S. (2020). Drivers of informal settlements at the peri-urban areas of Woldia: Assessment on the demographic and socio-economic trigger factors. Land Use Policy, 95, 104573.
Bek, M. A., Azmy, N., & Elkafrawy, S. (2018). The effect of unplanned growth of urban areas on heat island phenomena. Ain Shams Engineering Journal, 9(4), 3169-3177.
Bolay, J. C. (2020). Urban Planning Against Poverty: How to Think and Do Better Cities in the Global South. Springer Nature.
Consulting Engineers logistician balanced development. (2008). Studies on the organization of informal settlements and measures to empower their communities with an emphasis on urban improvement with the perspective of Shahrnagar Shahr Yazd, the parent company of Iran's specialized civil engineering and urban improvement, Yazd. (in Farsi).
Dawodu, A., Cheshmehzangi, A., & Akinwolemiwa, B. (2018). The systematic selection of headline sustainable indicators for the development of future neighbourhood sustainability assessment tools for Africa. Sustainable cities and society, 41, 760-776.
Doviran, I. (2020). Assessing the viability of urban contexts with an emphasis on social sustainability, A Case study of informal settlements in Hamadan. Urban Social Geography, 7(1), 47-64. (in Farsi)
Eftekhari-Rad, Z. & Eskandari Dorabati, Z. (2002). The World Bank's policy on empowering the housing market in 1993 is a new agenda for housing policy. Haft Shahr, 1(8), 77-81. (in Farsi)
Gharkhlu, M., Abdi Yangi Kand, N. & Zanganeh Shahraki, S. (2009). Analysis of the Level of Urban Sustainability in Informal Settlements of Sanandaj. Human Geography Research, 42, 1-16. (in Farsi)
Gilbert, A. (2007). The return of the slum: does language matter? International Journal of Urban and Regional Research, 31(4), 697-713.
Gottdiener, M., Budd, L., & Lehtovuori, P. (2015). Key concepts in urban studies: Sage.
Goussous, J., & Tayoun, L. (2020). A holistic approach to slum reduction: finding gaps in Cairo’s ‘how-to-deal’model with international collected experience. Cities & Health, 1-15.
Habibi, K., Ghaderi, A., Asadi, J. & Rahimi, A. (2018). Evaluation the level of sustainability in informal neighborhoods by using ecological footprint model, The case of Abas-abad neighborhood, Sanandaj. Quarterly Journal of Urban Studies, 7(26), 89-98. (in Farsi)
Habibi, M. & Gerami, N. (2018). How to use urban spaces in informal settlements case Study: East Side of Chamran Highway of Tehran: Between Pole-e-Mulla Sadra & Pol-e-Modiriat, Scientific Research Quarterly, Urban Research and Planning, Islamic Azad University, Marvdasht Branch, 9(32), 163-174. (in Farsi)
Hafiznia M. R. & Ghalibaf M. B. (2001). Spatial Distribution of Political Power in Iran through the Development of Local Institutions. Geographical Research, 16(2) 39 – 61. (in Farsi)
Haj Yousefi, A.A. (2002). Urban marginalization and its transformation process (before the Islamic Revolution). Journal of Seventh City, 3 (8), 12-24. (in Farsi)
Hakimi, H. (2011). The Role of Classical Development in the Formation and Development of Informal Settlements, A Case Study of Khoy City, PhD Thesis in Geography and Urban Planning, Supervisors Akbar Parhizkar and Mohammad Reza Pourmohammadi, Tarbiat Modares University, Tehran. (in Farsi)
Hanchett, S., Akhter, S., Khan, M. H., Mezulianik, S., & Blagbrough, V. (2003). Water, sanitation and hygiene in Bangladeshi slums: an evaluation of the WaterAid–Bangladesh urban programme. Environment and Urbanization, 15(2), 43-56.
Heidari Soroushjani, R. & Shaterian, M. (2017). An Introduction to Empowering Local Urban Communities, Kashan University Press, Kashan. (in Farsi)
Hesamian, F., Etemad, G. & Haeri, M. R. (1996). Urbanization in Iran. Agah Publications, Tehran. (in Farsi)
Heydari Nowshahr, M., Nazariyan, A. (2011). Investigation of the factors affecting marginalization and its reflections with emphasis on utilization of urban services, a Case study: Yazd city. Journal of geographic of the land, 8(31), 31-50. (in Farsi)
Hosseinzadeh Delir, K., Ghorbani, R., Shakri Firooz Jah, P. (2010). Qualitative Analysis and Evaluation of Urban Sustainability Measures in Tabriz. Urban and Regional Studies and Research, 1(2), 1-18. (in Farsi)
Hunter, M. (2006). Informal settlements as spaces of health inequality: the changing economic and spatial roots of the AIDS pandemic, from apartheid to neoliberalism. Centre of Civil Society Research Report, 1(44), 143-166.
Irandost, K. (2009). Informal residences and marginal myths. Tehran: Tehran Municipality, Urban Planning and Processing Company. (in Farsi)
Iranian Statistics Center (1956-2016), Results of Population and Housing Census, 1956-2016, Tehran. (in Farsi)
Isunju, J., Schwartz, K., Schouten, M., Johnson, W. P., & van Dijk, M. P. (2011). Socio-economic aspects of improved sanitation in slums: a review. Public health, 125(6), 368-376.
Jafari Mehrabadi, M., Shokrgozar, A. & Allahyari Ardeh, S. (2017). Assessment of Residential Environment Quality of Urban Neighborhoods, A Case Study: Neighborhoods of Khorramshahr and Ziabari, Rasht. Geographical Research in Urban Planning, 5(1), 105-125, (in Farsi)
Kamalipour, H., & Dovey, K. (2019). Mapping the visibility of informal settlements. Habitat International, 85, 63-75.
Karbasi Forosh, P. (2016). Explaining institutional-managerial reasons in the formation of informal settlements, a case study of Anzab Maragheh neighborhood, Master's thesis in Geography and Urban Planning, Supervisor Manijeh Lalehpour, Maragheh University, Maragheh. (in Farsi)
Katouzian, M.A. (2002). Iran's political economy: From constitution to the end of the Pahlavi dynasty. Translation by Mohammad Reza Nafisi and Kambiz Azizi, Tehran: Center publication. (in Farsi)
Katukiza, A., Ronteltap, M., Niwagaba, C., Foppen, J., Kansiime, F., & Lens, P. (2012). Sustainable sanitation technology options for urban slums. Biotechnology advances, 30(5), 964-978.
Kazemi, B. (2015). Heritage and permanence in the human environment of Islamic construction. Translated by Ahmad Pourahmad, Behnam Ghasemzadeh and Atefeh Fatah Baghaei, Jihad University Research Institute for Humanities and Social Studies Publications, Tehran. (in Farsi)
Kazemian G., Meshkini, A. & Bigleri, S. (2011). Evaluating the performance of urban management in the neighborhood sustainability of Tehran's District 4 Municipality, A Majidiyeh, Shamsabad and Kalad neighborhoods. Journal of Applied Research in Geographical Sciences. 11(21), 7-28. (in Farsi)
Kovacic, Z., Smit, S., Musango, J. K., Brent, A. C., & Giampietro, M. (2016). Probing uncertainty levels of electrification in informal urban settlements: A case from South Africa. Habitat International, 56, 212-221.
Kuffer, M., Wang, J., Nagenborg, M., Pfeffer, K., Kohli, D., Sliuzas, R., & Persello, C. (2018). The scope of earth-observation to improve the consistency of the SDG slum indicator. ISPRS international journal of geo-information, 7(11), 428.
Mafi, E. & Abdullahzadeh, M. (2017). Assessment of Social sustainability in Mashhad Metropolis. Journal of Urban Ecological Research, 8(5), 65-78. (in Farsi)
Mahabir, R., Crooks, A., Croitoru, A., & Agouris, P. (2016). The study of slums as social and physical constructs: challenges and emerging research opportunities. Regional Studies, Regional Science, 3(1), 399-419.
Maleki, S., Amanpour, S. & Zadvali-Khajeh, S. (2017). Organization of space and spreading of informal settlement in Tabriz metropolitan. Geographical Research in Urban Planning, 5(1), 87-104. (in Farsi)
Maleki, S., Damanbagh, S. (2013). Evaluation of Urban Sustainable Development Indicators with Emphasis on Social, Physical and Urban Services Indices, a Case Study: Shahvaz Octagonal Regions. Journal of urban planning studies, 3(3), 29-54. (in Farsi)
Mara, D. D. (2003). Water, sanitation and hygiene for the health of developing nations. Public health, 117(6), 452-456.
Mirkatoli, J. Ahmadi, M. & Mahdavi, S. (2013). Analysis and review of sustainable development in urban areas using multiple criteria decision MADM, A case study of city of Kashan. Urban and Regional Studies and Research, 5(19), 83-106. (in Farsi)
Mofidi Shemirani, S. M. & Kamran-Kasmaei, H. (2016). Social housing; crystallization of identity, culture of sustainability, first edition, Alam Memar Royal Publications, Tehran. (in Farsi)
Mohammadi, J. & Khan-Mohammadi, E. (2017). Measuring Sense of Security in Urban Neighborhoods with an Emphasis on Social Parameters, A Case Study: The 6th Region of Isfahan Municipality. Geographical Research in Urban Planning, 5(2), 245-263. (in Farsi)
Montoya, J., Cartes, I., & Zumelzu, A. (2020). Indicators for evaluating sustainability in Bogota’s informal settlements: Definition and validation. Sustainable Cities and Society, 53, 101896.
Nasiri Hinde-Khaleh, I. (2018). Assessment of Satisfaction with the Quality of Urban Management Services in Marginal Regions, a Case Study of Islamabad City Karaj. Geographical Research in Urban Planning, 6(2), 289-306. (in Farsi)
Nazmfar, H., Majnoon, A. & Aftab, A. (2016). Sustainability of Assessment of Urban Settlements, a Case study: Ardabil Province. Journal of Spatial Planning, 6(19), 73-88. (in Farsi)
Nazmifar, H., Alavi, S., Eshghi Chahar Borj, A. & Ahmadzadeh, G. (2018). Environmental sustainability assessment and evaluation, a Case study of Ardabil province. Geography and Environmental Sustainability, 8(1), 29-44. (in Farsi)
Nematullah, S. D. (2015). The sociological analysis of unsustanability of urban development in informal settlements of metropolis, a case study of Tabriz. Sociological Studies, 8(26), 37-51. (in Farsi)
Niva, V., Taka, M., & Varis, O. (2019). Rural-Urban Migration and the Growth of Informal Settlements: A Socio-Ecological System Conceptualization with Insights Through a “Water Lens”. Sustainability, 11(12), 3487.
Ooi, G. L., & Phua, K. H. (2007). Urbanization and slum formation. Journal of Urban Health, 84(1), 27-34.
ostafavi Saheb, S., Sasanpour, F., Movahed, A. & Shamaei, A. (2015). Environmental Quality Assessment in Urban Neighborhoods and Planning for a Sustainable Environment, A Case Study: Saqqez City Neighborhoods, Regional Urban Studies and Research. 6(24), 1-26. (in Farsi)
Rabani-Khorasgani, R., Arizi F., Varesi, H. R. & Hosseini M. R. (2006). The Study of Important Factors in Suburbanization Problem and its Social Consequences on Ahvaz City, Geography and Development, 4(7)89-114. (in Farsi)
Rabbani Khorasgani, R., Harizi, F., Varsi, H.R., Hosseini, M.R. (2006). Investigating the Factors Affecting the Formation of Seduction and its Consequences in Ahvaz City. Geography and Development, 4(7), 89-114. (in Farsi)
Rezaei, P. (2015). Study of the geographical distribution of the population and its prospects. First International Conference on Geosciences, Shiraz: Kharazmi High School of Science and Technology. (in Farsi)
Saei, A. (2015). Political-Economic Issues of the Third World. Samat Publications. Tehran. (in Farsi)
Saharan, T., Pfeffer, K., Baud, I., & Scott, D. (2019). Comparing governance and bargaining of livelihoods in informal settlements in Chennai and eThekwini. Cities, 102287, In press.
Sasanpour, F., Movahed, A., Mostafavi-Saheb, S. &Yousefi-Fashaki, M. (2014). Evaluating sustainability urban neighborhoods in the neighborhoods of Saqez City. Geographical Research in Urban Planning, 2(1), 73-94. (in Farsi)
Shariatzadeh, M. (2004). Structures needed to control and organize marginalization in Iran. Collection of articles on marginalization and informal settlement. University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences, Tehran. (in Farsi)
Sinharoy, S. S., Pittluck, R., & Clasen, T. (2019). Review of drivers and barriers of water and sanitation policies for urban informal settlements in low-income and middle-income countries. Utilities Policy, 60, 100957.
Soyinka, O., & Siu, K. W. M. (2018). Urban informality, housing insecurity, and social exclusion; concept and case study assessment for sustainable urban development. City, culture and society, 15, 23-36.
Todaro, Mi. (2012). Economic devclopment in the third world. Translated by Gholam Ali Farajadi. Kuhsar Publications. Tehran. (in Farsi)
Torjman, Sh. (2000). The social dimension of sustaianable development. London: Galedon Institute social policy press.
Tumwebaze, I. K., Niwagaba, C. B., Günther, I., & Mosler, H. J. (2014). Determinants of households' cleaning intention for shared toilets: Case of 50 slums in Kampala, Uganda. Habitat international, 41, 108-113.
UN-Habitat. (2005). Financing urban shelter: global report on human settlements 2005: London: Earthscan and UN Habitat.
United Nations General Assembly, (2015). Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. United Nations, New York.
United Nations SDSN. (2015). Getting started with the Sustainable Development Goals: A guide for stakeholders. Sustainable Development Solutions Network. New York.
United Nations. (2019). world urbanization prospects, the 2018 revision. Department of Economic and Social Affairs, New York.
Wang, M. H., Ho, Y. S., & Fu, H. Z. (2019). Global performance and development on sustainable city based on natural science and social science research: A bibliometric analysis. Science of the Total Environment, 666, 1245-1254.
Ward, P. E. T. E. R., & Smith, C. (2015). Housing rehab for consolidated informal settlements: A new policy agenda for 2016 UN-Habitat III. Habitat International, 50, 373-384.
Yazdani Boroujeni, F. (2004). Investigating the structural features of marginalization in Tehran University of Social Welfare, Tehran. (in Farsi)
Yazdani, M. H., Farzaneh Sadat-Zaranji, J. & Yari-Hesar, A. (2019). level of stability in the informal settlements of the ardabil city by using the Sustainability Barometer Model Geographical Research in Urban Planning, 7(3), 601-628. (in Farsi)
Yigitcanlar, T., Kamruzzaman, M., & Teriman, S. (2015). Neighborhood sustainability assessment: Evaluating residential development sustainability in a developing country context. Sustainability, 7(3), 2570-2602.
Zhang, Y. (2018). The credibility of slums: Informal housing and urban governance in India. Land use policy, 79, 876-890.
Bahadure, S., & Kotharkar, R. (2018). Framework for measuring sustainability of neighbourhoods in Nagpur, India. Building and Environment, 127, 86-97.