تبیین مدل مفهومی شاخص‌های محیطی مؤثر بر حضور پذیری و طراحی آن در فضای شهری اقلیم گرم و خشک؛ مطالعه موردی: خیابان حکیم شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شهرسازی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 استاد طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 پژوهشگر دکترای شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

شرایط آب و هوایی حاکم بر فضاهای شهری مناطق گرم و خشک همواره ایجاب می­کند که در فرایندهای برنامه­ریزی و طراحی شهری متناسب با شرایط مذکور ساماندهی شوند تا کیفیت حضور پذیری آن‌ها در حد مطلوب واقع شود. این در حالی است که اکثر مطالعات صورت گرفته تاکنون و رویه­های اجرایی دستگاه­های ذی­ربط برای ارتقاء حضور پذیری فضاهای مذکور، متناسب با مدل مفهومی کارآمد نیست و در مقایسه با مناطق دیگر از حضور پذیری و سرزندگی مطلوبی برخوردار نیستند. بر این اساس پژوهش حاضر در پی تبیین ابعاد و شاخص­های مؤثر بر ارتقاء حضور پذیری فضاهای شهری در نواحی گرم و خشک می­باشد و هدف آن، ارائه چارچوب مدل مفهومی ارتقاء حضور پذیری و طراحی آن برای نمونه مطالعاتی (خیابان حکیم) است. پژوهش پیش رو به لحاظ هدف بنیادی-کاربردی است و روش آن بر مبنای رویکرد آمیخته (کمی-کیفی) می­باشد. تبیین شاخص­های محیطی مؤثر بر حضور پذیری و تعیین اهمیت آن‌ها بر مبنای تکنیک دلفی و آنتروپی شانون انجام‌شده و برای سنجش وضع موجود مورد مطالعاتی، از آزمون تی تک نمونه­ای استفاده‌شده است. یافته­های پژوهش، حاکی از آن است که ابعاد زیست­بوم، کارکرد، اجتماع، ریخت، فضا، ادراک و منظر به ترتیب جزء ابعاد مهم و تأثیرگذار در حضور پذیری فضاهای شهری مناطق گرم و خشک می­باشند که مجموعاً دربردارنده 31 شاخص گوناگون هستند. سنجش وضع موجود خیابان حکیم شهر اصفهان متناسب با ابعاد مذکور و شاخص­های آن صورت گرفته و درنهایت بر مبنای این سنجش، چارچوب طراحی شهری و سازمان عملکردی- فضایی برای محدوده مطالعاتی ارائه‌شده است تا در سکانس­های سه­گانه تعریف‌شده برای خیابان حکیم، حضور پذیری ارتقاء یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a conceptual model for environmental indices influencing the attendancy in urban spaces with an arid and hot climate: A case study of Hakim Street in Isfahan

نویسندگان [English]

  • Kyoumars Habibi 1
  • Mostafa Behzadfar 2
  • Mehdi Saidi 3
  • Faezeh Torabinejad 4
1 Associate Professor of Urban Planning, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Professor of Urban Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Ph.D. Candidate in Urban Development (Urban Planning and Design), Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
4 Master of Urban Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

The climatic conditions in urban spaces with hot and arid regions always make it necessary to organize such spaces in urban planning and work out processes in proportion to the environmental conditions so that the quality of their attendancy can be elevated to an optimal level. This is while most of the studies carried out so far and the executive procedures of the corresponding organs are not efficient for enhancing the attendancy in urban spaces with hot and arid conditions in proportion to the conceptual model. Also, most such spaces do not exhibit an optimal attendancy and liveliness in comparison to other regions. On this basis, the present study seeks to find an answer to the question ‘what are the dimensions and the indices influencing the enhancement of attendancy in the urban spaces of hot and arid regions?’ The aim of the research is to provide a framework for a conceptual model of attendancy for Hakim Street in the city of Isfahan as the subject of this case study. The research is fundamental-applied in terms of its goals, and it uses a mixed qualitative-quantitative approach. The elaboration of the environmental indices influencing the attendancy and the determination of their importance are carried out based on Delphi and Shannon technique and a one-sample t-test in line with the assessment of the status quo of the study case. The study findings indicate that such aspects as ecosystem, function, social, morphology, space, perception and landscape are amongst the important and influential dimensions of attendancy in the urban spaces of hot and arid regions; there are generally 31 different indices in this regard. Assessment of the current status of Hakim Street in Isfahan is carried out with regard to the mentioned aspects and their indices. Based on this assessment, a framework of urban designing and spatial-functional organization is offered for the study area so that attendancy can be enhanced in the three sequences defined for Hakim Street.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conceptual model
  • Attendancy
  • Hot and arid climate
  • Hakim Street
Adib, A., & Amirian-Farsani, G. (2016). Development of urban design strategies in hot and dry climate with sustainability approach (case study: the first raw clay city in the world, Yazd). 3rd International Conference on Science and Engineering, Istanbul - Turkey, Vira Capitalist Idea Managers Institute, (in Farsi).
Ahmadpour-Kalhoroudi, N., Pour-Jafar, M., Mahdavi, M., & Yousefian, S. (2017). The Role and Impact of Design Elements on the Quality of Thermal Comfort in Urban Open Spaces Case Study: Design of Pedestrian Way in Tamghachiha Pathway in the City of Kashan. Journal of Architecture and Urban Planning, 9 (18), 59-79, (in Farsi).
Aljawabra, F., & Nikolopoulou, M. (2018). Thermal comfort in urban spaces: a cross-cultural study in the hot arid climate. International Journal of Biometeorology, 62 (10), 1901-1909.
Asghari-Moghadam, M., & Rajabi, A. (2006). Natural Geography of the City: Cities of Dry Areas. Tehran: Sara Publications, (in Farsi).
Bahraini, S., & Khosravi, H. (2015). Comparative study of the impact of micro-climate features on urban behaviour patterns, the case of urban spaces of Yazd (warm and dry climate) and Fuman (moderate and humid climate). Journal of Environmental Studies, 41 (2), 465-482, (in Farsi).
Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2003). Urban spaces-public places: The dimensions of urban design. London: Architectural Press.
Costamagna, F., Lind, R., & Stjernström, O. (2019). Livability of Urban Public Spaces in Northern Swedish Cities: The Case of Umeå. Planning Practice and Research, 34 (2), 131–148.
Dorostkar, E., & Majedi, H. (2016). Recreating the quality of urban public space based on user satisfaction space (A Case Study of Tehran Monirieh). Journal of Iranian Architecture & Urbanism, 7 (11), 29-39.
Eslami, M., Nozari, A., Tahabaz, & M. (2016). Solutions of Climate Design for Outdoor Pathways (Case Study: Pedestrians of University of Kashan). Hoviatshahr, 10 (2), 33-46, (in Farsi).
Falahat, M., & Kalami, M. (2008). The effect of urban open spaces on the quality of citizens' leisure time. Journal of Urban Management, 6 (22), 85-97, (in Farsi).
Garg, H., & Kaur, G. (2020). Quantifying gesture information in brain hemorrhage patients using probabilistic dual hesitant fuzzy sets with unknown probability information. Computers and Industrial Engineering, 140, 1-16.
Ghobadian, V., & Mahdavi, M. (1993). Climatic design. Tehran: Tehran University Press, (in Farsi).
Golkar, K. (2000). Sustainable urban design in the sidelines of desert. Journal of Honar-ha-ye-ziba Memari-va-Shahrsazi, 8, 43-52, (in Farsi).
Hasson, F., Keeney, S., & McKenna, H. (2000). Reserch Guidelines for the Delphi Survey Technique. Journal of Advanced Nursing, 32 (4), 1008-1015.
Hedquist, B.C., Brazel, A.J. (2014). Seasonal variability of temperatures and outdoor human comfort in Phoenix Arizona, U.S.A. Build. Environ, 72, 377–388.
Saraei, M. H., Nouri, M., & Asiabani, Z. (2018). A sustainable tourism development strategy in the city of Neyriz using strategic SOAR analysis. Journal of Geographical Research on Desert Areas, 6 (1), 51-74, (in Farsi).
Jalaladdini, S., & Oktay, D. (2012). Urban Public Spaces and Vitality: A Socio-Spatial Analysis in the Streets of Cypriot Towns. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 35, 664-674.
Karamirad, S., Aliabadi, M. & Habibi, A. (2018). Assessing the Impact of Urban Geometry on Outdoor Thermal Comfort in Microclimate Scale: A Case Study of the Open Space of Goldasht Residential Complex in Shiraz. Journal of Regional Planning, 8 (29), 161-172, (in Farsi).
Kasmaei, M. (2003). Climate and architecture. Isfahan: Khak Publications, (in Farsi).
Khodakarami, J., & Saeed Al-Asgari, M. (2013). Physical Characteristics of the City and Its Impact on Urban Climate Characteristics. Third International Conference on New Approaches to Energy Conservation, Tehran, (in Farsi).
Lynch, K. (1972). What Time is this Place?. Cambridge: MIT Press.
Mardani, S. (2018). Public spaces liveliness indebted to Commercial function. Journal of Art and Civilization of the Orient, 20, 13-20, (in Farsi).
Mazhar, N., Brown, R.D., Kenny, N., & Lenzholzer, S. (2015). Thermal comfort of outdoor spaces in Lahore, Pakistan: lessons for bioclimatic urban design in the context of global climate change. Landsc, Urban Plan, 138, 110-117.
Mofidi Shemirani, S., & Moztarzadeh, H. (2015). The Assessment of Physical Criteria of Sustainability in Urban Communities (with Emphasis on the Hot and Dry Climate). Journal of Armanshahr Architecture & Urban Development, 8 (15), 261-276, (in Farsi).
Okoli, C., & Pawlowski, S.D. (2004). The Delphi Method as a research Tool; an Example, Design Consideration and Application. Journal of Information & Management, 42 (1), 15-29.
Omidvar, K., Ebrahimi, R., & Dadashi Roodbari, A. (2020). Variance modeling space-time seasonal rainfall in central Iran. Journal of Geographical Research on Desert Areas, 7 (2), 47-71, (in Farsi).
Pakzad, J. (2006). Theoretical foundations and process of urban design. Tehran: Shahidi Publications, (in Farsi).
Shashua-Bar, L., Pearlmutter, D., & Erell, E. (2011). The influence of trees and grass on outdoor thermal comfort in a hot-arid environment. Int. J. Climatol, 31 (10), 1498–1506.
Tavassoli, G., & Fathi, S. (2013). Effective Socio-Cultural Factors on Sustainable Design of Urban Space International. Journal of Social Sciences (IJSS), 3, 39-46, (in Farsi).
Tavassoli, M. (2002). City building and architecture in hot and dry climates. Tehran: Payam Publications, (in Farsi).
Wang, Y., Ni, ZH, Peng, y., & Xia, B. (2018). Local variation of outdoor thermal comfort in different urban green spaces in Guangzhou, a subtropical city in South China. Urban Forestry & Urban Greening, 32, 99–112.
Willett, K.M., & Sherwood, S. (2012). Exceedance of heat index thresholds for 15 regions under a warming climate using the wet-bulb globe temperature. Int. J. Climatol, 32 (2), 161–177.
Xiaodong, X., Yifan, W., Wei, W., Tianzhen, H., & Ning, X. (2019). Performance-driven optimization of urban open space configuration in the cold-winter and hot-summer region of China. Building Simulation, 12 (3), 411-424.
Yucekaya, M., & Uslu, C. (2020). An analytical model proposal to design urban open spaces in balance with climate: A case study of Gaziantep. Land Use Policy, 95, Article 104564.
Yue, H., & Zhu, X. (2019). Exploring the relationship between urban vitality and street centrality based on social network review data in Wuhan, China. Sustainability (Switzerland), 11 (16), 1–19.
Zadeh-ismail, N., & Torabi Langari, M. (2013). The role of water element in the stability of hot and dry climate architecture (Case study: Kerman old texture houses). Bookan, Conference on Architecture and Sustainable Development (in Farsi).