شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات پروژه‌های مسکن مهر در شهر یزد با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد، ایران

چکیده

ﺑﺨﺶ ﻣﺴﮑﻦ در اﯾﺮان ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻬﻢ ﮐﺸﻮر ﻣﻄﺮح ﺑﻮده است ﺑﺮ این اﺳﺎس در ﺟﻬﺖ تأمین ﻣﺴﻜﻦ ﻗﺸﺮ ﺿﻌﻴﻒ و ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺷﻬﺮی و روﺳﺘﺎﻳﻲ، پروژه‌هایی در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻈﻴﻤﻲ از ﺑﻮدﺟﻪ و ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز را در ﻣﻘﻴﺎس وﺳﻴﻌﻲ در ﺑﺮ می‌گیرد این پروژه‌ها در روند شکل‌گیری خود، با مشکلات بسیاری رو روبه شدند که شناسایی و اولویت‌بندی آن‌ها در جهت برطرف کردن آن‌ها ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق با رویکرد آماری، شناسایی و اولویت‌بندی مشکلات تهیه و تصویب طرح، عقد قرارداد و نحوه تأمین مالی پروژه‌های مسکن مهر در شهر یزد انجام شد. جمع­آوری اطلاعات به دو صورت اسنادی (مقاله، کتاب، مجله، وب‌سایت‌های اینترنتی و...) و پیمایشی (پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده) صورت گرفته است. متغیرهای اصلی پژوهش طبق اصول آماری و داده­پردازی ترکیبی، استخراج گردیدند که نهایتاً به 46 متغیر منتهی شد. نمونه آماری در این تحقیق 150 نفر از کارشناسان و متخصصان می‌باشند که با شرایط مسکن مهر در مجموعه مورد مطالعه آشنا بوده‌اند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با روش­های تحلیل عاملی با نرم­افزارهای SPSS و Excel صورت پذیرفت. یافته‌ها نشان داد که متغیرها در 5 مرحله اولویت‌بندی شده‌اند. در اولویت‌بندی مرحله اول؛ متغیر عدم هماهنگی طرح‌های گودبرداری و اجرای پی ساختمان بر اساس مشخصات منطقه با بار عاملی (884/0)، در اولویت‌بندی مرحله دوم؛ متغیر سرانه فضای مذهبی نامناسب با بار عاملی (837/0)، در اولویت‌بندی مرحله سوم؛ متغیر الگوهای معماری داخلی نامطلوب با بار عاملی (767/0)، در اولویت‌بندی مرحله چهارم؛ متغیر عدم طراحی سازه ساختمان بر اساس سیستم های نوین با بار عاملی (862/0) و در نهایت در اولویت‌بندی مرحله پنجم؛ متغیر ﻣﺴﺎﺣﺖ واﺣﺪ ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ نامناسب با بار عاملی (757/0) قرار گرفته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification and Prioritization of the Problems of Mehr Housing Projects in the City of Yazd Using Factor Analysis

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ali Dashti 1
  • Ali Reza Malekzade Bafgi 2
1 Assistant professor, Department of Civil Engineering, The Islamic Azad University of Yazd, Iran
2 MA student of construction engineering and management, The Islamic Azad University of Yazd, Iran
چکیده [English]

In this study, a statistical approach was used to identify the problems of Mehr housing project in the city of Yazd. The data were collected in the form of documents (e.g. articles, books, magazines, and web sites on the Internet) and through field work (i.e. questionnaire, interview and observation). The main variables of the research were a set of 46 items extracted according to the statistical principles and the data. The study sample consisted of 150 experts who were familiar with the conditions of Mehr housing. The data were analyzed through factor analysis with the SPSS and Excel software programs. According to the data, the variables were prioritized in five stages as fllows: the first stage with the variable of lack of coordination among the excavation and building foundation projects based on the area profile with the load factor of 0/884, the second stage with the variable of per capita religious inappropriate spaces with the load factor of 0/837, the third stage with the variable of undesirable internal architectural patterns with the load factor of 0/0767, the fourth stage with the variable of designing structures not on the basis of modern systems with the load factor of 0/862, and the fifth stage with the variable of incompatible residential unit area with the load factor of 0/757.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • Procurement and approval
  • Contracting
  • Financing
  • Factor analysis
  • The city of Yazd
آجیلیان ممتاز، شیوا (1391) روش‌های تأمین مالی پروژه‌های مسکن اقشار کم درآمد، همایش ملی عمران و توسعه پایدار، مشهد، موسسه آموزش عالی خاوران.
آرشین، مهسا و سرو، رحیم (1396)، ارزیابی سیاست های اجرایی دولت در تأمین مسکن گروه‌های کم درآمد شهری مطالعه موردی: کلان شهر مشهد.
اصفهانی امین (1396) طرح آزمایش های کاربردی با SPSS، انتشارات دیباگران تهران.
احمدی کهنعلی رضا (1395) راهنمای کاربردی روش تحقیق و تحلیل داده‌ها با SPSS، انتشارات دانشگاه هرمزگان.
بیدآبادیان، هادی، محمودزاده، امیر (1394) آسیب شناسی اقتصادی و اجتماعی طرح مسکن مهر، کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر، تبریز.
ﺑﻴﺮﺍﻧﻮﻧﺪ، ﻣﻬﺴﺎ، ﺭﺑﻴﻌﻲ، ﻋﻠﻲ و ﺣﻤﻴﺪﻱ، ﻣﻬﺪﻱ (1394) ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺕ ﻭ ﺿﻌﻒ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭﯼ ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺍﺯ ﺟﻨﺒﻪ ﺩﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ ﻭ ﺍﺟﺘﻤﺎعی مورد، شهرستان خرم آباد، ﺩﻭﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ، ﮐﺎﺭﺁﻓﺮﯾﻨﯽ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﯼ.
پور محمدی، محمدرضا و اسدی، احمد (1394)، ارزﯾﺎﺑﯽ پروژه‌های ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮ زﻧﺠﺎن، نشریه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮐﺎرﺑﺮدی ﻋﻠﻮم ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ، ﺷﻤﺎره 33، ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 94.
حبیب‌پورگتابی، کرم و صفری‌شالی، رضا (1394)، راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی (تحلیل داده‌های کمی). تهران: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ لویه. چاپ اول.
ﺣﺠﺎزی ﺳﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮ (1394) ارزﯾﺎﺑﯽ وﺿﻌﯿﺖ ﻃﺮح ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ از دﯾﺪﮔﺎه ﺳﺎﮐﻨﺎن (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی: ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ ﺷﻬﺮ ﻣﺎﻫﺸﻬﺮ)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎﺑﻖ)، دوره 9، ﺷﻤﺎره 2.
خدایی، زهرا و میره، محمد، (1390) مروری برتجارب جهانی در زمینـه تأمین مسکن گروه‌های کم درآمـد شـهری. اولین کنفرانس اقتصاد شـهری ایران، مشـهد، دانشگاه فردوسی مشهد.
خلیلی، احمد، نورالهی، حانیه، رشیدی نعیمه، رحمانی، مریم (1393)، شیوه‌های تأمین مسکن برای افراد کم ‌درآمد شهری، نشریه مسکن و انقلاب، (پاییز و زمستان)، شماره 95 و 96. تهران.
رابرت هو (1394) تحلیل داده‌های تک متغیره و چند متغیره و تفسیر آن‌ها با SPSS، انتشارات دانشگاه تبریز.
داﺋﻤﯽ ﻓﺮﺷﺘﻪ و ﺑﯿﮓ زاده ﯾﻮﺳﻒ (1396) ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻌﻮق ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ، دوﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ اﻧﺴﺠﺎم ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و اﻗﺘﺼﺎد در ﺗﻮﺳﻌﻪ اﯾﺮان – ﺗﻬﺮان، ﻣﺮداد ﻣﺎه 1396.
رضائی، محمدرضا؛ کمائی زاده، یعقـوب (1391). ارزیابی میـزان رضایـت منـدی سـاکنان از مجتمع‌های مسـکن مهـر. مطالعه موردی سایت مسکن مهر فاطمیه شهر یزد. فصلنامه علمی- پژوهشـی مطالعات شـهری.
رییسی نافچی، مسعود؛ بیژن دادرس و داوود مهدوی (1396)، بررسی سیاستهای مسکن ارزان در ایران مطالعه موردی مسکن مهر شهرکرد، دومین کنگره سراسری تحول و نوآوری در علوم انسانی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
شیخ الاسلامی، علیرضا و فاطمه پیری (1396)، سنجش میزان رضایت ساکنین از شاخص های کمی وکیفی مسکن مهرنمونه موری: مسکن مهر شهر خرم آباد، سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی، شیراز، موسسه عالی علوم و فناوری خوارزمی.
شهنوازی علی (1396) کتاب ۱۲۰ نکته برای تحلیل آماری با SPSS، انتشارات کتاب سبز.
صبحیه محمد حسین و ردایی امیر (1394) وضعیت تحقق اهداف و برناه های طرح مسکن مهر در بخش انبوه سازی پروژه یازده هزار واحدی مسکن مهر ماهدشت، مجله باغ نظر.
عزیزی، محمد مهدی. (1390)، تحلیلی بر جایگاه و دگرگونی شاخص­های مسکن شهری در ایران، نشریه هنرهای زیبا، شماره 23، 25-34.
قائمی نیک علی نقی (1394) بررسی برخی از روش‌های تأمین مالی طرح‌ها و پروژه‌های شهری با تأکید برروش سهام پروژه و بررسی نمونه موردی سهام پروژه مجد مشهد، مجله هفت شهر.
قنبری، ابوالفضل و مظاهری، محمد (1389)، ارزیابی سیاست‌های کلان مسکن در برنامه‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران، مجله مسکن و محیط روستا، شماره 132.
کشاورزی نژاد، حسین (1396)، بررسی مشکلات و کمبودهای فعلی طرح مسکن مهر مطالعه موردی: شهرستان شاهرود، دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری، تهران، موسسه آموزش عالی صالحان.
کلانتری محسن و زمانی محسن (1392)، بررسی و اصلاح ساختار مالیات در بخش مسکن، طرح جامع مسکن، وزرات راه و شهرسازی.
کمایی زاده، یعقوب (1392)، ارزیابی تناسب مکانی فضایی طرح مسکن مهر در شهر یزد، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه یزد.
مسجدی نوید (1392) ارزیابی عملکرد مسکن مهر از برنامه تا اجرا، مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی.
 ﻣﺤﺴﻨﻲ ﺣﺴﻴﻦ (1391) آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ پروژه‌های ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ و ﻋﺎﺑﺮ ﭘﻴﺎده (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﻣﺴﻜﻦ ﻣﻬﺮ ﻗﺰوﻳﻦ)، اولین کنفرانس ملی بنای ماندگار، مشهد.
مهدوی محسن اخوان، (1393)، آزمون فرضیه با نرم‌افزار SPSS، انتشارات جامعه شناسان.
مهرافزون، محمد (1395)، ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻃﺮح ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺮوژه ﻣﺴﮑﻦ ﻣﻬﺮ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮردی ﺷﻬﺮ ﺑﺮوﺟﺮد)، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻬﺮی، ﺷﻤﺎره ﭘﻨﺠﻢ.
میرزاده محمدرضا (1397)، تجزیه و تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS، انتشارات تایماز.
Human Rights Council Thirty-seventh session (2018), Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context, General Assembly United Nations.
Noraziah Wahi, Rosli Mohamad Zin, Vikneswaran Munikanan,Ismail Mohamad,Syahrizan Junaini (2018) Problems and Issues of High Rise Low Cost Housing in Malaysia IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 341 (2018) 012027 doi:10.1088/1757-899X/341/1/012027.
Shahriar Shams, M. Mahruf C. Shohel and Amimul Ahsan (2018), Housing Problems for Middle and Low Income People in Bangladesh Challenges of Dhaka Megacity, Environment and Urbanization AsIA, DOI: 10.1177/ 0975425314521538 http://eua.sagepub.com.
Tatenda Manomano, Pius Tangwe Tanga and Perpetua Tanyi (2018), Housing Problems and Programs in South Africa: A Literature Review, See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate. net/ publication/ 303609326.