سنجش رضایت از کیفیت محیط مسکونی در شرایط محیطی حساس (نمونه موردی شهر فردوس در حاشیه کویر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     این بررسی با هدف ارزیابی نتایج حاصل از طرح­های شهرک سازی در مناطق خشک و نیمه خشک در شهر فردوس به انجام رسیده است. فرض اصلی این بررسی آن است که محلات مسکونی جدید، رضایتمندی بیشتری را برای ساکنین به همراه آورده و شرایط بهتری نسبت به محلات قدیمی دارند. این بررسی به شیوه توصیفی و تحلیلی به انجام رسید. داده­های مورد نیاز با استفاده از مدارک کتابخانه­ای و میدانی با بهره گیری از پرسشنامه گردآوری شد. ابزار گردآوری اطلاعات قبل از کاربرد، بر اساس نظر متخصصان و آزمون­های مربوطه از جنبه روایی و پایایی مورد تأیید قرار گرفتند. داده های گردآوری شده با این ابزار، با استفاده از نرم افزار SPSSتجزیه و تحلیل شد. یافته­های تحقیق نشان داد که محلات مسکونی جدید، نتوانسته اند رضایتمندی بیشتری از زندگی در محلات قدیمی را فراهم آورند. با این وجود، به طور کلی سطح رضایتمندی از محلات مسکونی در حد زیادی قرار نداشته است، به طوری که تنها 48 درصد پاسخگویان از زندگی در محله خود رضایت داشته و این شرایط برای کیفیت ساختمان مورد استفاده 49 درصد بوده است. به نظر می رسد در میان عوامل موثر، بی توجهی به شرایط اقلیمی و محیطی در این ناکامی نقش مهمتری بر عهده داشته است. به همین دلیل توصیه می شود که در اجرای طرح های بعدی این عوامل با تاکید بیشتری مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of satisfaction with the quality of residential environments in sensitive conditions: A case study of Ferdows city on the edge of the desert

چکیده [English]

This study aims to assess the results of settlement projects in arid and semi-arid areas of Ferdows city. The main hypothesis of the study was that new residential districts would bring more satisfaction to residents and have better conditions as compared to old neighborhoods. The study was conducted with a descriptive-analytical methods. The required data were collected using library research, field surveys, and a questionnaire. The data collection tool was confirmed before use, based on experts’ opinions and tests of validity and reliability. The data were then analyzed using the SPSS software. The findings show that new residential areas have not been able to provide higher life satisfaction than in older neighborhoods. Indeed, the overall satisfaction with residential neighborhoods was not at a high level; only 48 percent of the respondents were satisfied with life in their neighborhood. In the case of the quality of buildings, there was a satisfaction of 49 percent. It seems that, among the affecting factors, disregarding the climatic and environmental conditions plays an important role in creating dissatisfaction. For this reason, it is recommended that, in future projects, these factors be taken into account more emphatically.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing quality
  • Satisfaction evaluation
  • Residents’ opinion
  • Neighborhood
  • Ferdows city