ارزیابی میزان شوری خاک با استفاده از تلفیق تصاویر ماهواره‌ای و روش-های آماری (مطالعه موردی: منطقه چاه‌افضل اردکان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

     شور شدن خاک از جمله معضلات اراضی واقع در مناطق خشک و نیمه­خشک است که مهار آن نیازمند اتخاذ تدابیر مدیریتی صحیح است. بهره­گیری از اطلاعات به­هنگام خاک و فن­آوری­های دورسنجی راهکار­ی مناسب در ارزیابی شوری خاک مناطق مختلف است. در این پژوهش با هدف ارزیابی میزان شوری خاک منطقه چاه افضل یزد، تلاش گردید تا با تلفیق روش­های دورسنجی و آماری، نقشه­ای کلی از طبقات مختلف شوری منطقه ارائه شود. بدین منظور، در ابتدا 50 نمونه خاک از منطقه مورد مطالعه به­روش تصادفی برداشت و میزان هدایت الکتریکی آن اندازه­گیری شد. سپس، تصویر ماهواره­ای لندست 7 همزمان با تاریخ برداشت صحرایی در مرداد 1386 تهیه و با انجام مراحل پیش­پردازش، مورد عملیات بارزسازی با استفاده از شاخص­های شوری قرار گرفت. از 14 متغیر شامل 6 شاخص مختلف شوری خاک و 8 باند تصویر ماهواره­ای جهت تهیه بهترین معادله بیان­کننده شوری خاک بهره­گیری شد. به­منظور کاهش تعداد متغیرها در ارائه بهترین معادله برآورد شوری، از روش تحلیل عاملی و روش رگرسیون پس­رو بهره­گیری و سه معادله­ی نشان دهنده شوری خاک منطقه معرفی گردید. نتایج نقشه­های شوری خاک و صحت­یابی نقشه­های تولیدی شاخص شوری NDSI با بیشترین ضریب همبستگی تعدیل شده به میزان 6/0 را، بهترین مدل ارائه کننده شوری خاک نشان داد. منطقه مطالعاتی به 5 کلاس شوری خاک طبقه­بندی شد که نقشه­ها نشان داد حدود 90 درصد از منطقه دارای شوری بیش از 50 دسی زیمنس بر متر است. برطبق نتایج، تهیه نقشه شوری خاک با تلفیق تکنیک­های دورسنجی و روش­های آماری، ضمن افزایش دقت و سرعت انجام مطالعات، صرفه­جویی در زمان و هزینه را نیز به­همراه خواهد داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of soil salinity by using satellite images and statistical methods: A case study of Chah-Afzal area, Ardakan

چکیده [English]

Soil salinization is one of the problems in arid and semi-arid areas, and its control requires the adoption of proper management. Using up-to-date soil data and remote sensing technologies is a good way to evaluate soil salinity in different regions. In this research, with the aim of evaluating soil salinity in Chah-Afzal area of Yazd, a comprehensive map of different salinity levels was proposed by combining remote sensing and statistical methods. For this purpose, at first, 50 soil samples from the study area were taken randomly, and their electrical conductivity was measured. Then, Landsat 7 satellite images were prepared at the same time as the field harvest date in August 2007. The pre-processing steps were performed for visualization using salinity indicators. From the 14 variables, six different soil salinity indices and eight satellite image bands were used to obtain the best equation for soil salinity. In order to reduce the number of variables in providing the best salinity estimation equation, factor analysis and backward regression analysis were done, and three equations were introduced to indicate soil salinity. On the basis of the results obtained from the soil salinity maps and the verification of the maps, NDSI salinity indices with the highest correlation coefficient of 0.6 could serve as the best soil salinity model. The study area was classified into five soil salinity classes, which showed that about 90% of the area had a salinity of more than 50 dSm-1. According to the results, preparation of soil salinity maps by combining remote sensing techniques and statistical methods save time and costs and increases the accuracy and speed of studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chah-Afzal
  • Remote Sensing
  • Salinity index
  • Soil salinity