دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بازآفرینی شهری از محتوا تا اقدام؛ تحلیل تصمیمات مدیریت شهری مشهد در بافت فرسوده در باز زمانی 1378-1400

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1402

10.22034/grd.2023.19160.1554

فائزه زراعتکار؛ مصطفی امیرفخریان؛ امیدعلی خوارزمی


ارزیابی چارچوب تاب‌آوری معیشتی در برابر تغییرات اقلیمی (محدوده مورد مطالعه: روستاهای منطقه گردشگری سامان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1402

10.22034/grd.2024.20259.1583

صادق مختاری؛ حسین فراهانی؛ جمشید عینالی؛ مهدی چراغی


تحلیل کیفی مکان گزینی کاربری های ورزشی نواحی شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1403

10.22034/grd.2024.21107.1602

حمیدرضا رخشانی نسب؛ سهیلا عنانی؛ مجتبی سلیمانی دامنه


نقش تسهیل گری فرآیندهای اجتماع محور در توانمند سازی اقتصادی محلات پیرا شهری زابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1403

10.22034/grd.2024.20842.1595

اعظم بردبارگلوی؛ سیروس قنبری


پایش تغییرات طوفان‌های گرد و غبار و ارتباط آن‌ها با شاخص نوسان اطلس شمالی (NAO) در ایستگاه‌های منتخب غرب و جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22034/grd.2024.21203.1608

فاطمه وطن پرست قلعه جوق؛ برومند صلاحی


آینده پژوهی فقر شهری در بافت های تاریخی با تأکید بر رویکرد توانمندسازی مورد پژوهی: بافت تاریخی شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22034/grd.2024.20272.1584

علیرضا صمدی؛ آزاده اربابی سبزوایی؛ حمید رضا جودکی؛ طوبی امیرعضدی؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد


تحلیل اثرات بادهای 120 روزه و طوفان‌های گردوغبار بر زیست‌پذیری سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان هیرمند)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 خرداد 1403

10.22034/grd.2024.20084.1578

مرضیه علیصوفی؛ صادق اصغری لفمجانی؛ حمید حیدری مکرر؛ محمد پیرانی