موضوعات = جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی
پایش تغییرات طوفان‌های گرد و غبار و ارتباط آن‌ها با شاخص نوسان اطلس شمالی (NAO) در ایستگاه‌های منتخب غرب و جنوب غرب ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 اردیبهشت 1403

10.22034/grd.2024.21203.1608

فاطمه وطن پرست قلعه جوق؛ برومند صلاحی


کمی سازی، چالش اولیه ارزیابی و مدیریت ریسک خشکسالی

دوره 11، شماره 1، تیر 1402، صفحه 192-206

10.22034/grd.2023.20370.1588

سوسن حیدری؛ مصطفی کریمی؛ قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور