کلیدواژه‌ها = ژئومورفولوژی
آشکارسازی مناطق برداشت، انتقال و رسوب‌گذاری عرصه میراث جهانی بیابان لوت در بازه زمانی 2019 تا 2020

دوره 11، شماره 1، تیر 1402، صفحه 51-66

10.22034/grd.2023.19259.1557

صمد فتوحی؛ حسین نگارش؛ رقیه دلارام؛ مسعود سیستانی بدوئی؛ محمد ذبیحی نژاد