تحلیل الگوی توزیع و تمرکز اشتغال در استان‌های مناطق خشک مورد: استان بوشهر

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 279-296

محمود قدیری؛ حسن حکمت نیا؛ فاطمه خجسته


بررسی نقش پروژه‌های بهسازی بافت باارزش در توسعه کالبدی روستاهای استان یزد

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 301-328

بهنام متوسلی؛ علیرضا میرجلیلی


بررسی نقش سرمایه اجتماعی در توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 10، شماره 2، آبان 1401، صفحه 152-158

10.22034/grd.2022.2758

سید ولی الله میرحسینی؛ حسین خادمی؛ حمید رضا آخوندی


ارزیابی دینامیک برخان‌های بند ریگ کاشان در بازه زمانی 2013 تا 2019

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 1-18

قاسم لرستانی؛ علی شهریار


بررسی اثر تغییرات پوشش اراضی بر دمای سطح زمین در دشت یزد

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 43-66

فهیمه عربی علی آباد؛ محمد زارع؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری


ارزیابی شاخص های هوشمندسازی در شهر یزد با استفاده از مدل ANP و تحلیل های GIS

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 45-64

علی حسن آبادی؛ سید علی المدرسی؛ احمد استقلال


آشکار‌سازی تغییرات زمانی-مکانی بارش‌های جنوب شرق ایران

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 47-65

احمد مزیدی؛ وحید سلامتی هرمزی؛ کمال امیدوار؛ غلامعلی مظفری


تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه 2 کرمان

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 65-86

حسین غضنفرپور؛ صادق کریمی؛ مصطفی خبازی؛ محسن پورخسروانی


مدل پارادایمی ‎مدیریت ‎نواحی مادرشهری با استفاده از نظریه تئوری زمینه ای نمونه موردی: ناحیه ی مادرشهری مشهد

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 65-83

ستاره تازه دل؛ سیدمسلم سیدالحسینی؛ اسماعیل شیعه؛ کیومرث حبیبی


بررسی و تحلیل اقلیم کشاورزی برنج در شهرستان لنجان

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 67-86

کمال امیدوار؛ صفورا رجبی؛ مهران فاطمی


فرابینی شاخص‌های شهر یادگیرنده در نواحی شهر یزد

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 87-104

محمد حسین سرائی؛ شهاب الدین حج فروش


بررسی مؤلفه‌های کالبدی – محیطی تأثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافت‌های ‌تاریخی ‌شهریزد

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 101-119

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ حسن حکمت نیا؛ اسحاق جلالیان؛ منصور رضاعلی؛ فهیمه جمالی هنجنی


شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از تاکسی‌های اینترنتی و سنجش آن در شهر دامغان

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 119-141

علی اکبر تقی پور؛ ابوالفضل مشایخی؛ پارسا احمدی دهرشید