دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

بررسی اثرگذاری حکمروایی خوب بر توانمندسازی اجتماعی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان اسفراین)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1400

محمدجواد صفایی؛ معصومه خالدی؛ جابر خالدی