کلیدواژه‌ها = گردشگری روستایی
تحلیل بوم شناختی نظم و امنیت در گردشگری روستایی استان اصفهان

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 137-158

حجت الله صادقی؛ محمد صائب


نقش امنیت در توسعه گردشگریِ روستاهای حاشیه کویر (مطالعه موردی: شهرستان سرخه)

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 181-201

معصومه پازکی؛ داود شیخی؛ شهرام باسیتی


تحلیل اثرات کالبدی گسترش خانه‌های دوم بر روستاها، مطالعه موردی: دهستان شیرکوه، استان یزد

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 115-137

دکترمحمدرضا رضوانی،؛ حمیدرضا باغیانی؛ بهرام هاجری،