دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

نقش پیکربندی فضایی شبکه خیابانی شهر جیرفت در گسترش اپیدمی COVID-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 شهریور 1401

10.22034/grd.2022.18058.1527

زهرا افضلی گروه؛ عیسی پیری؛ امیررضا خاوریان گرمسیری؛ احمد پوراحمد


مطالعه‌ای ساختار یافته: رابطه چشم انداز بیابانی و توسعه گردشگری در مناطق گرم و خشک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1401

10.22034/grd.2022.18597.1538

فاطمه خالقیان؛ علی شرقی


برنامه ریزی بازآفرینی بافت های تاریخی کرمان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 دی 1401

10.22034/grd.2023.18507.1536

محمد حسین سرایی؛ مسلم قاسمی؛ میترا رستم زاده


تحلیل فضایی الگوی مصرف انرژی بخش خانگی در محلات شهر بیرجند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22034/grd.2023.18954.1548

مصطفی امیرفخریان؛ سحر سفالگر


تحلیل آماری وارونگی دمایی و انواع آن در شهر بیرجند با استفاده از شاخص شدت وارونگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 اسفند 1401

10.22034/grd.2023.19083.1553

زینب دولتشاهی؛ مهری اکبری؛ میثم طولابی نژاد