دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

1. تحلیل بوم شناختی نظم و امنیت در گردشگری روستایی استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1400

حجت الله صادقی؛ محمد صائب


2. بررسی اثر تغییرات پوشش اراضی بر دمای سطح زمین در دشت یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1400

فهیمه عربی علی آباد؛ محمد زارع؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری


3. ارزیابی اثرات حکمروایی خوب روستایی بر زیست پذیری روستاهای گردشگرپذیر مطالعه موردی روستای تمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1400

سجاد بازوند؛ محمدکریم رئیسی


4. نقش دولت در توانمندسازی جوامع روستایی موردمطالعه : ناحیه کاشان در ایران مرکزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1400

محمود گنجی پور؛ محسن شاطریان؛ مصطفی طالشی


5. ارائه الگوریتمی مبتنی بر باندهای انعکاسی و حرارتی مادیس برای شناسایی گستره‌ طوفان‌های ماسه و گردوغبار در جنوب غرب آسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1400

فریناز فرهنج؛ نادیا عباس زاده طهرانی؛ میلاد جانعلی پور


6. جایگاه شهر کوچک زیباشهردرمقایسه باشهرمبارکه درپیوندشهروروستا (مطالعه موردی :سکونتگاههای روستائی بخش گرکن جنوبی شهرستان مبارکه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مرداد 1400

محمدرضا شفیعی؛ منیژه احمدی


7. تحلیل اکتشافی الگوی توزیع فضایی فقر قابلیتی در شهر نورآباد ممسنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 مرداد 1400

محسن احدنژاد؛ میلاد حسنعلی زاده


8. نقش امنیت در توسعه گردشگریِ روستاهای حاشیه کویر (مطالعه موردی: شهرستان سرخه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

معصومه پازکی؛ داود شیخی؛ شهرام باسیتی


9. سنجش رضایت از کیفیت زندگی در نواحی روستایی پیراشهری و عوامل موثر بر آن (مطالعه موردی: دهستان چشمه زیارت، شهرستان زاهدان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 شهریور 1400

مریم ناروئی؛ سیدهادی طیب نیا؛ مهرشاد طولابی نژاد