کلیدواژه‌ها = رضایتمندی
شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از تاکسی‌های اینترنتی و سنجش آن در شهر دامغان

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 119-141

علی اکبر تقی پور؛ ابوالفضل مشایخی؛ پارسا احمدی دهرشید


نقش امنیت در توسعه گردشگریِ روستاهای حاشیه کویر (مطالعه موردی: شهرستان سرخه)

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 181-201

معصومه پازکی؛ داود شیخی؛ شهرام باسیتی