کلیدواژه‌ها = " توسعه پایدار روستایی"
شناسایی مهم‌ترین عوامل پایداری و ناپایداری روستاهای شهرستان زرین دشت

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 219-240

محسن شایان؛ سیروس قنبری؛ جواد بذرافشان