شناسایی مهم‌ترین عوامل پایداری و ناپایداری روستاهای شهرستان زرین دشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه برنامه ریزی روستایی دانشگاه سیستان وبلوچستان،زاهدان،ایران.

چکیده

امروزه پایداری و ناپایداری یکی از چالش‌های روستایی است.از همین رو هدف این پژوهش شناسایی مهم‌ترین عوامل پایداری و ناپایداری روستاهای شهرستان زرین‌دشت است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام کار، توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را روستاهای شهرستان زرین دشت تشکیل می‌دهد که براساس سرشماری عمومی سال 1395 تعداد 7927خانوار بوده است. جهت انتخاب حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است که دراین پژوهش 366 سرپرست خانوار به عنوان نمونه انتخاب شده است. روش انتخاب روستاهای نمونه (روستاهای شهرستان زرین دشت) طبقه‌بندی منظم و روش تکمیل پرسشنامه‌ها تصادفی ساده بوده است. جهت تجزیه و تحلیل یافته‌های پژوهش از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که 7 عامل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، زیرساختی،خدماتی، بهداشتی و مخاطرات محیطی به ترتیب مهم‌ترین عوامل پایداری و ناپایداری روستاهای شهرستان زرین دشت می-باشند. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که ضعف در عوامل ذکر شده به خصوص عوامل اقتصادی و اجتماعی با ناپایداری سکونتگاه‌های روستایی ارتباط مستقیمی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying the most important factors of stability and instability in the villages of Zarrin Dasht county

نویسندگان [English]

  • Mohsen Shayan 1
  • Sirous ghanbari 2
  • Javad Bazrafshan 1
1 university of sistan and baluchestan
2 Associate Professor of Geography and Rural Planning, University of Sistan and Baluchestan,Zahedan,Iran.
چکیده [English]

Today, sustainability and instability is one of the rural challenges. Therefore, the purpose of this study is to identify the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht County.The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method of work. The statistical population of the study consists of the villages of Zarrin Dasht county, which according to the general census of 2016 was 7927 households. Cochran's formula was used to select the sample size. In this study, 310 heads of households were selected as a sample. The method of selecting the sample villages was regular classification and the method of completing the questionnaires was simple random. The validity of the questionnaire has been confirmed by experts and university professors and Cronbach's alpha coefficient has been used to determine the reliability of the research. The calculated alpha value is 77.5 which indicates that it is a desirable number and the accuracy required to determine the reliability of the structures used in the questionnaire and the items designed to measure the indicators are internally correlated. Exploratory factor analysis test was used to analyze the research findings. The results showed that 7 factors of economic, social, managerial, infrastructure, health and environmental hazards are the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht, respectively. Also, the results showed that weakness in the mentioned factors, especially economic and social factors, is directly related to the instability of rural settlements.Today, sustainability and instability is one of the rural challenges. Therefore, the purpose of this study is to identify the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht County.The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method of work. The statistical population of the study consists of the villages of Zarrin Dasht county, which according to the general census of 2016 was 7927 households. Cochran's formula was used to select the sample size. In this study, 310 heads of households were selected as a sample. The method of selecting the sample villages was regular classification and the method of completing the questionnaires was simple random. The validity of the questionnaire has been confirmed by experts and university professors and Cronbach's alpha coefficient has been used to determine the reliability of the research. The calculated alpha value is 77.5 which indicates that it is a desirable number and the accuracy required to determine the reliability of the structures used in the questionnaire and the items designed to measure the indicators are internally correlated. Exploratory factor analysis test was used to analyze the research findings. The results showed that 7 factors of economic, social, managerial, infrastructure, health and environmental hazards are the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht, respectively. Also, the results showed that weakness in the mentioned factors, especially economic and social factors, is directly related to the instability of rural settlements.Today, sustainability and instability is one of the rural challenges. Therefore, the purpose of this study is to identify the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht County.The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method of work. The statistical population of the study consists of the villages of Zarrin Dasht county, which according to the general census of 2016 was 7927 households. Cochran's formula was used to select the sample size. In this study, 310 heads of households were selected as a sample. The method of selecting the sample villages was regular classification and the method of completing the questionnaires was simple random. The validity of the questionnaire has been confirmed by experts and university professors and Cronbach's alpha coefficient has been used to determine the reliability of the research. The calculated alpha value is 77.5 which indicates that it is a desirable number and the accuracy required to determine the reliability of the structures used in the questionnaire and the items designed to measure the indicators are internally correlated. Exploratory factor analysis test was used to analyze the research findings. The results showed that 7 factors of economic, social, managerial, infrastructure, health and environmental hazards are the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht, respectively. Also, the results showed that weakness in the mentioned factors, especially economic and social factors, is directly related to the instability of rural settlements.Today, sustainability and instability is one of the rural challenges. Therefore, the purpose of this study is to identify the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht County.The present research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method of work. The statistical population of the study consists of the villages of Zarrin Dasht county, which according to the general census of 2016 was 7927 households. Cochran's formula was used to select the sample size. In this study, 310 heads of households were selected as a sample. The method of selecting the sample villages was regular classification and the method of completing the questionnaires was simple random. The validity of the questionnaire has been confirmed by experts and university professors and Cronbach's alpha coefficient has been used to determine the reliability of the research. The calculated alpha value is 77.5 which indicates that it is a desirable number and the accuracy required to determine the reliability of the structures used in the questionnaire and the items designed to measure the indicators are internally correlated. Exploratory factor analysis test was used to analyze the research findings. The results showed that 7 factors of economic, social, managerial, infrastructure, health and environmental hazards are the most important factors of sustainability and instability in the villages of Zarrin Dasht, respectively. Also, the results showed that weakness in the mentioned factors, especially economic and social factors, is directly related to the instability of rural settlements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Development"
  • "Sustainable Rural Development"
  • " rural settlements"
  • "sustainability factors"
  • " Zarrin Dasht county"