نویسنده = مریم حیدر نژاد
تعیین دقت مدل SEBS در برآورد تبخیر و تعرق واقعی در منطقه یزد

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 1-16

مریم حیدر نژاد؛ دکترمحمد زارع ارنانی؛ مجتبی پاک پرور