نویسنده = دکتر داریوش مهرشاهی
پهنه‌بندی نواحی مستعد وقوع روانگرایی با استفاده از مدل فازی: شهرستان ابرکوه، استان یزد

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 53-75

دکتر داریوش مهرشاهی؛ نعیمه‌السادات محصل همدانی