نویسنده = محمدجواد یوسفی
بررسی اثرات عوامل اقلیمی بر گرد و غبار، مطالعه موردی: غرب استان خراسان رضوی

دوره 7، شماره 2، اسفند 1398، صفحه 25-45

مریم نعیمی؛ محمدجواد یوسفی؛ محمد خسروشاهی؛ سمیرا زندی فر؛ زهره ابراهیمی خوسفی