واکاوی و پیش‌یابی اثر گرمایش جهانی بر مولفه‌های فرین آب‌ و هوایی آبادان

شناسنامه علمی شماره

چکیده

در این پژوهش که به منظور واکاوی و پیش یابی تغییرات فرین آب وهوایی منطقه آبادان صورت گرفته است، از داده‌های دوره آماری 1951 تا 2010 ایستگاهی و همچنین بااستفاده از مدل MAGICC-SCENGEN و با بکارگیری داده‌های مدل‌های GISS-ELTوCNRM-CM3 به منظور شبیه‌سازی بارش و مدل INMCM-30 به منظور شبیه سازی دما تحت سناریو P50 انجام شده است. به منظور روندیابی تغییرات از روش ناپارامتریک من-کندال و به منظور سنجش عملکرد مدل از مقادیر شاخص‌های آماری RMSE و MBE استفاده گردید. بر اساس نتایج به دست آمده آستانه بیشینه دمای بیش از 43 درجه سلسیوس بیشترین افزایش و همچنین آستانه‌های مربوط به دمای کمینه نیز روند افزایشی داشته‌اند. رطوبت نسبی منطقه در هرچهار شاخص مورد مطالعه روند کاهشی داشته و تغییرات بارش منطقه گویای تمرکز بیشتر بارش در ماه‌های سرد سال و کاهش بارش‌های بهاری در ماه‌های مارس تا مه و همچنین افرایش بارش‌های شدید، و افزایش مقدار بارش متوسط روزانه می‌باشد. به نظر می‌رسد افزایش دما، کاهش رطوبت و افزایش اندک بارش به همراه تمرکز بیشتر آن در چند ماه و روند کاهشی معنی‌دار تعداد روزهای با بارش کمتر از 5 میلی‌متر در روز و روند معنی‌دار افزایشی بارش‌های با بیش از 15 میلی‌متر در روز گویای ناهنجار شدن اقلیم این منطقه می‌باشد. همچنین بر اساس نتایج به دست امده مدل بکارگرفته شده در این پژوهش اگرچه دارای مقادیر محسوسی خطا می‌باشد، اما در مجموع براوردهای آن قابل پذیرش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis and prediction of the effect of global warming on the climatic extreme components of Abadan

چکیده [English]

Abrupt increase in fossil fuel consumption and atmospheric emissions is one of the major threats to the climate, creating the global warming or rising temperature on the Earth's surface.   This article is on the issue the effect of global warming on the climatic conditions in Abadan such as temperature, precipitation and humidity.  Based on the findings, the daily minimum temperature in all the months and the daily maximum temperature rise in the warm months of the year is meaningful at the confidence level of 95%. The results point to a reduction of the relative humidity and an increase in the intensity of rainfalls in the region, leading to more arid climatic conditions in the future decades in Abadan. Based on the outputs of the climatic model MAGICC-SCENGEN, a temperature rise of about 2.5 Co in the cold season at the end of the 21st century will occur, and the city will experience warmer weather than its moderate winters now, but this temperature increase will be stronger in warm seasons. Thus, water requirement will increase due to the evapotranspiration rise. Also, the predictions of the MAGICC-SCENGEN climatic model for the coming decades are relatively similar to and go well with the changes in temperature and precipitation indices in the region in recent decades. In total of more than a half century on the regional climate change represents the ratio of 1980 and the driest region in the wake of rising temperatures and increased evapotranspiration in the region.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Global warming
  • MAN- Kendall
  • Climate Change
  • MAGICC-SCENGEN
  • Abadan