ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از نتایج اجرای کاربری‌های پیشنهادی طرح‌های هادی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان خواف)

شناسنامه علمی شماره

چکیده

با گذشت بیش از سه دهه از شروع اجرای طرح‌های هادی در نواحی روستایی کشور و اندوختن تجربه، لازم است بدانیم که اجرای این‌گونه طرح‌ها چه نتایج و پیامدهایی را برای جامعه روستایی کشور به همراه داشته است. این پژوهش، ارزیابی میزان رضایتمندی روستاییان از نتایج طرح‌های هادی روستایی را در شهرستان خواف مورد توجه قرار داده است. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی- تحلیلی است که بخش عمده‌ای از داده‌های آن بر اساس مطالعات میدانی، از طریق پرسشنامه با حجم نمونه 253 نفر در 10 سکونتگاه روستایی که از اجرای طرح هادی آن‌ها 10 سال می‌گذرد، صورت گرفته است. روایی صوری پرسشنامه توسط کارشناسان مورد تأیید قرار گرفت و پایایی آن با انجام پیش آزمون و تحلیل داده‌های پرسشنامه مذکور و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (850/0) مورد تأیید قرار گرفت. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که کاربری‌های پیشنهادی در طرح‌های هادی از نظر تناسب با نیازهای جوامع روستایی، فقط با نیازهای کالبدی همخوانی دارد و مقدار آماره t برای بعد کالبدی در روستا برابر با 153/15 هست، پس با اطمینان 95 درصد می‌توان گفت که در زمینه شاخص‌های کالبدی، روستاییان بیش‌ترین اظهار رضایت را از اجرای طرح کاربری‌های پیشنهادی داشته‌اند. در مقابل نیز مقدار آماره t برای بعد اجتماعی برابر با 344/8- هست که نشان می‌دهد به شاخص‌های اجتماعی در تهیه و اجرای طرح‌های هادی توجه چندانی نشده و مردم در این زمینه کمترین میزان رضایت را داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessment of villagers’ satisfaction based on the results of implementing a proposed land use pattern in rural guidance plans: A case study of the villages in Khaf County

چکیده [English]

Over more than three decades after the implementation of the Guidance Plan in the rural areas of the country and gaining experience, it is necessary to know what implications the implementation of these projects has had for the country's rural population. This study evaluates the satisfaction of rural people and villagers with the results of Rural Guidance Plans that is occurring in the county of Khaf. The research method of the study is an analysis-description of the bulk of the data based on field studies, using a questionnaire with a sample size of 253 subjects in 10 rural settlements that have passed 10 years since the implementation of the Guidance Plan began. The validity of the questionnaire was confirmed by experts, its reliability by performing a pre-test data analysis, and the alpha coefficient of the questionnaire (0.850) was approved. The research findings show that the land use pattern proposed in Guidance Plans meet the needs of rural communities. The t-statistic was consistent with the physical needs of the body for the village, i.e. equal 15.153. So, with regard to the underlying physical parameters, it can be claimed at a confidence of 95% that most villagers are satisfied with the implementation plan for the proposed land use. In contrast, the value of t-statistics for the social indicators was equal to -3.344, indicating that little attention has been so far paid to the social indicators in devising guidance plans in this area. This is why people have the lowest levels of satisfaction in this respect.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic needs
  • Physical needs
  • Social needs
  • Ecological demands
  • Guidance Plan