تبیین نقش بوم‌گردی در توسعه جوامع روستایی (مورد مطالعه: روستای افین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی جغرافیا- دانشگاه بزرگمهر

2 دانشجوی دکتری گردشگری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

در سال های اخیر، بوم‌گردی به عنوان یکی از گونه های گردشگری توانسته است نقش قابل توجهی در توسعه جوامع روستایی داشته باشد. بر این اساس، این پژوهش با هدف تبیین نقش بوم گردی در توسعه روستای افین نگاشته شد. در این زمینه، تاثیرگذاری بوم گردی بر ابعاد اقتصادی، اجتماعی، و کالبدی روستا مورد بررسی قرار گرفت. رویکرد کلی پژوهش، از نوع پژوهش‌های کمی و از نظر شیوه گردآوری داده‌ ها، مبتنی بر داده‌ های کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. به منظور توزیع پرسشنامه، نمونه‌ای به تعداد 252 نفر مورد بررسی قرار گرفت. جهت توزیع پرسشنامه از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شده است. تحلیل داده‌ ها، با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی همچون توزیع فراوانی و آزمون‌های آماری استنباطی از جمله آزمون تی تک نمونه‌ای، خی‌دو و فریدمن انجام شده است. به‌طورکلی نتایج نشان می‌دهد که بوم گردی موجب توسعه اقتصادی، اجتماعی، و کالبدی روستای افین شده است. در این زمینه توسعه بوم گردی در روستای افین، موجب بهبود حمل ونقل، رونق و احیای صنایع دستی، ایجاد فرصت سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال، افزایش درآمد، فروش محصولات کشاورزی، افزایش دانش و اطلاعات مردم، آشنایی با اقوام گوناگون، انگیزه جهت کار اشتراکی، همکاری برای حل مسایل گردشگری، بازگشت مهاجرین به روستا، توجه به زیباسازی منازل، استفاده از نمادهای سنتی در روستا، بهبود سیستم دفع زباله و فاضلاب، تمیزی محیط، حفاظت بیشتر از محیط روستا، توجه به حفظ بناهای تاریخی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explaining the role of ecotourism for the development of rural communities (Case: Afin village)

نویسندگان [English]

  • mehdi mododi arkhodi 1
  • sajad ferdowsi 2
1 bozorgmehr university of qaenat
2 Ph.D. Candidate in Tourism, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

In recent years, ecotourism as one of the types of tourism has been able to play a significant role in the development of rural communities. Accordingly, this study was written with the aim of explaining the role of ecotourism in the development of Afin village. In this regard, the impact of ecotourism on the economic, social, and physical dimensions of the village was investigated. The overall research approach is a type of quantitative research, and in terms of data collection method, is based on library and field data. In order to distribute the questionnaire, a sample of 252 people was examined. A simple random sampling method has used to distributing the questionnaire. Data analysis was performed using descriptive statistics indices such as frequency distribution and inferential statistical tests such as single sample T-test, Chi-square and Friedman. In general, the results indicate that Ecotourism has led to the economic, social, and physical development of Afin village. In this regard, the development of ecotourism in the village of Afin, improves transportation, prosperity and revival of handicrafts, creating investment opportunities, creating employment, increasing income, selling agricultural products, increasing knowledge and information of people, familiarity with different ethnic groups, motivation to work Partnership, cooperation to solve tourism problems, return of migrants to the village, attention to beautification of houses, use of traditional symbols in the village, improvement of waste and sewage disposal system, cleanliness of the environment, greater protection of the village environment, attention to the preservation of historical buildings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • village
  • Development
  • Sustainability