ارزیابی تطبیقی قابلیت زیست پذیری پایدار محلات شهری (مورد پژوهی: محلات کارکنان شرکت نفت و سادات شهر دوگنبدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

3 دانشیار گروه سنجش از دور و جی‌ای اس، واحد یزد، دانشگاه آزاد اسلامی، یزد، ایران

4 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

5 استادیارگروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد میبد، دانشگاه آزاد اسلامی، میبد، ایران

چکیده

امروزه، زیست‌پذیری شهری و ارتقاء آن، به هدف اصلی بسیاری از سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات مدیران شهری تبدیل شده و به‌عنوان شاخصی برای ارزیابی و نظارت بر عملکرد تصمیم‌گیران و مدیران مورد استفاده قرار می‌گیرد. رویکرد زیست­پذیری را می‌توان برآمده از افزایش آگاهی نسبت به الگوهای ناپایدار زندگی شهری دانست که در درازمدت موجب کاهش توان منابع محیطی شده و شرایط زندگی شهری را سخت می‌کند. این پژوهش با هدف آسیب‌شناسی مهم‌ترین دلایل افت کیفیت زیست شهری در محلات شهر دوگنبدان با تأکید بر محلات کارکنان شرکت نفت و سادات با روش توصیفی تحلیلی به شکل استنادی و پیمایشی و با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS انجام گرفت. به‌منظور برآورد حجم نمونه پرسشنامه از فرمول کوکران و برای روایی از فرمول آلفای کرونباخ و برای تکمیل آن از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده استفاده شد جامعه آماری شامل سرپرست خانوار، مالکان، سرمایه‌گذاران، مسئولین و مدیران شهری دوگنبدان بوده و به تعداد 200 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. نتایج نشان می‌دهد در تمامی مؤلفه‌های زیست پذیری وضعیت حاکم بر محلات شهر دوگنبدان نامطلوب است؛ به‌ویژه زمانی که، همین مؤلفه‌ها در سطح یک محله‌ی نسبتاً برخوردار و یک محله‌ی دارای بافت فرسوده و قدیمی بررسی شد؛ ملاحظه گردید که، این شکاف و ناپایداری در بین محلات در حال تشدید شدن می‌باشد. از سوی دیگر، یافته‌های تحقیق، تأییدکننده‌ی این مطلب است که امروزه، محلات شهر دوگنبدان در مسیر پایداری قرار ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative assessment of the sustainable livability in urban neighborhoods: A case study of the neighborhood of the oil company staff and Sadatshahr in the city of Dogonbadan

نویسندگان [English]

  • Hossein Jannati 1
  • Ahmad Esteghlal 2
  • Ali Almodaresi 3
  • Mohammad Reza Rezaei 4
  • Maliheh Zakerian 5
1 PhD Researcher of Geography and Urban Planning, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 Assistant Professor of Urban Planning, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 Associate Professor of Remote Sensing and Gis, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
4 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Yazd University, Yazd, Iran
5 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Meybod Branch, Islamic Azad University, Meybod, Iran
چکیده [English]

Introduction: Dogonbadan City is located in Gachsaran County in the southern part of Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad Province. Since the beginning of oil extraction, this region has been divided into two different residential areas in terms of living conditions. One area belonged to the employees of the Oil and Gas Company and the other was the residence of the natives of the region. In this division and accommodation, the employees of the oil company, while provided with all kinds of free services, were accommodated on flat fields and wide streets built according to international standards (as it is still the case). On the other hand, the natives of the region were settled on the hills near the city of Dogonbadan for unknown reasons, which denotes a kind of spatial injustice in the city. According to some studies, it seems that there is a relationship between the physical-environmental components, livelihood-economic base and social base of the citizens on one hand and the livability of the neighborhoods on the other hand. This study intends to pathologically examine the most important components affecting the promotion of urban livability by emphasizing the physical, spatial, social and cultural dimensions. Finally, solutions are provided to reduce the spatial injustice and improve the livability of the neighborhoods.
Methodology: The present study is of an applied descriptive-analytical type. The statistical population consisted of the residents of Sadat neighborhoods (old texture) and the employees of the oil company (new texture) in Dogonbadan. The Cochran method was used to estimate the sample size, and 200 respondents were selected through random sampling. The respondents were the heads of households, owners, investors, officials and city managers in Dogonbadan. The data required for the research were evaluated through the SPSS and AMOS software programs.
Results and Discussion: According to the results, the situation in the neighborhoods of Dogonbadan is unfavorable in all the components of livability. For instance, in the economic dimension, the Kruskal-Wallis test showed the low satisfaction of the citizens in Sadat neighborhood with an average of 1.87 as compared to the higher level of satisfaction of the oil company neighborhood with an average of 4.01. In the socio-cultural dimension, the results of the Kruskal-Wallis test show a significant difference at the level of 99% in terms of the component of urban education and citizenship; the neighborhood of the oil company with an average of 4.3 stood in the first rank, and Sadat neighborhood of Dogonbadan with the average of 2.41 took the next position. In the physical-environmental dimension, to measure the quality of the environment and the physicality of the city, 12 components were used in this field. The results showed a significant difference of up to 95% for some components. In fact, there was a huge difference in the physical-environmental dimension between the selected neighborhoods, and the obtained averages showed that the residents of Sadat neighborhood were less satisfied than those in the oil company neighborhood. Finally, to confirm the findings, the satisfaction levels of the citizens of different neighborhoods with the services provided by the responsible organizations in the city were compared. As the results of the Kruskal-Wallis test showed, only in the component of public transport network expansion, there was a significant difference of up to 99% between the different urban areas; for many components such as fire station, green space, flood dam and urban furniture, there were significant differences of up to 95%. The other items were not significantly different.
Conclusion: According to the results of this study, it can be claimed that the neighborhoods of Dogonbadan are not in a favorable situation in various aspects of livability and urban sustainability. However, of the two selected neighborhoods, the residents of the oil town are in a better situation due to various social, economic and environmental advantages. The most important reasons for the differences, especially the level of livability, between the studied neighborhoods seem to be  lack of proper urban services, lack of proper asphalt, surface and open sewage in Sadat neighborhood, urban management complex paying no attention to cleanliness and urban health, lack of safe drinking water, lack of connection to the smart urban transportation system, unemployment and the prevalence of false and hidden jobs, proliferation of businesses, malnutrition and homelessness, the spread of social harms, social and service discrimination and unsustainable security. The neighborhoods, especially in Sadat neighborhood, are disadvantageous in terms of bioavailability.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dogonbadan
  • Livability
  • Quality of life
  • Sustainability
Bandarabad, A.  (2011). The livable city from theory to the meanings. Tehran:           Azarakhsh publications.
Cities, P. L. U. S. (2003). A sustainable urban system: the long-term plan for greater Vancouver. Vancouver, Canada: cities PLUS.
EIU (Economist Intelligence Unit). (2014). Fromhttp://www.economistgroup. Com.
Endalib, A. (2008). Renovation process of worn tissues in Tehran. Tehran: Renovation organization of Tehran city, Reypour poblishing.
Fahy, F. (2007). Galway 21: Implementing the Principles And Practices sustainable Development in Galway city council. 1st End, Environmental Protection Agency.USA.
Ghorbani, M., Shokoohi, M.A., Rahnama, M. R., Kharazmi, O. A. (2016). Analysis of urban livability with emphasis on security and sustainability index (case study: Mashhad metropolice). Journal of Political Geography Research, 1, 129-154.
HARP. (2005). livably communities: An Evaluation Guid, public policy instituty, Washington.
Hai-Yan, H., & Xun-Gang, Z. (2012). AHP-based Evaluation System Model of Livable Cities. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 34-40.
Isalu, A., Bayat, M., Bahrami, A. A. (2014). A new approach to improve the quality of life in rural communities (case study: Qom province, Kahak district). Journal of Housing and Rural Environment, 146, 107-120.
Khorasani, M. A., Rezvani, M. R. (2012). Evaluation and assessment of components of livability in peri-urban rural settlements: case study Varamin Township. Journal of Local Development (Rural-urban), 4, 89-110.
Mohammadi, M. (2012). Investigating and identifying the criteria for measuring urban livability and providing solutions to achieve the optimal spatial model of a livable city. Master of Thesis, Faculty of Art and Architecture, Kerman Azad university.
Radcliff, B. (2001). Politics, markets and lifesatis faction: the Political economy of human happiness. American Political science Review.
Rosemary, D. (2005). City center regeneration through residential development: Contributingto sustainability. Urban Studies Journal, Vol 42, No 13.
Sasanpour, F., Tavalaiy, S., Jafari Asadabadi, H.(2015). Study of urban livability in Twenty-Two districts of Tehran metropolitan. Journal of Regional planning, 18, 27-42.
Sasanpour, F., Tavalaiy, S., Jafari Asadabadi, H.(2014). Livability of cities for sustainable urban development. Journal of Geography, 42, 129-158.
Saitluanga, B. L. (2014). Spatial pattern of urban livability in Himalayan Region: A case of Aizawl City, India. Social indicators research, 117(2), 541-559.
Salzano, E. (1997). Seven Aims for the livable City In Lennard, S.H., S von Ungern-Sternberg, H.L.Lennard (Eds.), Making Cities Livable. International Making Cities Livable Conferences (pp.164-179). California, USA: Gondolier Press.
Shamsuddin, S., Hassan, N. R. A., & Bilyamin, S. F. I. (2012). Walkable environment in increasing the liveability of a city. Procedia-Soc. Behav. Sci, 50, 167-178.
Statistics Center of Iran Statics Center of Iran. (2015). Detailed results of the general census and housing population of Gachsaran city.
Takht folad Consulting engineers. (2008). Worn texture plan of Dogonbadan city.
Timmer, V., & Seymoar, N. K. (2005). Vancouver Working Group Discussion Paper. In The World Urban Forum 2006.
VanZerr, M., Seskin, S. (2011). Recommendations Memo Livability and Quality of Life Indicators.
Wheeler, S. M. (2001). Planning sustainable and livable cities: Sustainable Urban Development Reader.