واکاوی نقش توانمندی نورپردازی مصنوعی در خلق معنای عاطفی خوشایند فضا در شهرهای مناطق بیابانی (مطالعه موردی: هتل داد یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

شهر یزد بدلیل قرارگیری در منطقه بیابانی و مساعد بودن هوا در بازه زمانی شب و دارا بودن آسمان کویر قابلیت خوبی برای گسترش زندگی شبانه و تبدیل شدن به «شهر24 ساعته» را دارد که در این راستا با کمک صنعت نورپردازی مصنوعی می­توان به این روند سرعت بخشید. اما آنچه که در حال حاضر شاهد آن هستیم شهرهایی با آشفتگی بصری نوری و افراط در بکارگیری نور رنگی است. بنابراین ضرورت دارد که فنون نورپردازی مصنوعی و اثرگذاری آن بر احساسات و معنای عاطفی فضا شناسایی شود تا از پتانسیل­های نورپردازی مصنوعی بطور مطلوب بهره برده شود. این امر می‌تواند در راستای صیانت از جایگاه جهانی شهر یزد نیز باشد. ماهیت پژوهش حاضر در بخش ابتدایی توصیفی-تحلیلی و به روش پیمایشی-دلفی، و در بخش دوم از نوع شبه‌آزمایشی بود، بدین ترتیب که فنون نورپردازی مصنوعی در هتل داد یزد شبیه­سازی و نظر 50 نفر سنجیده شد. با توجه به نتایج پژوهش می­توان گفت که از نظر متخصصین نورپرداز معماری در شهر یزد، بکارگیری فنون نورپردازی موضعی-پیرامونی، شدت روشنایی، نحوه توزیع نور و درخشندگی بیشترین تاثیر را در خلق معنای عاطفی دارند و با انجام آزمایش از مخاطبین مشخص شد که فن نورپردازی موضعی-پیرامونی در مقایسه با نور عمومی در فضا، خوشایندتر است. جهت خلق فضایی جذاب و سرزنده ترکیب نورپردازی موضعی-پیرامونی با توزیع غیریکنواخت نور و درخشندگی زیاد می‌تواند ابزار مناسبی باشد و جهت خلق فضایی آرامش­بخش ترکیب نور موضعی-پیرامونی با توزیع نور یکنواخت و شدت­روشنایی کم و درخشندگی کم راهبردی مناسب خواهد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An investigation of the role of artificial lighting in the process of creating a pleasant affective spacial meaning: A case study of Dahd Hotel in Yazd

نویسندگان [English]

 • Neda Khaksar 1
 • Majid Salehinia 2
 • Mohammadjavad Mahdavinejad 3
1 Ph.D. Student of Islamic Architecture, Faculty of Architecture & Urban Design, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Faculty of Architecture & Urban Design, Art University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Due to its being located in a desert area, the city of Yazd has a favorable weather and a clear starry sky at nighttime. So, has the potential to expand nightlife and become a "24-hour city". This purpose can be achieved with the help of the artificial lighting industry. However, what we see nowadays is cities with optical visual perturbation and excessive use of colorful lights. Therefore, it is necessary to identify the techniques of artificial lighting and its effects on the affective meaning of space. This can be effective for the protection of Yazd's global status. The nature of the present study is descriptive-analytical one, using a Delphi-based survey method. A part of the study is quasi-experimental in which artificial lighting techniques at the Dahd Hotel were simulated and 50 people were surveyed. According to the results of the research and from the viewpoint of architectural lighting experts in Yazd, local-peripheral lighting techniques, illuminance intensity, and the way light is distributed have the most impact on the creation of affective meaning. By doing experiment on people, it was found that local-peripheral lighting techniques are more pleasant than the general lighting. It can be a good approach to create an attractive space with a combination of local-peripheral lighting, a non-uniform distribution of light and high luminosity. It will also be suitable for creating a relaxing space with a combination of peripheral light with uniform light distribution and low luminosity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lighting
 • Artificial lighting of buildings
 • Affective meaning
 • Desert regions
 • Nightlife
 1. Anizadeh A. (2018). The Nightlife in Iranian Folk Culture. Culture and Folk Literature, 6 (21), 73-98, (in Farsi).
 2. Boyce, P.R. (2014). Human Factors in Lighting. (3rd Ed.). Boca Raton, FL: CRC Press.
 3. Bakker, I., Van der Voordt, T., Boon, J., & Vink, P. (2014). Current Psychology. Pleasure, Arousal, Dominance: Mehrabian and Russell revisited, 33, 405-421.
 4. Carmona, M., Heath, T., Oc, T., & Tiesdell, S. (2012). Public Places Urban Spaces. Second Edition: The Dimensions of Urban Design. (2nd Ed.). Translated by Fariba Gharaie et al, Tehran: Tehran Art University, (in Farsi).
 5. Elliott, J. (2000). Tourism Management. Translated by Mehdi Jamshidian & Davoud Izadi. Tehran: office of cultural research, (in Farsi).
 6. Flynn, J. (1988). Environmental Aesthetics: Theory, Research, and Application. Cambridge: Cambridge University Press.
 7. Franken, R.E. (2005). Human Motivation. Translated by Hasan Shams, Gholamreza Mahmoudi & Suzan Emamipour. Tehran: Ney Press, (in Farsi).
 8. Ganslandt, R., & Hofmann, H. (1992). Handbook of lighting design. Lüdenscheid: Vieweg publishing company.
 9. Hafeznia, M.R. (2014). An Introduction to the Research Method in Humanities. Tehran: SAMT Publishing, (In Farsi).
 10. Hershberger, R.G. (1970). Journal of Aesthetic Education, 4(4), 37-55. Architecture and Meaning.
 11. Jafarmohammadi, S., & Hamzenezhad, M. (2015). Balanced combination of excitement and calm in Imam Mosque of Isfahan. Journal of Studies on Iranian-Islamic City, 5(20), 17-26, (In Farsi).
 12. Kalali, P., & Modiri, A. (2012). Explanation of the role of meaning component in the process of creating the sense of place. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary VA Shahrsazi, 17(2), 43-52, (in Farsi).
 13. Kamyab, J.  et al. (2014). Highway Border Lighting. Tehran: Tehran Beautification Organization, (in Farsi).
 14. Kamyab, J. (2009). Lighting of historical building. Tehran: Deputy of Planning and Development of Tehran Beautification Organization, (In Farsi).
 15. Karlen, M., & Benya, J.R. (2004). Lighting Design Basics. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
 16. Kepes, G. (2008). The language of vision. Translated by Firozeh Mohajer. Tehran: Soroush publisher, (in Farsi).
 17. Livingston, J. (2014). Designing with Light. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
 18. Mac Andrew, F.T. (2013). Environmental psychology. Translated by Gholamreza Mahmoudi. Tehran: Vania Press, (in Farsi).
 19. Mahdavinezhad, M., & Pourfathollah, M. (2015). New Lighting Technologies and Enhancement in Sense of Belonging (Case Study: Tehran Buildings). Human Geography Research, 47(1), 131-141, (in Farsi).
 20. Montazerolhodjah, M., & Fotouhi, Z. (2018). Quality of Life Assessment in High-Density Residential Areas (Case Study: Razmandegan Town, Yazd City). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 12(4), 935-951, (in Farsi).
 21. Oksanen, J. (2017). Design Concepts in Architectural Outdoor Lighting Design-Based on Metaphors as a Heuristic Tool. Unpublished Ph.D. dissertation. Finland: School of Arts, Design and Architecture, Aalto University, Espoo.
 22. Pakzad, J. & Souri, E. (2017). Urban places lighting guidelines. Tehran: Shahidi Publisher, (in Farsi).
 23. Parsa, M. (2012). Motivation and Excitement (Psychology). Tehran: Payame Noor University Press, (in Farsi).
 24. Reeve, J.M. (2011). ‎Understanding motivation and emotion. Translated by Yahya Seyedmohamadi. Tehran: Virayesh Press, (in Farsi).
 25. Russell, J. (1988). Environmental Aesthetics: Theory, Research, and Application (pp. 120-130). Cambridge: Cambridge University Press.
 26. Russell, J.A., & Lanius, U.F. (1984). Journal of Environmental Psychology. 4(2), 119-135. Adaptation level and the affective appraisal of environments.
 27. Russell, J.A., & Mehrabian, A. (1978). Environment and Behavior. 10(3), 355-387. Approach-Avoidance and Affiliation as Functions of the Emotion-Eliciting Quality of an Environment.
 28. Salehinia, M., & Firozian, M. (2013). The impact of lighting of historical buildings in development of tourism industry in Isfahan. First Iran Lighting Design Conference, Greenland Complex, Shiraz, Iran, (in Farsi).
 29. Saraei, M. H., Nouri, M., Asiabani, Z. (2018) A sustainable tourism development strategy in the city of Neyriz using strategic SOAR analysis. 6(1), 51-74 (in Farsi).
 30. Sariri, I., & Shirzadi, S. (2016). Design, supervision and construction in illumination engineering and lighting. Mashhad: Parto Negar Toos, (in Farsi).
 31. Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2014). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Agah Press, (in Farsi).
 32. Skarlatou, A. (2010). Light Effects in the Design Process. Unpublished Ph.D. dissertation. England: The Bartlett School of Architecture, University College London.
 33. Vogels, I. (2008). Atmosphere Metrics: Development of a tool to quantify experienced atmosphere. Probing Experience (pp. 25-41). Dordrecht: Springer.