برنامه‌ریزی شهر دوستدار کودک در راستای ارتقاء مشارکت نوجوانان (مطالعه موردی: شهر آباده)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه میبد، میبد، ایران

2 کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری)، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده هنر و معماری، یزد، ایران

چکیده

امروزه فضاهای عمومی شهرها بر اساس اصول و معیارهای استفادۀ بزرگ‌سالان شکل‌گرفته است و اغلب فضاهای شهری، عمدتاً فاقد کیفیت برای استفاده کودکان و نوجوانان و به ‌دور از مشخصه‌های یک شهر دوستدار کودک می‌باشند. با توجه به حساسیت گروه سنی نوجوانان، وقت آن رسیده که نوجوانان و ارزش‌های آنان وارد معادلات شهرسازی شده و به آنان اجازه داده شود که با مشارکت در فرایند برنامه‌ریزی شهری، در ایجاد فضاهای زندگی خود سهیم باشند. در این پیمایش، نوجوانان 12 تا 18 سال شهر آباده به‌ عنوان جامعه آماری در نظر گرفته ‌شده‌اند. حجم نمونه با روش کوکران 150 نفر مشخص‌شده است، ضمن آنکه از نظرات والدین و مسئولین شهر نیز از طریق پرسشنامه استفاده‌شده است. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی‌های میدانی است و جنبه کاربردی دارد. نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها نشان می‌دهد که میزان مشارکت اجتماعی نوجوانان در فضاهای عمومی شهر آباده کم است. همچنین عوامل مؤثر بر ارتقاء مشارکت نوجوانان در فضاهای عمومی این شهر، امنیت، دسترسی، افزایش مکان‌های تفریحی، خدمات و امکانات بوده که محاسبه ضریب همبستگی پیرسون بیانگر رابطه مستقیم و مثبت بین ارتقا امنیت و افزایش مشارکت نوجوانان بوده و از طرف دیگر بهره‌گیری از رویکردهای شهر دوستدار کودک در کاهش بزه اجتماعی در میان نوجوانان مؤثر بوده است. درنتیجه راهبردهایی همچون تسهیل مشارکت نوجوانان از طریق برگزاری جلسات نظرسنجی از نوجوانان و ملاقات با شهردار، ارتقا کیفیت کالبدی محلات و بهبود دسترسی، استفاده از عناصر طبیعی در فضاها، افزایش حس امنیت و توانمندسازی نوجوانان و خانواده‌ها در حیطه متداخل شهرداری و سایر نهادها پیشنهاد می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Child-friendly city planning to increase the partnership of the youth in urban public spaces: A case study of the city of Abadeh

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Moayedfar 1
  • Foroogh Safaei 2
1 PhD of Geography and Urban Planning, Assistant Professor of Geography Department, Human Sciences Faculty, Meybod University, Meybod, Iran
2 MA of Urbanism-Urban Planning, Islamic Azad University, Yazd Branch, Art and Architecture Faculty, Iran
چکیده [English]

Nowadays, spaces of cities have been shaped based on the principles of adult usage; that is, urban spaces mostly lack the quality for children usage or the characteristics of a child loving city. Considering the sensitivity of the teenage class, it is necessary to use the participation of adolescents in improving the quality of urban spaces for the presence of children. The main question raised in this study is what factors affect the participation of teenagers in the public spaces of the city of Abadeh. The survey is based on a statistical population consisting of all the teenagers aged 12 to 18 in that city. As many as 150 subjects were selected through systematic random sampling according to the Cochran formula. The research data were collected from expert opinions and a questionnaire. The research methodology was descriptive-analytical based on library studies, documents and field studies. The research is applied in terms of purpose. The results of the data analysis by the SWOT technique and the SPSS statistical software showed that the rate of the social participation of teenagers in public spaces is low. Also, the results of Pearson’s correlation coefficient showed that creating urban special facilities in Abadeh can be effective in increasing the sense of safety in public spaces, and paying attention to child-loving city approaches is effective in decreasing social crimes among teenagers. To promote the participation in public spaces of Abadeh, suggestions are made for such measures as improving means of access and their security as well as increasing sport places and enhancing services and facilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child-friendly city
  • Participation
  • Teenagers
  • Urban public spaces
  • Abadeh
Ahmadi, H. (2000). People's Participation in Reconstruction of Earthquake-prone Cities, Doctor of Urban Planning, Supervisor Dr. Manouchehr Tabibian, University of Tehran, Faculty of Fine Arts, Department of Urban Planning.
2- Al Arasi, H.A. (2013). A Study on children’s Perception of Their Local Living Environment, MSc Thesis, Faculty of Geo-Information and Earth Observation, University of Twente, Enschede.
3- Baharvand, Sh. (2014). Investigating and Reviewing the Concept of Child-Friendly City from Child Participation to Design Standards, by Providing Executive and Strategic Solutions, Journal of Urban Management, No. 34, pp. 322-297.
4- Bakhshidehzad, S. (2009). Adaptation of Urban Space for Child Presence, MSc Thesis, Supervisor Dr. Hassan Ahmadi, Ferdowsi University of Mashhad, Department of Urban Planning.
5- Carmona, M., de Magalhães, C., & Hammond, L. (2008). Public Space: The management dimension, Routledge, First published, London, 232 pages.
6- Carroll, P.,   Witten, K., Kearns, R., &  Donovan, Ph. (2015). Kids in the City: Children's Use and Experiences of Urban Neighbourhoods in Auckland, New Zealand, Journal of Urban Design, 20(4), 417-436.
7- Christensen, P., & O’Brien, M. (2003). Children in the City: Home, Neighborhood and Community, RoutledgeFalmer, First published, London, 229 pages.
8- Dehghan Mehrjerdi, E. (2016). Child and Adolescent Friendly City with Safety Approach, Case Study: Andisheh City, MSc Thesis, Supervisor Dr. Hossein Kalantari Khalilabad, Islamic Azad University, Yazd Branch, Department of Urban Planning.
9- Dryskel, D. (2008). Creating Better Cities with Children and Adolescents, Translated by Navid Saeedi Razvani and Mehrnoush Tavakoli, Dibaye Publishing, First Edition, Tehran.
10- Dryskel, D. (2007). creating better cities with children and adolescents,  translation to fari. 19. Eischens, A.d, personality research.
11- Esmaeilzadeh Kouaki, A., Mirshekari, M. A., & Amiri Nejad, M. (2014). Evaluation of Child-Friendly City Indicators from the Viewpoint of Islamic Architecture and Urban Development in the Modern Age, National Conference on Architecture and Urban Development and Sustainable Development with Focus on Native Architecture to Sustainable City, Mashhad , Khavaran Institute of Higher Education.
12- Frank, K. (2006).  The Potential of Youth Participation in Planning. Journal of Planning Literature, vol. 20, No.4, pp. 351-371.
13- Golestani, N., Kamali, M., & Roshan, M. (2015). Investigating the Status and Role of Child Participation in Designing and Planning Cities with Emphasis on Child Psychology, Urban Management Journal, 14(44), 253.
14- Habibi, M., & Behnamifar, F. (2015). Surveying the Response of Urban Spaces to the Needs of Adolescents Case Study: Azadi Street of Karaj, Two Quarterly of Art University, No. 17,  139.
15- Imani, B., Yarmohammadi, K., & Yarmohammadi, K. (2016). A Child-Friendly City Survey from the Perspective of Children (Case Study: District 1 of Ardabil City), Journal of Geography and Environmental Studies, 6(21), 21-6.
16- Kamel Nia, H., & Haqhir, S. (2009). Green Space Design Patterns in a Child-Friendly City, (Case Study: Child-Friendly City of Bam), Bagh-Nazar Scientific and Research Quarterly, No. 12, 77-88.
17- Kiani, A., & Esmaeilzadeh Kuaki, A. (2012). Analysis and Planning of a Child-Friendly City from the Perspective of Children (Case Study: Quchan), Bagh-Nazar Scientific and Research Quarterly, 9(20), 62-51.
18- Krishnamurthy, S., Steenhuis, C., Reijnders, D., & Stav, T. (2018). Child-Friendly Urban Design: Observations on public space, Research funded by the Bernard van Leer Foundation. www. bernardvanleer.org. A catalogue record is available from the Eindhoven University of Technology Library.
19- Lalehpour, M. (2007). Urban Governance and Urban Management in Developing Countries, Journal of Urban Planning Studies, No. 19, p. 20.
20- Malone, K. (2006). Building a child friendly community, children,s research workshops, pilot study report, city of greaterb Bendigo.
21- Mansour, M. (2002). Genetic Psychology (Psychological Transformation from Birth to Aging), Samt Publications, Third Edition, Tehran.
22- Moghaddam, Sh., & Fani, Z. (1979). The Impact of Inner City Travel on Creating a Child-Friendly Environment (Case Study: Zanjan City), Human Geography Research, 50(2), 408-395.
23- Nab Consulting Engineers, (2016). Abadeh Detailed Plan, Fars Province Management and Planning Organization.
24- Newell, p. (2003). Towards a European child friendly cities initiative, unpublisherd conceptual paper developed for workshop at the unicef innocent research center, PP. 7-8.
25- Percy-Smith, B., & Nigel, T. (2010). A Handbook of Children and Young People’s Participation Perspectives from Theory and Practice, Routledge, First published, London.
26- Riggio, E. (2002). Child friendly citis: good governance in the best interrsts of the child. environment & urbanization, vol. 12, No. 2, pp. 201-205.
27- Saeed Abadi, M.R. (2012). Violence, Payam UNESCO Journal, 40(407), 35.
28- Shaftoe, H. (2008). Convivial Urban Spaces: Creating Effective Public Places, Sterling: VA, First published, London, 260 pages.
29- Shahrizadeh, S., & Moayedfar, S. (2016). Strategic Planning of a Child-Friendly City with Emphasis on Children's Creativity, Journal of Urban Research and Planning, No. 28, 170-149.
30- Shokoui, H. (2015). New Thoughts in the Philosophy of Geography: Environmental Philosophies and Geographical Schools (Volume II), Institute of Geography and Cartography of Gitashenasi, print 11, Tehran.
31- Skivenes, M., & Strandbu, A. (2006). A child perspective and children s patricipation, Journal of Children Youth and Environment, 2(16), 10-27.
32- Wilks, J. (2005). Child-friendly cities: a place for active citizenship in geographicaland environmental education, International Research in Geographical and Environmental Education, Publisher: Taylor & Francis (Routledge).