کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
ارزش‌گذاری اقتصادی اکوتوریسم کویر یزد با رویکرد توسعه پایدار

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 149-172

سعیده مؤیدفر؛ سعید دهقان خاوری؛ مهدی اکابری تفتی؛ مهران فاطمی


تحلیل رابطه بین قابلیت پیاده روی و پایداری اجتماعی موردمطالعه: شهر سبزوار

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 187-214

سعید حسین آبادی؛ محمدرضا پور محمدی؛ میرستار صدر موسوی