کلیدواژه‌ها = شهر سبزوار
تحلیل رابطه بین قابلیت پیاده روی و پایداری اجتماعی موردمطالعه: شهر سبزوار

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 187-214

سعید حسین آبادی؛ محمدرضا پور محمدی؛ میرستار صدر موسوی