نویسنده = مهدی بهاروند
تحلیل مورفولوژی برخان‌های غرب لوت با استفاده از خصیصه‌های مورفومتری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 175-197

10.29252/grd.2018.1247

مهران مقصودی؛ مهدی بهاروند؛ صدیقه محبوبی؛ زهرا خان بابایی؛ ابوطالب محمدی