نویسنده = محمد زارع
بررسی اثر تغییرات پوشش اراضی بر دمای سطح زمین در دشت یزد

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 43-66

فهیمه عربی علی آباد؛ محمد زارع؛ حمیدرضا غفاریان مالمیری


مقایسه دقت انواع روش‌های طبقه‌بندی در تهیه نقشه کاربری اراضی (مطالعه موردی: شهر یزد)

دوره 7، شماره 1، شهریور 1398، صفحه 165-178

مرضیه خزائی؛ محمد زارع؛ محمدحسین مختاری؛ آناهیتا رشتیان؛ فهیمه عربی علی‌آباد