نویسنده = مهران فاطمی
بررسی و تحلیل اقلیم کشاورزی برنج در شهرستان لنجان

دوره 9، شماره 2، آبان 1400، صفحه 67-86

کمال امیدوار؛ صفورا رجبی؛ مهران فاطمی