نویسنده = پارسا احمدی دهرشید
شناسایی عوامل موثر بر رضایتمندی شهروندان از تاکسی‌های اینترنتی و سنجش آن در شهر دامغان

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 119-141

علی اکبر تقی پور؛ ابوالفضل مشایخی؛ پارسا احمدی دهرشید