نویسنده = دکترمحمدرضا رضوانی،
تحلیل اثرات کالبدی گسترش خانه‌های دوم بر روستاها، مطالعه موردی: دهستان شیرکوه، استان یزد

دوره 1، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 115-137

دکترمحمدرضا رضوانی،؛ حمیدرضا باغیانی؛ بهرام هاجری،