نویسنده = مهران مقصودی
تحلیل مورفولوژی برخان‌های غرب لوت با استفاده از خصیصه‌های مورفومتری

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 175-197

10.29252/grd.2018.1247

مهران مقصودی؛ مهدی بهاروند؛ صدیقه محبوبی؛ زهرا خان بابایی؛ ابوطالب محمدی


بررسی شکل و دانه‌سنجی ذرّات ماسه در مناطق داخلی و ساحلی ایران (مطالعة موردی: ریگ مرنجاب- ساحل جاسک)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 17-35

دکترعلی شهریار؛ دکتر قاسم لرستانی؛ دکتر مهران مقصودی