بررسی اثرات تابش خورشید بر سطوح گنبد مساجد مناطق بیابانی

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 215-242

توحید شیری؛ کورش مؤمنی


بررسی اثرات کاربری‌های مختلف شهرستان اصفهان بر ایجاد جزایر حرارتی

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 217-246

صیاد اصغری سراسکانرود؛ بهاره اسدی


تحلیلی بر کیفیت مکان در سکونتگاه‌های روستایی شهرستان ممسنی (مطالعه موردی: بخش دشمن‌زیاری)

دوره 1، شماره 2، بهمن 1392، صفحه 195-220

دکتر غریب فاضل‌نیا،؛ دکترعلی شمس‌الدینی،؛ کیومرث دهقانی


ارزیابی زیست پذیری شهرهای کوچک از دیدگاه شهروندان مطالعه موردی شهر کاشمر

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 243-267

سیدامیرمحمد علوی زاده؛ سمانه کیومرث؛ الهام ابراهیمی


ارزیابی اثرات خشکسالی (خشکسالی هواشناسی) بر توسعه روستایی در روستاهای شهرستان نیمروز

دوره 8، شماره 2، اسفند 1399، صفحه 247-266

سیروس قنبری؛ محسن شایان؛ سیدیونس یوسفی پور