کلیدواژه‌ها = شواهد ژئومورفولوژیکی
بررسی تکتونیک فعال در حوضه سمنان (جنوب سمنان) با استفاده از شاخص‌های ژئومورفیک

دوره 6، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 149-174

10.29252/grd.2018.1246

مجتبی یمانی؛ سعیده امیری نژاد ترک؛ فرزانه غلامی؛ رقیه نژادحسینی