کلیدواژه‌ها = بافت تاریخی
آینده پژوهی فقر شهری در بافت های تاریخی با تأکید بر رویکرد توانمندسازی مورد پژوهی: بافت تاریخی شهر یزد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1403

10.22034/grd.2024.20272.1584

علیرضا صمدی؛ آزاده اربابی سبزوایی؛ حمید رضا جودکی؛ طوبی امیرعضدی؛ فاطمه ادیبی سعدی نژاد


بررسی مؤلفه‌های کالبدی – محیطی تأثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافت‌های ‌تاریخی ‌شهریزد

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 101-119

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ حسن حکمت نیا؛ اسحاق جلالیان؛ منصور رضاعلی؛ فهیمه جمالی هنجنی