کلیدواژه‌ها = مخاطرات اقلیمی
کمی سازی، چالش اولیه ارزیابی و مدیریت ریسک خشکسالی

دوره 11، شماره 1، تیر 1402، صفحه 192-206

10.22034/grd.2023.20370.1588

سوسن حیدری؛ مصطفی کریمی؛ قاسم عزیزی؛ علی اکبر شمسی پور