کلیدواژه‌ها = شهر جیرفت
نقش پیکربندی فضایی شبکه خیابانی شهر جیرفت در گسترش اپیدمی COVID-19

دوره 11، شماره 1، تیر 1402، صفحه 36-50

10.22034/grd.2022.18058.1527

زهرا افضلی گروه؛ عیسی پیری؛ امیررضا خاوریان گرمسیری؛ احمد پوراحمد