کلیدواژه‌ها = محور‌گردشگری
بررسی مؤلفه‌های کالبدی – محیطی تأثیرگذار بر امنیت گردشگران در بافت‌های ‌تاریخی ‌شهریزد

دوره 10، شماره 1، اردیبهشت 1401، صفحه 101-119

اسماعیل نصیری هنده خاله؛ حسن حکمت نیا؛ اسحاق جلالیان؛ منصور رضاعلی؛ فهیمه جمالی هنجنی