کلیدواژه‌ها = رطوبت خاک
قابلیت برآورد رطوبت خاک با استفاده از اینرسی حرارتی و داده‌های ماهواره‌ای مودیس (مطالعه موردی: منطقه مرتاضیه)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 55-80

مهدی ابوطالبی نصر آبادی؛ محمد حسین مختاری؛ محمد علی حکیم زاده؛ صلاح شاه مرادی