نویسنده = حسین غضنفرپور
تحلیل وضعیت فضاهای آموزشی مدارس ناحیه 2 کرمان

دوره 9، شماره 1، مرداد 1400، صفحه 65-86

حسین غضنفرپور؛ صادق کریمی؛ مصطفی خبازی؛ محسن پورخسروانی