نویسنده = محمدرضا رضایی
سنجش و تبیین ابعاد و سطح وفاداری گردشگری در شهر یزد

دوره 11، شماره 1، تیر 1402، صفحه 143-160

10.22034/grd.2023.19814.1570

محمدرضا رضایی؛ حسن اروجی؛ زهره علاسرپنائی


شناسایی پیشران‌های کلیدی مؤثر در گردشگری پایدار و تدوین مطلوب-ترین سناریو (مورد پژوهی: شهر تاریخی میبد)

دوره 8، شماره 1، شهریور 1399، صفحه 113-131

محمد حسین سرایی؛ یحیی علیزاده شورکی؛ محمدرضا رضایی